"verwijzing" vertalen - Engels

NL

"verwijzing" in het Engels

NL

verwijzing {de}

volume_up
Mijn fractie verwelkomt de verwijzing naar gender mainstreaming in paragraaf 14.
The reference to gender mainstreaming in paragraph 14 is welcomed by my group.
Ik vind dat die verwijzing voor verschillende interpretaties vatbaar is.
I believe that this reference is open to numerous interpretations.
In de oorspronkelijke richtlijn 92/14 ontbrak elke verwijzing naar deze lijst.
In the original Directive 92/ 14 no reference to this list was made whatsoever.
Ik mis ook nog een duidelijke verwijzing naar de arbeidsmarkt.
I still believe that there is an insufficiently clear link to the labour market.
Het is heel belangrijk een koppeling aan te brengen tussen de verwijzing naar de strijd tegen drugs en het nieuwe SAP+-systeem.
In particular it is important to link the reference to the fight against drugs with the new GSP+ regime.
Wat evenwel ontbreekt is de reflectie over het verband tussen het begin van de oorlog en het einde, evenals een verwijzing naar de interpretatie van de oorlog in Rusland.
What is missing, however, is any reference to the link that exists between the start and the end of the war, or to the views on the war that are currently being touted in Russia.
verwijzing
verwijzing
Drie commissies hebben zich over de zaak gebogen en hebben een verwijzing naar het Hof van Justitie aanbevolen.
Three committees have examined it and all recommended a referral to the Court of Justice.

Voorbeeldzinnen voor "verwijzing" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchOm te beginnen moeten zij een verwijzing in artikel 6 van het EU-Verdrag opnemen.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
DutchDaarom is het beter de verwijzing naar slechts bepaalde sectoren achterwege te laten.
Moreover, it would not be advisable to refer specifically to just certain sectors.
DutchEen eenvoudige verwijzing naar de feiten en naar onze staat van dienst volstaat.
I would merely remind the House of the events and our response to them.
DutchMevrouw Sierra González begint haar verslag met een verwijzing naar de concurrentie.
For Mrs Sierra González begins her report by talking about competitiveness.
DutchMijn tweede vraag betreft uw verwijzing naar de heropbouw van het ziekenhuis in Mitrovica.
My second question pertains to the reconstruction of the hospital in Mitrovica.
DutchWij staan ook zeer sceptisch tegenover de verwijzing naar Europol en SIS.
Furthermore, we are extremely sceptical about the references to Europol and the SIS.
DutchHartelijk dank, geachte afgevaardigde, voor de indirecte verwijzing naar Kant.
Thank you, Mr Fatuzzo, for your indirect quotation of the great Kant.
DutchOns wordt verweten dat die verwijzing onnodig is, dat het als mosterd na de maaltijd komt.
The objection has been raised that it is unnecessary, that it is superfluous.
DutchIk zal een juister antwoord kunnen geven nadat ik de verwijzing zelf heb nagekeken.
I will be able to provide a more accurate answer after I have checked the quote for myself.
DutchEen verwijzing naar het Financiële Reglement zou niet tot weerstanden moeten leiden.
Any suggestion that we might be using the Financial Regulation should not raise hostility.
DutchOnder verwijzing naar het bovenstaande stem ik bij de eindstemming tegen het verslag.
In view of the above I am voting against the report in the final vote.
DutchIk zou U ook nog iets willen vragen over een verwijzing naar een kosten-baten-analyse.
I also have a point to make about the idea of a cost-benefit analysis.
DutchDe verwijzing van collega Salafranca naar Groucho Marx is mij uit het hart gegrepen.
I am very grateful to Mr Salafranca for bringing Groucho Marx into the discussion earlier on.
DutchMet uw verwijzing naar de kandidaat-landen heeft u nog iets anders aan de orde gesteld.
However, you have asked me a different question, referring to the candidate countries too.
DutchIk denk daarbij aan de verwijzing naar de religie om de Europese grenzen te trekken.
I am thinking, for example, of the references to religion when tracing the borders of Europe.
DutchEen rechtvaardiging daarvan met een verwijzing naar het beroepsethos houdt geen stand.
Justification on grounds of professional ethics is not recognised.
DutchDe verwijzing van de banken naar enkel en alleen de standaardisering van hun systemen volstaat niet.
For banks simply to refer to the standardisation of systems is not enough here.
DutchDe verwijzing naar de vrijheden en de veiligheidsruimte is zeer belangrijk.
Issues concerning freedom and security are of utmost importance.
DutchIk moet zeggen dat slechts vier of vijf lidstaten met die verwijzing instemden.
It must be said that, in fact, only four or five Member States agreed with this idea being mentioned.
DutchEen verwijzing naar de ' groene revolutie? van een aantal decennia geleden zou toch moeten volstaan.
We only need think back to the much-feted 'green revolution ' of a few decades ago.