"verwijdering" vertalen - Engels

NL

"verwijdering" in het Engels

NL

verwijdering {de}

volume_up
1. algemeen
Wij zijn voor ontwapening, de afschaffing van kernwapens en een milieuvriendelijke verwijdering van wapens in het algemeen.
We support arms reduction, the abolition of nuclear weapons and the environmentally sound destruction of arms in general.
Met het plan voor geleidelijke verwijdering kunnen wij alleen maar instemmen.
We can only declare ourselves in favour of the proposed plan for the gradual elimination of affected fish.
Het voorstel van de Raad voorziet in een systeem van geleidelijke verwijdering van aangetaste vissen en in een vaccinatieprogramma.
The Council proposal envisages setting up a system for the gradual elimination of fish affected by the disease and also a vaccination plan.
Die nieuwe elementen zullen wellicht tot de toepassing van strenge normen voor de verwijdering van afvalstoffen in de gehele Europese Unie bijdragen.
These new elements will undoubtably contribute to the application of higher standards in the elimination of waste throughout the European Union.
2. geneeskunde
verwijdering

Voorbeeldzinnen voor "verwijdering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMet name de verwijdering van gespecificeerd risicomateriaal blijft dus noodzakelijk.
These tests can only detect the affected prion protein above a certain level.
DutchLeidt dit tot een nieuwe verwijdering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten?
Is he driving a new wedge between the European Union and the United States?
DutchHet voorstel beoogt dus niet de vaststelling van communautaire normen voor verwijdering.
The proposal does not, therefore, set out to lay down Community rules on expulsion.
DutchWij hebben in plaats van verwijdering nu de mogelijkheid tot betere samenwerking.
We therefore have an opportunity for better cooperation to take the place of estrangement.
DutchWij zijn niet milder gestemd door de verwijdering van een christen en een euroscepticus.
The fact that a Christian and Eurosceptic has now been removed has not mollified us.
DutchWij moeten dus van risicobeheersing overgaan tot verwijdering van het risico.
We must therefore move away from risk management towards risk removal.
DutchDe heer Goodwill ook gewezen op de vele problemen van de verwijdering.
Mr Goodwill has indeed referred to the many problems involved in disposal.
DutchDe richtlijn bepaalt dat men in zo'n geval absoluut niet tot verwijdering mag besluiten.
The directive stipulates that they cannot be expelled under any circumstances whatsoever.
DutchEen verwijdering van de democratie kan beginnen met de beste bedoelingen van de wereld.
The slide away from democracy can start with the best of intentions.
DutchWij hebben behoefte aan een beleid dat gericht is op de verwijdering van risico's.
We can no longer put up with the existence of such huge risks.
DutchOp dit moment is er op het gebied van de verwijdering van radioactief afval sprake van een ramp.
Right now, the whole business of nuclear waste disposal is a disaster area.
DutchOok in een jarenlange vriendschap kan diepe verwijdering ontstaan.
Even a friendship that goes back many years is not immune to deep rifts.
DutchVoor ons moet de verwijdering van de vlag uit de lijst van Parijs een prioriteit blijven.
It calls for the removal of its flag from the Paris list to continue to be a priority for it.
DutchDaarbij komen de problemen rond de verwijdering van kernafval.
In addition there are the problems connected with the disposal of spent reactor waste.
DutchDit heeft een grote verwijdering veroorzaakt, een oppervlakkig beeld van de menselijke natuur.
And it's produced a great amputation, a shallow view of human nature.
DutchDe verwijdering van Specified Risk Materials is een van de maatregelen die ik in dit verband overweeg.
The removal of SRMs would be one particular issue I have in mind in relation to that.
DutchVoorwaarden voor verblijf werden ingeperkt en de mogelijkheden tot verwijdering werden verruimd.
Residence requirements were tightened and expulsion was made easier.
DutchGescheiden inzameling leidt tot een hogere mate van hergebruik en maakt definitieve verwijdering veiliger.
Separate collection leads to higher recycling rates and makes final disposal safer.
DutchHet voorbeeld dat ik hier heb, is een Stemmen voor Verwijdering-pagina.
The example I've got up here is a Votes For Deletion page.
DutchDe methode die spontaan in de gemeenschap naar voren kwam, is de Stemmen voor Verwijdering-pagina.
And so the method that arose organically within the community is the Votes For Deletion page.