NL verwarren
volume_up
[verwarde|verward] {werkwoord}

Hierin verwarren de groenen kernsplitsing en kernfusie met elkaar.
That is an area in which the Greens confuse fission with fusion.
In dit verband moeten we oppassen dat we geen zaken met elkaar verwarren.
In this area, we must be careful not to confuse different things.
We moeten de mensenhandelaren niet verwarren met de slachtoffers.
We must not confuse the traffickers with their victims.
We moeten de financiële faciliteit van de Commissie niet verwarren met deze defensiekwesties.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
We mogen twee verschillende zaken niet met elkaar verwarren.
We must not get the discussions mixed up here.
Laten we niet de eerste pijler met de derde verwarren.
Let us not get the first and third pillars mixed up.
Wij moeten ons ervoor hoeden allerlei concepten met elkaar te verwarren.
We must guard against any muddling of concepts.
Het verslag is in opzet goed bedoeld, maar in technisch opzicht is het een onvolledig en verwarrend document.
It is a document born of good intentions, but technically speaking it is incomplete and muddled.
Dit lijkt mij een geheel verward concept dat veronderstelt dat er ook belastingconcurrentie bestaat die gunstige maatschappelijke effecten heeft.
This seems to me to be a totally muddled concept which assumes that tax competition exists which has favourable social effects.
verwarren
Maar om de een of andere reden hebben ze de inspanningen van ontwikkelaars verward door te worden gecombineerd in percelen geschikt voor hoogbouw.
Yet for one reason or another they have confounded the efforts of developers to be combined into lots suitable for high-rise construction.
verwarren (ook: verwikkelen)
verwarren (ook: van streek maken)
verwarren
Het kleine deel dat ontbreekt is verwarrend.
So this small missing chunk here is puzzling.
Voor mij waren ze, zoals ook voor mevrouw Oomen-Ruijten, veeleer verwarrend en soms zelfs volkomen onbegrijpelijk.
Personally - and here I am in the same boat as Mrs Oomen-Ruijten - I have found them rather confusing, and quite often simply a puzzle.
And puzzling it is.
verwarren (ook: wassen, temperen, vermengen, mixen)
(Gelach) Toch was dit feitelijk niet zo verwarrend voor me.
(Laughter) Now, this was actually not that upsetting to me.
Hier heb je een ander voorbeeld van hoe vergelijken met vroeger onze besluitenvorming kan verwarren.
Here's another example of how comparing to the past can befuddle our decisions. ~~~ Imagine that you're going to the theater.
Maar gezien mijn verwarde geest, zat ik vrij snel in de zelf-hulp afdeling.
But given my befuddled state of mind, I ended up in the self-help section very quickly.
verwarren (ook: verbijsteren)
Een groot deel van de mensen is echter verward en bang er nadeel van te ondervinden.
A great many people, however, are perplexed, and fear that enlargement will be to their detriment.
Het zou interessant zijn van commissaris Lamy te horen in welk van de minst ontwikkelde landen de grootste kans op wapenexport bestaat, want de naam van dit initiatief is nogal verwarrend.
At this point it would be interesting to hear from Commissioner Lamy which LDC countries in particular are likely to export arms, as the title of this initiative is a bit perplexing.

Voorbeeldzinnen voor "verwarren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDie opstelling betreur ik, want we moeten stabiliteit niet verwarren met starheid.
I deplore this attitude, because stability must not be confused with stasis.
DutchWij moeten in deze tijd veiligheid niet verwarren met u201Csecuritarianismeu201D.
At the present time, security must not be confused with securitarianism.
DutchHierbij moeten wij de oorzaken en de middelen niet met elkaar verwarren.
The causes of terrorism should not be confused with the means it employs.
DutchWe moeten de financiële faciliteit van de Commissie niet verwarren met deze defensiekwesties.
The Commission's financial facility should not be mixed up with these defence issues.
DutchHet verbaast me niets dat de nationalisten die dingen een beetje met elkaar verwarren.
I am not surprised that there is a certain amount of confusion among the Nationalists on this.
DutchWe mogen deze twee categorieën slachtoffers niet met elkaar verwarren.
These are two categories of victims that it is important to be able to distinguish between.
DutchLaten wij het communautaire aspect niet met het bilaterale aspect verwarren.
We are not confusing Community matters with bilateral matters.
DutchDe eerste reden: laten wij de crises van 1992-1993 niet verwarren met de ineenstorting van het EMS.
First, do not think that the 1992-1993 crises marked the collapse of the EMS.
DutchMaar we moeten een stukje papier niet verwarren met echte vrede.
But we must not mistake a waved piece of paper for a proper peace.
Dutch♫ ♫ Zuster, waarom verwarren we een puist soms met een tumor?
♫ ♫ Sister, why oh why do we at times mistake a pimple for a cancer?
DutchMaar als je deze protocel ziet, zou je ze niet verwarren met iets dat echt leefde.
Once it forms, it doesn't really do anything.
DutchWij moeten dat op geen enkele manier verwarren met unanimiteit.
We must not take that as evidence of unanimity in any way.
DutchIk wil u waarschuwen dat het niet verstandig is transparantie te verwarren met het openbaar maken van stemmingen.
I would warn against what I might call mixing up transparency with publishing the vote.
DutchWij moeten ons ervoor hoeden allerlei concepten met elkaar te verwarren.
We must guard against any muddling of concepts.
DutchWe moeten dat absoluut in ons achterhoofd houden, anders lopen we het gevaar oorzaak en gevolg te verwarren.
It is vital to bear that in mind or otherwise be in danger of confusing cause and consequence.
DutchNiettemin mogen we vluchtelingen die recht hebben op aanvullende bescherming niet verwarren met immigranten.
However, refugees benefiting from complementary protection must not be confused with immigrants.
DutchDaarom mogen we die twee dingen niet verwarren.
Consequently, I do not think that the two causes should be confused.
DutchJe moet dat niet verwarren met de vrijheid van meningsuiting.
It must not be confused with freedom of expression.
DutchDaarbij gaat het echter om marketingbedrijven; die mag je niet met consumentenorganisaties verwarren.
But there we are talking about marketing companies, which must not be confused with consumer organisations.
DutchOok hier lopen we het gevaar om zaken met elkaar te verwarren.
Here too we are in danger of confusing matters.