"verven" vertalen - Engels

NL

"verven" in het Engels

NL

verven [verfde|geverfd] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Met blote voeten staan ze in zuurbaden en verven onze textielproducten in de fabrieken.
In factories, they stand bare-footed in acid baths and colour our textiles.
Telkens weer wordt hun rol in de economische groei en voor het scheppen van de werkgelegenheid in de verf gezet, ook in Firenze is dat nog eens gebeurd.
Again and again the part they play in economic growth and in the creation of employment is painted in glowing colours - as happened in Florence too.

Voorbeeldzinnen voor "verven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet blote voeten staan ze in zuurbaden en verven onze textielproducten in de fabrieken.
In factories, they stand bare-footed in acid baths and colour our textiles.
DutchJarenlang hebben de landheren ons opgedragen... indigo te verbouwen om stoffen te verven.
For years...... the landlords have ordered us...... to grow indigo...... for dyeing cloth.
DutchHet verheugt me eveneens dat inmiddels 70 procent van de decoratieve verven op waterbasis vervaardigd is.
The fact is also to be welcomed that 70 % of decorative paints are now water-based.
DutchEn ze zei: "Weet je, als je je haar zwart zou verven, leek je als twee druppels water op Al Gore."
And she said, "You know, if you dyed your hair black, you would look just like Al Gore." (Laughter)
DutchJe kan hem verven, je kunt er alles mee doen wat je wil.
You can spray paint it; you can do anything you want.
DutchDaarom vraag ik de Europese Commissie wanneer zij eindelijk zal komen met een EU-richtlijn voor verven.
That is why I am asking the European Commission when it will at long last come up with an EU directive on paints.
Dutch. ~~~ Laten we ze verven."
And the women said, "That's a really great idea."
DutchIk vroeg: "In welke kleur wil je ze verven?"
DutchDe oplosmiddelen en gevaarlijke stoffen in verven en lakken moeten worden verminderd, maar we moeten wel realistisch zijn.
We need a reduction in solvents and dangerous substances in paints and varnishes, but we need a plan that can be put into practice.
DutchHet is daar dat hij iets magisch ontdekte, en wanneer hij erover praat, is het fascinerend -- het is de magie van het chemisch verven.
That's where he discovered something totally magical, and when he talks about it, it's fascinating -- it's the magic of dyeing chemistry.
DutchMijn amendementen 79 en 81 gaan ervan uit dat verven steeds lagere gehaltes vluchtige stoffen zullen bevatten.
My Amendments Nos 79 and 81 are based upon the assumption that we shall see a continued trend towards paints with ever lower contents of volatile organic compounds.
DutchWe moeten daarom vasthouden aan gelijkgeldende technische criteria voor alle verven en geen oneerlijk voordeel toekennen aan verven op waterbasis.
We should therefore continue to uphold the equal technical criteria for all paints and not give an unfair advantage to water-based paints.
DutchIn feite, toen margarine werd uitgevonden, hebben verschillende staten wetten aangenomen om het roze te verven zodat we allemaal zouden weten dat het nep is.
In fact, when margarine was invented, several states passed laws declaring that it had to be dyed pink, so we'd all know that it was a fake.
DutchDoor verschillen in de Europese lidstaten voor het gebruik van oplosmiddelen in lijmen en verven, is de bescherming van werknemers in de lidstaten niet uniform.
Because of differences in the Member States as regards the use of solvents in dyes and adhesives, worker protection is not the same in all our countries.
DutchTenslotte zal aanvullend beleid, zoals op het gebied van vluchtige oplosmiddelen in verven en vernissen, alsmede het overspuiten van auto's, noodzakelijk blijven.
Finally, additional policy, for example in the field of volatile solvents used in paints and varnishes, as well as in car spraying, will continue to be necessary.
DutchTegelijk moeten door redelijke maximumwaarden de bijwerkingen worden beperkt die ontstaan door het inademen van verven en vernissen door werknemers en doe-het-zelvers.
At the same time, reasonable maximum values need to be applied to limit the side effects caused by the inhalation of paints and varnishes by tradesmen and handymen.
DutchEr zijn daar misschien wel te veel oude gebouwen, die in sommige gevallen geverfd moeten worden met speciale, ouderwetse of klassieke verven, dit tot behoud van hun unieke constructie.
It is a place where we perhaps have too many old buildings which in some cases require specialist, old fashioned, old-style paints to maintain their fabric.
DutchAls het principe van de snelle en volledige vervanging echt wordt ingevoerd, moeten we aanvaarden dat de kwaliteit van verven en vernissen aanzienlijk achteruit gaat.
If the principle of rapid and complete replacement were really to be put into practice, we should have to accept some crucial losses of quality, especially in the cases of paints and varnishes.
DutchDe luchthavenautoriteiten in Amsterdam blijven alsmaar hetzelfde pressiebeleid uitoefenen ten aanzien van de Grieken die hun haren niet blond verven en geen blauwe lenzen in hun ogen dragen.
The authorities at Amsterdam airport persist in exercising an oppressive policy against any Greeks who have not dyed their hair blond and used contact lenses to make their eyes blue.