NL

vervangen [verving|vervangen] {werkwoord}

volume_up
De alvleesklier vervangen, zenuwen vervangen om de ziekte van Parkinson te genezen.
Trying to replace pancreas, trying to replace nerves that can help us with Parkinson's.
Deze lenzen vervangen lenzen die door cataract zijn aangetast.
These are the lenses that replace those that are damaged by cataracts.
Acties die erop wijzen dat men hem wil vervangen zijn daarom volkomen terecht.
Actions that signal a real will to replace him are therefore entirely justified.
Waarom jagen wij de vluchtelingen terug naar het regime dat wij willen vervangen?
Why do we throw those refugees back into the hands of the regime we want to change?
In sportkringen wordt wel eens gezegd dat een winnend team niet vervangen mag worden.
In sport the saying goes, " Do not change a winning team. "
Waarom willen we het huidige systeem, waarover iedereen tevreden is, dan vervangen?
Why should we wish to change a system which is satisfactory?
Daarom is het geen probleem voor mij om hem vanavond te vervangen.
Therefore it is not too difficult for me to stand in for him here tonight.
Dit pakket kan echter niet door iets anders worden vervangen.
But the global package as such must stand.
Mevrouw Gradin zal hem echter manhaftig vervangen.
However, Mrs Gradin is going to manfully stand in.
Gedragscodes kunnen wetgeving niet vervangen, maar zijn hoogstens een detailaanvulling.
Codes of conduct cannot substitute for legislation but are no more than detailed supplements.
Ik zou " voorkomen op het ticket " dan ook door " worden afgegeven met het ticket " willen vervangen.
Therefore, I would substitute " on the ticket ' with " with the ticket '.
Kort gezegd, we vervangen de toegang tot de dingen die we nodig hebben.
Basically, we substitute, in our lives, access to the things we want.
Er bestaat een geheime wens om een echt gemeenschappelijk leger op te richten, dat de NAVO op termijn kan vervangen.
The ill-concealed agenda is the desire for a common EU military which in time will be able to supersede NATO.
Een democratisch tijdperk wordt vervangen door een bureaucratisch tijdperk, waar de kiezers op een zijspoor gerangeerd worden.
A democratic era is being superseded by a bureaucratic era in which the voters are being driven into a siding.
Een milieukeurstelsel dat op deze beide punten geslaagd is, moet niet worden vervangen door de milieubloem van de EU.
Eco-labelling systems that have been successful on both of these points should not be allowed to be superseded by the EU's " eco flower '.
De Europese Commissie kan evenwel nooit de nationale controlesystemen vervangen.
The European Commission will never be able to take the place of national control systems.
Voorzitter, ik zou graag de rapporteur vervangen bij dit onderwerp.
Mr President, I should like to take the place of the rapporteur in this matter.
Een macro-economische dialoog op Europees niveau kan ook niet de nationale dialoog vervangen.
Macroeconomic dialogue at European level cannot take the place of national dialogue, either.

Voorbeeldzinnen voor "vervangen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGroene chemie is onze industriële chemie vervangen door recepten van de natuur.
Green chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
DutchArtikel 286 van het EG-Verdrag is nu vervangen door artikel I-51 van de Grondwet.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
DutchActies die erop wijzen dat men hem wil vervangen zijn daarom volkomen terecht.
Actions that signal a real will to replace him are therefore entirely justified.
DutchEr werd al op gewezen dat deze nieuwe richtlijn tien andere moet gaan vervangen.
As has already been mentioned, this new directive replaces ten existing directives.
DutchHelaas is de heer Fatuzzo vandaag niet aanwezig en blijkbaar moet ik hem vervangen.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
DutchWaarom jagen wij de vluchtelingen terug naar het regime dat wij willen vervangen?
Why do we throw those refugees back into the hands of the regime we want to change?
DutchGeen effectbeoordeling of hernieuwde effectbeoordeling mag de democratie vervangen.
No number of impact assessments or re-impact assessments should replace democracy.
DutchTen vierde zal de n+2-regel geleidelijk worden vervangen door de n+3-regel.
Fourthly, there is the gradual replacement of the n + 2 rule with the n + 3 rule.
DutchNiemand stelt voor het koper weg te gooien en te vervangen door een ander product.
Nobody is suggesting that it should be thrown away and replaced with something else.
DutchRapporteur Ceyhun kon vandaag niet aanwezig zijn en wordt vervangen door de heer Evans.
The rapporteur, Mr Ceyhun, sends his apologies and will be replaced by Mr Evans.
DutchDe heer Papas is momenteel al vervangen door een nieuwe directeur-generaal.
Now Mr Papas has already gone and has been replaced by a new Director General.
DutchWe willen niet dat staatsmonopolies worden vervangen door particuliere monopolies.
We do not want government monopolies to be replaced by private monopolies.
DutchWe vervangen het en gooien het weg zodat niemand het nog kan gebruiken."
Let's take it out. ~~~ Throw it away so nobody can use it and put a new one in."
DutchUiteraard, als je veel kolonies verliest, kan een imker deze heel snel vervangen.
Now of course, if you lose a lot of colonies, beekeepers can replace them very quickly.
DutchDus is er een stijging van het aantal mensen die vullingen laten vervangen.
And so there is an increase in people having to have their fillings replaced.
DutchDie richtlijn werd daarom weer ingetrokken en vervangen door het onderhavige voorstel.
It was withdrawn and replaced by the proposal which is under discussion today.
DutchWij willen niet dat overheidsmonopolies worden vervangen door particuliere monopolies.
We do not want to see public monopolies being replaced by private monopolies.
DutchZoals ik heb gezegd, zijn bij 84 exporteurs de prijsafspraken vervangen door heffingen.
As I have said, 84 exporters have had the undertakings replaced by duties instead.
DutchDe Europese Commissie kan evenwel nooit de nationale controlesystemen vervangen.
The European Commission will never be able to take the place of national control systems.
DutchHet echte, op 20 maart te houden debat wordt hierdoor geenszins vervangen of verzet.
It does not replace or displace the debate which is foreseen for March 20.