"versus" vertalen - Engels

NL

"versus" in het Engels

EN
EN

"versus" in het Nederlands

NL
NL

versus {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
versus (ook: tegen, contra)
EN

versus {voorzetsel}

volume_up
Like hitting the headlines as 'Belleré versus Juppé ' in a French newspaper!
Een Franse krant kopte zelfs op een gegeven moment: " Belleré tegen Juppé ".
It really is this young versus the old to some degree.
Dit gaat echt om jong tegen oud, tot op zekere hoogte.
You can contrast them by thinking about Universal City Walk versus Disney World, or Disneyland.
Je kan ze tegen elkaar afzetten door na te denken over Universal City Walk versus Disney World, of Disneyland.
versus
volume_up
vs [afk.] (versus)
However, since 1962 and its Costa versus ENEL judgment, the Court has been imprudently and continuously carrying out a federal.
Sinds het arrest Costa vs ENEL van 1962 is het Hof echter voortdurend bezig geweest met het uitvoeren van een federalistisch getinte staatsgreep en het heeft daarbij alle prudentie opzij gezet.
It is unfortunate that the debate on whether or not to support this report has been reduced by some to a polarising of positions, a pro- and anti-US stance, or even a left versus right divide.
Het valt te betreuren dat het debat over het al dan niet steunen van dit verslag door sommigen is gereduceerd tot een polarisatie van standpunten: vóór of tegen de VS, of zelfs links tegen rechts.

Voorbeeldzinnen voor "versus" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet gaat niet om de software-industrie, om Microsoft versus Europese bedrijven.
It is not about the software industry, about Microsoft versus European companies.
DutchHet verschil tussen kunst en wetenschap is niet het analytische versus de intuïtie.
The difference between arts and sciences is not analytical versus intuitive, right?
DutchHet gaat vandaag om de strijd tussen de schepping versus de menselijke uitvindingen.
The issue before us today is a battle between creation and man's discoveries.
DutchHier is het universum waar we het over hadden versus het universum dat echt bestaat.
Here is the universe that we tell you about, versus the universe that really exists.
DutchHet vraagstuk u201Cchristendom versus islamu201D vormt eveneens een groot probleem.
Regarding the issue of Christianity versus Islam there is a major problem.
DutchHoe stelt de EU zich trouwens op tegenover het laatste Russische manoeuvre versus Georgië?
Incidentally, how does the EU view the latest Russian manoeuvre against Georgia?
DutchWat is de positie van het openbare versus dat wat privé is in deze ontwikkeling?
What's the role of the public versus the private as things go forward?
DutchMijnheer de Voorzitter, de Verenigde Staten versus Europa, dat is een oude discussie.
Mr President, the debate about the United States and Europe is an old one.
DutchDe kwestie Europese steun versus vrij verkeer van kapitaal binnen de EU is een feit.
The issue of European aid versus the free movement of capital within the EU really exists.
DutchEr wordt veel gediscussieerd over projectfinanciering versus begrotingssteun.
There is much discussion on project finance versus budget support.
DutchHet gaat dus niet eens over landelijk versus stedelijk, het gaat over wie er in je buurt woont.
So it's really not even about urban versus rural. ~~~ It's about who you live with.
DutchAls ik de wetten van eenvoud vereenvoudig, krijg ik het 'koekje versus was' -fenomeen.
So, if I simplify the laws of simplicity, I have what's called the cookie versus laundry thing.
DutchVoorzitter, David en Goliath, kleine talen versus grote talen.
Mr President, it is a case of David and Goliath, minor languages against major languages.
DutchGeachte dames en heren, het debat over bondstaat versus statenbond verveelt me mateloos!
Ladies and gentlemen, I am terribly bored with the debate about a federal state or a confederation!
DutchHet is een kwestie van wederzijdse erkenning versus standaardisering.
There is a problem of mutual recognition versus standardisation.
DutchHet verschil tussen kunst en wetenschap is ook niet het constructieve versus het deconstructieve.
The difference between arts and sciences is also not constructive versus deconstructive, right?
DutchMaar kijk: Democraten versus Republikeinen, het maakt niet veel uit, op basis van wie je buren zijn.
But you see Democrats versus Republican, not a big difference based on who your neighbors are.
DutchEn dit grijpt terug op het echte-echte versus het neppe-echte.
It goes back to, you know, the real-real versus the fake-real.
DutchHet derde punt is Europese aanpak versus nationale aanpak.
The third is the European approach versus the national approach.
DutchJe kan ze tegen elkaar afzetten door na te denken over Universal City Walk versus Disney World, of Disneyland.
You can contrast them by thinking about Universal City Walk versus Disney World, or Disneyland.