Voorbeeldzinnen voor "verslagen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet lijkt me bijzonder belangrijk dat de verslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
I think it is very important that the reports should be as accurate as possible.
DutchEr staan in beide verslagen nog vele andere punten waarop ik zou kunnen ingaan.
There are many other points appearing in both reports that I could comment on.
DutchToch is er in deze verslagen een aantal dingen waar ik minder gelukkig mee ben.
Nevertheless, I do have a number of regrets where these reports are concerned.
DutchNu blijkt echter dat twee van de verslagen tot ernstige problemen zullen leiden.
We now find, however, that two of the reports are giving us serious problems.
DutchDit is een van de weinige echt kritische en objectieve verslagen van de Commissie.
This is one of the few Commission reports to be genuinely critical and objective.
DutchVerslagen over mensenrechtenschendingen zijn in uw media aan de orde van de dag.
You know this: reports on violations of human rights are common in the media.
DutchVoorzitter, ik heb van harte ingestemd met de drie verslagen over de verzuring.
Mr President, I wholeheartedly agreed with the three reports on acidification.
DutchDat brengt mij bij de beide laatste marktordeningsverslagen, de verslagen-Jeggle.
This brings me to the last two reports - Mrs Jeggle's - on market regulation.
DutchSta mij echter toe hier op te merken dat ik met beide verslagen erg blij ben.
Suffice it to say at this juncture that I very much welcome both these reports.
DutchZoals alle grote verslagen, is het realistisch, ambitieus en heeft het een visie.
It is a report that, like all great reports, combines vision, realism and ambition.
DutchIk heb zojuist over twee verslagen laten stemmen die in het Duits waren opgesteld.
I have just finished taking the vote on two reports which were drawn up in German.
DutchDe Commissie zal op 16 oktober van dit jaar haar periodieke verslagen presenteren.
The Commission will be tabling its regular reports on 16 October of this year.
DutchDat is in het verleden steeds opnieuw gebleken uit de verslagen van de Commissie.
The Commission's reports in the past have shown us that over and over again.
DutchDe drie andere verslagen sluiten nauw aan bij de problemen en vragen van de sector.
The three other reports closely reflect the problems and issues of the sector.
DutchWij hebben om verschillende redenen tegen de verslagen-Brok en -Lalumière gestemd.
We have voted against the Brok and Lalumière reports for a number of reasons.
DutchDe Europese Raad zal op basis van deze verslagen zijn onderzoek voortzetten.
The European Council will resume its examination on the basis of these reports.
DutchMijnheer de Voorzitter, ook ik feliciteer de rapporteurs met hun verslagen.
Mr President, I too would like to congratulate the rapporteurs on these reports.
DutchIk vind dat wij kunnen en moeten eisen dat deze verslagen ook een inhoud hebben.
I think we can and must require these monitoring reports to have substance.
DutchVanmiddag wordt gestemd over maar liefst drie verslagen die daarmee samenhangen.
No fewer than three reports on the subject are to be put to the vote today.
DutchMijn grote dank voor uw steun en voor de drie uiterst belangrijke verslagen.
I thank you very much for your support and for your three very important reports.