NL

verplichting {de}

volume_up
verplichting (ook: plicht)
Er is geen sprake van enige financiële verplichting, enige handelsverplichting of enige institutionele verplichting.
There is no financial obligation, no commercial obligation and no institutional obligation.
Door deze verplichting zullen het zoeken en bieden van hulp efficiënter worden.
This obligation will help to improve the effectiveness of searches and rescue operations.
Het mag duidelijk zijn dat een verplichting om aan te moedigen niet zover gaat als een verplichting om te garanderen.
Clearly an obligation to encourage does not go as far as an obligation to ensure.
verplichting
Het verdrag zelf is niet meer dan het verkondigen van een politieke verplichting.
The Agreement itself is no more than a statement of political commitment.
Er ligt tenminste een toekomstige verplichting in die richting.
There is at least one commitment in this direction for the future.
Daarom gaan wij in deze overeenkomst met Mercosur en Chili een unieke verplichting aan.
The commitment signified by these agreements with Mercosur and Chile is therefore unique.
verplichting (ook: plicht, heffing)
Dat is de enige mogelijkheid, de enige macht en de enige verplichting van dit Parlement.
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
Daarom wens ik erop te wijzen dat deze verplichting niet alleen op de Commissie berust.
I would therefore point out that this duty does not apply solely to the Commission.
Aan de andere kant zitten wij met de morele verplichting voor consultatie.
On the other hand, we have a moral duty to engage in consultation.
verplichting (ook: aansprakelijkheid)
Drie miljoen geresereveerd op een verplichting van 62 miljard. ~~~ De autoproducenten zijn er niets bij.
Three million set aside, 62 billion dollar liability -- much worse than the car companies.
We hebben op dit punt weliswaar een historische verplichting, waarde collega's, maar die mag niet uit de fondsen voor lopend onderzoek betaald worden.
We have this historical liability but, colleagues, this is not something that can possibly be funded from current research.
Deze sancties hebben de vorm gekregen van inhouding van liquidatie en onderwerping van invoer aan een bijkomende verplichting met terugwerkende kracht voor de betaling van 100 % douanerechten.
These sanctions take the form of withholding liquidation and subjecting imports to a contingent liability of 100 % duties to be imposed retroactively.
Het gaat over een verplichting die hij niet kon voorzien, die onverhoeds is gekomen.
His engagement is something which has come up quite unexpectedly.

Voorbeeldzinnen voor "verplichting" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDus, Voorzitter, ik vind op dat punt dat we die verplichting niet moeten volgen.
I do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
DutchDe lidstaten moeten nu heel snel die verplichting van 0,7 procent concreet nakomen.
The Member States must now very quickly meet this 0.7 % target in a practical way.
DutchOf een verplichting is nageleefd of niet, hangt niet af van het gegeven antwoord.
Whether an obligation has been satisfied or not does not depend on the answer given.
DutchDeze verplichting vloeit voort uit het Verdrag van Amsterdam en de Top van Tampere.
This is a task emanating from the Treaty of Amsterdam and the Tampere Summit.
DutchHet gaat mij er enkel om dat deze antitotalitaire verplichting serieus wordt genomen.
My concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.
DutchIk vind dat we voor deze beroepen een verplichting tot registratie moeten invoeren.
I think that those professions should be subject to mandatory registration.
DutchHet verdrag zelf is niet meer dan het verkondigen van een politieke verplichting.
The Agreement itself is no more than a statement of political commitment.
DutchIn feite gaat het om een simpele verplichting aan het Parlement te rapporteren.
In fact, the ECB is bound merely by the obligation to report to the European Parliament.
DutchDaarenboven legt het amendement de Commissie geen enkele nieuwe verplichting op.
Furthermore, the amendment does not include any additional obligation for the Commission.
DutchDe nationale autoriteiten dienen erop toe te zien dat deze verplichting wordt nageleefd.
It is up to the national authorities to ensure that this obligation is respected.
DutchDaarom wens ik erop te wijzen dat deze verplichting niet alleen op de Commissie berust.
I would therefore point out that this duty does not apply solely to the Commission.
DutchDoor deze verplichting zullen het zoeken en bieden van hulp efficiënter worden.
This obligation will help to improve the effectiveness of searches and rescue operations.
DutchDat is de enige mogelijkheid, de enige macht en de enige verplichting van dit Parlement.
That is the only opportunity, the only power and the only duty this House has.
DutchIk wil erop wijzen dat hij in dezen een bijzondere verplichting heeft.
I would like to point out that he is under a particular obligation to be present.
DutchHet zou daarentegen geen nut hebben een onbeperkte verplichting daartoe in te voeren.
But it would not be useful to introduce a non-limited obligation for such parallelism.
DutchDat werkt echter alleen als alle instellingen dit model als een verplichting beschouwen.
That only works, however, if all the institutions consider the model binding.
DutchDe verplichting tot betaling gaat in op de door het Hof in zijn arrest bepaalde datum.
The payment obligation shall take effect on the date set by the Court in its judgment.
DutchZe hebben een sociale verplichting tegenover de werknemers in hun fabrieken.
They have a social obligation towards those who work in the factories.
DutchHet is niet alleen een recht van het Parlement daarop te staan, het is zelfs een verplichting.
It is not only Parliament's privilege to insist on this, it is Parliament's duty.
DutchMaar zij doen alles om van de verplichting af te komen, wat een verspilling
Everybody knows what's coming but they go through the motions anyway, what a waste of time