"vermits" vertalen - Engels

NL

"vermits" in het Engels

EN
NL

vermits {voegwoord}

volume_up
vermits (ook: omdat, daar, want, wijl)
Vermits we nu maar één wens hebben -- tot vorig jaar waren het drie wensen -- ga ik dat niet wensen.
And now, since we only have one wish -- unlike last year they had three wishes -- I'm not going to wish for that.
Vermits dit laatste niet in het rapport wordt voorzien, zal ik dan ook tegen het rapport en de resolutie stemmen
Since this latter element is not provided for in the report, I shall be voting against the report and the resolution.
Vermits de beslissing tot een eventuele afschaffing ligt bij de Europese Ministers van Financiën had ik graag het standpunt gehoord van de Raad.
As any decision to scrap coins is a matter for the European finance ministers, what is the Council's position?
Vermits het hier om een waarborg gaat, moeten we het in ruime zin interpreteren.
Since this is a guarantee, it should be interpreted in a broader sense.
Vermits de collega zegde dat zij ging tegenstemmen, vervalt dat amendement.
Since the honourable Member said she would vote against, this amendment is repealed.
En vermits ik dacht dat ik misschien binnen de dag of de week zou verdwijnen had ik heel grote dromen.
Since I thought that I might vanish within a day or a week, I had very big dreams.
Wij moeten dit streven naar synthese dan ook toejuichen, vermits het actieplan onbetwistbaar een stap vooruit is.
So we should welcome this desire to coordinate and bring some order into the situation, because the action plan is undeniably a step forward.
Vermits de samenwerkingsorganen in de regio, vooral de Raad van Oostzeestaten, nu reeds een essentiële coördinerende rol in het gebied vervullen, moet nauw met hen worden samengewerkt.
Close cooperation particularly in the framework of the Baltic Council is now important because this body might become the region's most important political coordinator.

Voorbeeldzinnen voor "vermits" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVermits de collega zegde dat zij ging tegenstemmen, vervalt dat amendement.
Since the honourable Member said she would vote against, this amendment is repealed.
DutchVermits het hier om een waarborg gaat, moeten we het in ruime zin interpreteren.
Since this is a guarantee, it should be interpreted in a broader sense.
DutchEn vermits ik dacht dat ik misschien binnen de dag of de week zou verdwijnen had ik heel grote dromen.
Since I thought that I might vanish within a day or a week, I had very big dreams.
DutchVermits de heer Podestà lid is geworden van onze fractie hebben wij het aantal ondervoorzitters dat wij nodig hebben.
Since Mr Podestà joined our group, we have the number of VicePresidents that we need.
DutchVermits de prins van zijn muziek hield, bedacht Hayden dat hij een symfonie kon schrijven om zijn punt te maken.
So given the prince loved his music, Haydn thought he'd write a symphony to make the point.
DutchIk zou het interessant vinden als de commissaris, vermits zij daar de tijd voor krijgt, daar kort op in zou kunnen gaan.
I would find it useful if the Commissioner, time-permitting, could comment on this briefly.
DutchVermits we nu maar één wens hebben -- tot vorig jaar waren het drie wensen -- ga ik dat niet wensen.
And now, since we only have one wish -- unlike last year they had three wishes -- I'm not going to wish for that.
DutchVermits ik slechts over twee minuten spreektijd beschik, beperk ik mij uiteraard tot twee fundamentele vaststellingen.
Since I have only two minutes to speak, I will limit myself to only two fundamental conclusions.
DutchVermits u deze wonden na 50 jaar opnieuw wilt openrijten, zullen wij u wijzen op uw plicht om ook dat te gedenken.
However, as you seem keen to reopen 50-year-old wounds, we will remind you of your duty of remembrance.
DutchVermits ik zijn orders opvolg, zal ik dat doen.
And since, you know, I follow his orders, I'll do it.
DutchAls ik jullie een vraag stel, moet je, vermits ik blind ben, je hand alleen opsteken als je wat calorieën wil verbranden.
So when I ask you a question, since I'm blind, only raise your hand if you want to burn off some calories.
DutchVermits dit laatste niet in het rapport wordt voorzien, zal ik dan ook tegen het rapport en de resolutie stemmen
Since this latter element is not provided for in the report, I shall be voting against the report and the resolution.
DutchHet Verdrag tot een algemeen verbod op kernwapenproeven is niet van toepassing op India vermits het dit Verdrag niet heeft geratificeerd.
The Comprehensive Test Ban Treaty is not applicable to India as it has not ratified the Treaty.
DutchVermits ik elk van die landen ten minste om de drie maanden bezoek, ga ik elke drie weken de hele wereld rond.
And since I visit each one of those countries within at least every three months, I'm just going around the world every three weeks.
DutchWij moeten dit streven naar synthese dan ook toejuichen, vermits het actieplan onbetwistbaar een stap vooruit is.
So we should welcome this desire to coordinate and bring some order into the situation, because the action plan is undeniably a step forward.
DutchVermits de beslissing tot een eventuele afschaffing ligt bij de Europese Ministers van Financiën had ik graag het standpunt gehoord van de Raad.
As any decision to scrap coins is a matter for the European finance ministers, what is the Council's position?
DutchEn vermits ze de iteraties een oneindig aantal keren toepasten, ging de lengte naar oneindig naarmate de lat tot oneindig kromp.
And since they went through the iterations an infinite number of times, as the ruler shrinks down to infinity, the length goes to infinity.
DutchEr is toch grondstof genoeg, vermits in Europa al tienduizenden in computers geïmplementeerde uitvindingen geoctrooieerd zijn.
Surely there is plenty of material to work on, since tens of thousands of computer-implemented inventions have already been patented in Europe.
DutchIk zou dit aan de heer Prodi zelf willen zeggen maar, vermits hij niet langer aanwezig is, zeg ik het jullie zodat jullie hem de boodschap kunnen overmaken.
I should like it to be said to Mr Prodi personally, but as he is not here I say it to you so that you may pass it on.
DutchVermits dit Huis instemt met de 20 % en het niet nodig acht eerst een akkoord te bereiken met de ons omringende landen stem ik tegen het verslag.
As the House approves the 20 % and does not deem it necessary to first reach an agreement with our neighbouring countries, I am voting against the report.