NL

verlenging {de}

volume_up
1. algemeen
De verlenging van de ambtstermijn van Mugabe is daarentegen bittere werkelijkheid.
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
Verlenging betekent alleen maar verder uitstel van de oplossing voor het probleem.
An extension would merely postpone, once again, a solution to this problem.
In amendement 48 staat: " om verlenging van zijn verblijf mag verzoeken ".
Amendment No 48 states: ".. may request... an extension '.
verlenging (ook: elongatie)
verlenging
verlenging
De verlenging van de levensduur en het dalende geboortecijfer vormen namelijk een bedreiging voor de uitsluitend op omslag gebaseerde stelsels.
Lengthening life expectancy and falling birth rates are likely to pose a threat to schemes based solely on the pay-as-you-go model.
verlenging (ook: prolongatie)
Zo kwam het verzoek zelf van de Commissie tot verlenging pas in een zeer laat stadium.
The Commission's request for a prolongation itself came at a very late stage.
De verlenging heeft betrekking op twee perioden.
The prolongation concerns two periods.
Ik vraag de Commissie om één ding: dringt u aan op verlenging van de wapenstilstand met Hamas.
I have one thing to ask of the Commission: to request the prolongation of the truce by Hammas.
Wij gaan er namelijk van uit dat de verlenging van de oorspronkelijke termijn de kwaliteit van de verslagen ten goede zal komen.
We believe they will be of better quality if we have additional time available to us.
2. "bij sport", sport en spel
verlenging
Misschien hebben wij een stukje verlenging nodig in plaats van de -clausule onder artikel 42 meteen toe te passen.
It may be that we need extra time rather than applying the clause under Article 42 immediately.
Ten slotte heb ik het nog niet over voetbal gehad, maar er is een aspect waaraan ik niet voorbij mag gaan en dat is dat voetbal een spel is dat twee helften heeft plus een verlenging.
Finally, I have not so far mentioned football, but I have to mention one aspect and that is that football is a game of two halves and even extra time.
3. "van paspoort"
verlenging
Dat er belasting wordt geheven bij de verlenging van een verblijfsvergunning is gewoon schandalig.
Then there are the scandalous taxes on renewal of residence permits.
Ik ben niet overtuigd van de noodzaak van de amendementen 24 en 28 over de stilzwijgende verlenging.
I am not convinced of the need for Amendments Nos 24 and 48 on tacit renewal.
In het licht hiervan is het niet nodig dat bij elke periodieke verlenging een nieuw mandaat wordt verleend.
Against this background, the periodic renewal does not require a new mandate each time.

Voorbeeldzinnen voor "verlenging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchLaat ik het standpunt van de Unie over de verlenging van de muur nog eens herhalen.
Let me reiterate where the Union stands in relation to the extension of the wall.
DutchDe verlenging van de ambtstermijn van Mugabe is daarentegen bittere werkelijkheid.
In actual fact, the extension of Mugabe's term of office is a bitter reality.
DutchIndien het land een verlenging van de overgangsperiode wenst, moet dit kunnen.
If the country so wishes, it should be possible to extend the the transition period.
DutchVerlenging betekent alleen maar verder uitstel van de oplossing voor het probleem.
An extension would merely postpone, once again, a solution to this problem.
DutchDaarom zijn wij verheugd over de verlenging van het huidige MOP IV tot 31 december 2002.
We therefore welcome the extension of the current MAGP IV until 31 December 2002.
DutchDat is het concept hier over hoe we denken dat verlenging van de levensduur mogelijk is.
So that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
DutchZo kwam het verzoek zelf van de Commissie tot verlenging pas in een zeer laat stadium.
The Commission's request for a prolongation itself came at a very late stage.
DutchMaar dan is er het voorstel tot verlenging van de drempel van het normale BTW-tarief.
There is also, however, the proposal to extend the threshold of the normal VAT rate.
DutchPartijen zijn noch een verlenging van staatsorganen noch een aanhangsel daarvan.
Parties are either extensions of, or appendages to, government bodies.
DutchDaarnaast roept zij op tot verlenging van de werkweek van de Europese werknemers.
It also calls for an increase in the working hours of European workers.
DutchIk heb voor het voorstel tot verlenging van de bedoelde verordening gestemd.
I voted in favour of this proposal to extend the regulation in question.
DutchDe verlenging beoogde vermijding van de onderbreking van de visserijactiviteiten.
This protocol was renewed for a period of two months to avoid a break in fishing activities.
DutchIk vrees dat verlenging van de termijn een manier is om die grenswaarden te omzeilen.
I fear a long postponement will allow it to wriggle round those limits.
DutchTen tweede gaat het om de verlenging van de termijn voor omzetting van de richtlijn.
Secondly, it has to do with extending the deadlines for transposition.
DutchOok zou verlenging de verwachting kunnen wekken dat het experiment definitief wordt.
Moreover, it could give rise to the expectation that the experiment would become permanent.
DutchNogmaals: ik heb niets tegen een verlenging van de reflectieperiode, of " denkpauze ".
Once again, I have nothing against extending the period of reflection.
DutchDaarbij gaat het hoofdzakelijk om verlenging van de huidige programma's en acties.
These will mainly be extensions of current actions and programmes.
DutchMaar ten aanzien van het aardappelzetmeel dient een verlenging van drie jaar te gelden.
In the case of potato starch, however, the status quo should be maintained for three years.
DutchIk ben het echter niet eens met een verlenging van de termijn voor de tenuitvoerlegging.
I do not, however, endorse the fact that the deadline for implementation is to be extended.
DutchIk zie daarom geen reden om een verdere verlenging van deze maatregel voor te stellen.
I cannot see a reason, therefore, why a further extension for this measure should be proposed.