"verkeert" vertalen - Engels


Infinitief van verkeert: verkeren
NL

"verkeert" in het Engels

NL verkeren
volume_up
{werkwoord}

In de tweede plaats, we zien dat tegen de achtergrond van de publieke opinie de onderhandelingen natuurlijk in een andere positie komen te verkeren.
Secondly, we are seeing that public opinion is changing, and this is affecting the negotiations.
- Laat ik allereerst zeggen dat de geachte afgevaardigde met haar vraag de indruk wekt in de veronderstelling te verkeren dat de procedure voor het wijzigen van het Verdrag snel en eenvoudig is.
Let me reply, firstly, by saying that the spirit of the honourable Member's question suggested that the process of Treaty change could be easy or quick.
verkeren (ook: betreffen, gelden, raken, aangaan)
De erbarmelijke toestand waarin de inwoners van Irak verkeren baart de Europese Unie grote zorgen.
The suffering of the Iraqi people is very much a concern of the European Union.
Hoe lang kunnen we dan deze stand van zaken, waarbij alle betrokkenen in onzekerheid verkeren, laten voortduren?
In those circumstances, how much longer can we continue with this state of affairs in which there is real uncertainty for all concerned?
Dit objectief om de sterfte van bepaalde soorten met 40 procent te reduceren, slaat op die visbestanden die volgens deskundigen in een wanhopige toestand verkeren.
The objective of reducing the mortality rate by 40 per cent concerns some stocks whose plight the experts consider to be desperate.
Mijnheer de Voorzitter, dit houdt verband met de situatie waarin wij met de Raad verkeren.
Mr President, this relates to the situation we have with the Council.
Verder was er een vraag over aanvullende criteria die in overweging zouden moeten worden genomen bij het selecteren van de gebieden die in moeilijkheden verkeren.
Regarding a second matter, now, relating to the additional criteria, which should be taken into consideration in selecting disadvantaged areas.

Voorbeeldzinnen voor "verkeert" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn de gevallen dat dit niet lukt, verkeert de consument in een nadelige positie.
But, where they go beyond that, it is the consumer who is most disadvantaged.
Dutch(Gelach) Ze zullen er natuurlijk nooit zijn zolang het in deze conditie verkeert.
(Laughter) Of course, they'll never be there, as long as this is in that condition.
DutchSoedan verkeert eigenlijk vanaf de onafhankelijkheid in staat van oorlog.
In practice, Sudan has been in a state of war ever since it gained independence.
DutchU heeft ook iets heel belangrijks gezegd: dat Europa niet in een crisis verkeert.
You have also said something very important: that Europe is not in crisis.
DutchMontenegro verkeert dus in dezelfde positie als alle andere landen in die regio.
It is therefore in the same position as all the countries of that region.
DutchHet besluitvormingsproces verkeert echter nog in een heel pril stadium.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
DutchDe Europese Unie kan niet alles maar verkeert wel in een unieke machtspositie.
The European Union cannot do everything, but we are uniquely powerful.
DutchMijnheer de Voorzitter, de koffiemarkt verkeert op dit moment in een ernstige crisis.
Mr President, the coffee market is currently undergoing a serious crisis.
DutchEr is vandaag veel over crisis gesproken, over de crisis waarin de Europese Unie verkeert.
I believe there has been much talk of crisis today, of a European Union in crisis.
DutchOns Europa, het Europa dat wij hebben gewild en opgebouwd, verkeert in een crisis.
Our Europe is in crisis, the Europe that we wanted and that we built.
DutchIerland verkeert in de optimale omstandigheden om een dergelijk perspectief te concretiseren.
Ireland would be in an excellent position to put such a perspective into practice.
DutchDat het vredesproces in een crisis verkeert is boven iedere twijfel verheven.
As for the peace process, there is no denying that it is in crisis.
DutchWelnu, het huidige mandaat van de Commissie verkeert in tegenspraak met deze eis.
The Commission’ s current mandate, however, obstructs this need.
DutchHaïti verkeert in een vicieuze cirkel, die alle hoop en idealen van Haïti de bodem inslaat.
A vicious circle has dashed the hopes and extinguished the symbol represented by Haiti.
DutchWant wie van ons weet vandaag welke sector er morgen in crisis verkeert?
Which of us knows today what will be the crisis sectors of the future?
DutchOok moeten we niet vergeten dat zij niet de enige vrouw is die in deze omstandigheden verkeert.
We must also remember that she is not the only woman in these circumstances.
DutchDit systeem houdt in dat de vluchteling in de praktijk altijd in een zwakkere positie verkeert.
It is a system which means that in practice the refugee is always at a disadvantage.
DutchEr is vandaag vaak gezegd dat Europa in een crisis verkeert, maar dat is niet helemaal waar.
Many people have spoken here today about Europe’ s crisis, but this is not quite right.
DutchDe recente dramatische berichten bevestigen de ellendige situatie waarin de bevolking verkeert.
Recent tragic reports confirm the miserable situation the population is in.
DutchOp basis van deze indicatoren verkeert Iran thans niet in goede gezondheid.
Today, on the basis of these indicators, Iran is in poor health.