NL

verhouding {de}

volume_up
Hun hersenen hebben dezelfde verhouding als chimpanseehersenen.
Their brains are proportionate, in the same proportion as chimpanzee brains are.
Tenslotte moet deze aansprakelijkheid in verhouding staan tot de erkende schuld.
Finally, this liability must be in proportion to the acknowledged fault.
De verhouding van de buizen in deze dieren is belangrijk voor het lopen.
So, the proportion of the tubes in this animal is very important for the walking.
Deze steun blijft echter nog te gering in verhouding met de werkelijke behoeften.
But these aids are still too little in relation to the real requirements.
Ze staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.
Over mijn verhouding tot de vrouw die afgelopen herfst en winter
Here was my relation with the woman who lived all last autumn and winter,
Wat zijn de financiële consequenties van die verhouding?
What are the financial consequences of this rate?
De exportindustrie groeit en de euro krijgt in verhouding tot de Amerikaanse dollar een gunstige wisselkoers.
Exports are increasing and the euro will have a favourable exchange rate with the US dollar.
En over de juiste dollaren ecu-verhouding heb ik ook nog nooit iemand de juiste voorspellingen zien doen.
And I have never known anyone to predict the exact dollar-ECU rate.
Onze ambities moeten in verhouding staan tot de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden.
Our ambitions should reflect the scale of the challenges we face.
We geven hiervoor wat geld uit, maar in het licht van de omvang van het probleem is dat naar verhouding maar weinig.
We spend some money on this but, when you consider the scale of the problem, it is still a relatively small amount of money.
De idee is dat je elk land weergeeft op een kaart, maar dat de oppervlakte in verhouding met een hoeveelheid staat.
And so the idea is to represent each country on a map, but scale the area according to some quantity.
verhouding

Voorbeeldzinnen voor "verhouding" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn verhouding tot deze doelen zijn de financiële middelen echter zeer bescheiden.
There is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
DutchVandaag spreek ik over de verhouding tussen wetenschap en menselijke waarden.
I'm going to speak today about the relationship between science and human values.
DutchEen centraal onderdeel van deze verhouding is de geloofwaardigheid van ons handelen.
Central to that relationship is the credibility of the way we do our business.
DutchZoniet zal dit de verhouding tussen de EU en de AESAN ongunstig beïnvloeden.
Otherwise, this could have a direct bearing on the EU's relations with ASEAN.
DutchWij hebben toen de basis gelegd voor een nieuwe verhouding tussen de instellingen.
We laid the foundations at that time for a new relationship between the institutions.
DutchZe staan meestal in geen verhouding tot de milieukosten of andere externe kosten.
They generally bear no relation to the environmental costs or to other external costs.
DutchMijn fractie is tegen de scheve verhouding tussen het Noorden en het Zuiden.
In my group we are against the inequalities between the North and the South.
DutchEchte vrienden vertellen elkaar de waarheid, dat moet in deze verhouding kunnen.
True friends tell each other the truth; we must be able to do this in this relationship.
DutchTenslotte moet deze aansprakelijkheid in verhouding staan tot de erkende schuld.
Finally, this liability must be in proportion to the acknowledged fault.
DutchIk zeg niet dat ik daar tegen ben, ik wil alleen duidelijk maken hoe de verhouding ligt.
I am not saying that I am against it; I just want to make the proportions clear.
DutchDeze steun blijft echter nog te gering in verhouding met de werkelijke behoeften.
But these aids are still too little in relation to the real requirements.
DutchDaarom moet er tussen het doel en de middelen een evenwichtige verhouding bestaan.
We therefore need to have a balanced relationship between means and ends.
DutchDe verhouding van de buizen in deze dieren is belangrijk voor het lopen.
So, the proportion of the tubes in this animal is very important for the walking.
DutchCommissaris Patten zei dat wij een goede verhouding met de VS moeten hebben.
Commissioner Patten said that we must have a good relationship with the United States.
DutchDeze beperkingen moeten evenwel in een redelijke verhouding staan tot het beoogde doel.
However, these restrictions must be commensurate with their intended purpose.
DutchMijn eerste punt betreft de subsidiariteit en de verhouding met de regio's.
The first has to do with the subsidiarity issue and the relationship with the regions.
DutchHet debat had immers mede betrekking op de verhouding tussen de Commissie en de Raad.
We have, of course, debated the relations between the Commission and the Council here.
DutchProfiteren alle lidstaten naar verhouding van deze besteding van gemeenschapsgeld?
Do all Member States benefit proportionately from spending Community funding in this way?
DutchDe verhouding is heel evenwichtig en daarvoor is ook dit Parlement verantwoordelijk.
The ratio is very balanced, and that is partly thanks to this Parliament.
DutchTen tweede, voor een verhouding zorgen tussen waarde en grootte, alsook vorm en vormgeving.
Second, to create a relationship between the actual size and the form and shape.