"vergeven" vertalen - Engels

NL

"vergeven" in het Engels

NL vergeven
volume_up
[vergaf|vergeven] {werkwoord}

Ik hoop dat het Parlement mij deze onbeleefdheid wil vergeven.
I hope the House will excuse me of any discourtesy.
Ik hoop dat u me dit zult vergeven en dank u voor uw aandacht.
Please excuse me and thank you for your attention.
Mijnheer de commissaris, u vergeeft me wel dat ik me alleen tot u richt, want de banken van de Raad zijn leeg.
You will excuse me, Commissioner, for addressing you alone, but the Council benches are empty.
Deze aanschaf is allerminst vergeven, maar de fouten liggen niet helemaal aan één kant.
It is by no means absolved, but the faults are not entirely on one side.
Te midden van ongelofelijke armoede en verlies, vergaven mensen die niets hadden, een man die ze alles had afgenomen.
In the midst of incredible poverty and loss, people who had nothing absolved a man who had taken everything from them.
Alleen zo kunnen de Cambodjanen hun in rangorde laaggeplaatste vervolgers vergeven en de basis leggen voor duurzame vrede.
This will be the only way for the Cambodians to pardon those who simply followed them and to achieve lasting peace.
Pardon my enthusiasm.
Ik zou u alleen willen verzoeken om deze zaak met tact te benaderen en ik hoop dat u vergeeft dat ik mijn spreektijd over Vietnam hiervoor heb gebruikt.
I would just ask you to approach this matter with delicacy, and I hope you will pardon me this misuse of my speaking time on the question of Vietnam.

Voorbeeldzinnen voor "vergeven" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDeze aanschaf is allerminst vergeven, maar de fouten liggen niet helemaal aan één kant.
It is by no means absolved, but the faults are not entirely on one side.
DutchMoeten wij u zo veel vergeven dat u al schuldigen moet zoeken onder uw slachtoffers?
Do you have so much to be forgiven for that you must look for the guilty among your victims?
DutchDus...... wie naar voren treedt...... zal zijn verraad vergeven worden.
So...... anyone who comes forward...... may be forgiven their treason.
DutchEén goede daad is niet genoeg om een leven van misdaad te vergeven.
One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness.
DutchVeronderstel dat je 100 dollar hebt te vergeven aan allerlei tussenkomsten.
Suppose you have 100 dollars to spend on various interventions.
DutchUw functie Voorzitter, is een van de mooiste die hier in de politiek in Europa te vergeven is.
Your job, Mr President, is one of the finest political posts one can hold here in Europe.
DutchDaarmee zijn de twijfelachtige voorvallen in het Comité van de regio's echter vergeven noch vergeten.
Yet this does not mean that the dubious incidents in the COR are forgiven and forgotten.
DutchWanneer je terug komt bij het reisbureau blijken de beste deals vergeven -- de reis kost nu 1.500 dollar.
By the time you get to the ticket agency, the best fares are gone -- the package now costs 1,500.
DutchIn het Parlement waarmee ik gedurende vijfentwintig jaar veel meer vertrouwd was, zou men mij dat niet vergeven.
It would not be forgivable in the Parliament with which I was more familiar for twenty-five years.
DutchHet is dan ook niet verwonderlijk dat het " Spinelli-verdrag " vergeven is van verwijzingen naar de burgers, naar de mensen.
And the whole of the ‘ Spinelli Treaty ’ is full of references to citizens, to people.
DutchEen eerste aanbestedingsprocedure is al afgerond en de eerste contracten zouden al zijn vergeven.
The first tenders have already been invited, and it is reported that the first contracts have already been awarded.
DutchIk zeg het met klem: noodhulp is noodhulp, pas op met vertragingen, men zal ons die niet vergeven.
I cannot say this too strongly: watch out for emergencies, watch out for delays, we would not be forgiven for them.
DutchOnze burgers zullen het ons waarschijnlijk niet vergeven als wij onze belofte aangaande groei en werkgelegenheid niet nakomen.
Our citizens are unlikely to be forgiving if we fail to deliver on our promise regarding growth and jobs.
DutchZoals ik het begrijp, betekent dat dat wij eerst gaan kijken wat de donors te vergeven hebben, voordat we beslissen wat de noden zijn.
To my understanding this meant that we will see what the donors can give before we decide what the needs are.
DutchMaar dat is allemaal vergeten en vergeven.
DutchJean-Marie Le Pen herinnert zich nog altijd dat zijn vader gedood werd door een Duitse mijn, maar hij heeft het Duitse volk wel vergeven.
Jean-Marie Le Pen remembers the German mine that killed his father, but he has forgiven the German people.
DutchHoewel hij mij vroeg terug te komen, omdat alles vergeven en vergeten is, moet ik tot mijn spijt zeggen dat dit niet voor mij geldt.
Although he offered me that invitation to come back because all is forgiven, I regret to say that I cannot reciprocate.
DutchIs alles dan nu vergeven en vergeten?
DutchWe zouden vergeving kunnen opbrengen voor een ongeluk of een misstap, maar een dergelijke voorbedachte raad en kwaadwilligheid kan niet worden vergeven.
We could have excused an accident or mishap, but that kind of premeditation and malicious intent cannot be excused.
DutchDe academici zullen mij dat hopelijk vergeven, maar ik geloof dat ik op die manier wel iedereen ervan doordrongen heb wat ons in de toekomst te doen staat.
My apologies to the academics, but I believe that this has served to show all of us what we must do in the future.