NL

vereniging {de}

volume_up
De politieke partijen hebben geen enkele vrijheid van vereniging.
There is no freedom of association for political parties.
De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging worden in Iran uitgehold.
Freedom of expression and association in Iran are eroding.
Het recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering kwam ernstig in het geding.
Freedom of expression, association and assembly were seriously challenged.
Maar waar het vooral om gaat, is dat zij bij een vereniging of op school met sport zijn begonnen.
Secondly, and most importantly, they all began their sporting careers in an amateur club or at a school.
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
Every club, every society has one.
De EU stelt zich in dit opzicht ten principale niet op als een besloten vereniging, maar opent zich naar een land dat zich naar Europese normen richt.
In this respect, the EU should not, in principle, behave like a closed club, but should open itself up to a country that is guided by European standards.
vereniging (ook: aansluiting)
Hij zegt: "Zoals de Vereniging voor Dierenbescherming?"
And he says, "Like the Humane Society?"
Ik beaam het: "Ja, zoals de Vereniging voor Dierenbescherming."
And I said, "Yes, like the Humane Society.
Elke club, iedere vereniging heeft er een.
Every club, every society has one.
Zo is onze politieke vereniging tot stand gekomen.
Thus was political unification achieved.
- Mevrouw de Voorzitter, op 1 mei is opnieuw een etappe afgerond op de weg naar de vereniging van het " oude " Europa.
Madam President, on the first of May a new stage in the unification of Old Europe was completed.
Men kent in Duitsland een " Kanselier van de Eenheid " en nu kennen we ook een " Commissaris van de Vereniging van Europa ".
In Germany, there is a ‘ Chancellor of Unity’ and now also a ‘ Commissioner for the Unification of Europe’.
vereniging (ook: unie, eenwording, vakbond)
Ik ben blij dat ze ook de vrijheid van vereniging in het verslag heeft opgenomen.
I am pleased that it also addresses the question of trade union freedoms.
Vandaag is het voor Europa aanleiding tot vereniging van de burgers onderling.
Today, Europe is turning it into a reason for union between its citizens.
Dat is waar we heen gaan - deze vereniging, deze convergentie van het atomaire en het digitale.
That is where we're going -- this union, this convergence of the atomic and the digital.

Voorbeeldzinnen voor "vereniging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk ben blij dat ze ook de vrijheid van vereniging in het verslag heeft opgenomen.
I am pleased that it also addresses the question of trade union freedoms.
DutchVandaag is het voor Europa aanleiding tot vereniging van de burgers onderling.
Today, Europe is turning it into a reason for union between its citizens.
DutchSindsdien heeft de aanvragende vereniging er niets meer van vernomen.
Since then, however, the association in question has heard nothing more.
DutchZij noemden die vereniging waarbinnen zijzelf samenwerkten l'Union sacrée: de heilige unie.
They called the association within which they cooperated l'Union sacrée: the holy union.
DutchWat bij de oprichting van een vereniging of welke instelling dan ook van belang is, is haar doel.
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
DutchHet recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering kwam ernstig in het geding.
Freedom of expression, association and assembly were seriously challenged.
DutchDit is een ernstige waarschuwing van een grote en ernstige cultuurpolitieke vereniging.
This serves as a serious warning issued by a large and important cultural-political association.
DutchDat is waar we heen gaan - deze vereniging, deze convergentie van het atomaire en het digitale.
That is where we're going -- this union, this convergence of the atomic and the digital.
DutchWij zijn voor de vereniging van het gehele continent en voor de afschaffing van de grenzen.
We are in favour of uniting the whole continent and doing away with the borders fragmenting it.
DutchDe vereniging van Europa is een kans van historische betekenis.
The reunification of Europe is an opportunity of historic significance.
DutchDe vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging worden in Iran uitgehold.
Freedom of expression and association in Iran are eroding.
DutchIn een dergelijke vereniging van de nationale staten zou Brussel geen enkele wezenlijke superioriteit hebben.
In such an association of nations, Brussels would have no intrinsic superiority.
DutchEr is een vereniging in de wereld die bekend staat als de Klimaatgroep.
The world boasts an association known as the Climate Group.
DutchDe prijs zal tijdens de vergaderperiode van december aan deze vereniging worden uitgereikt.
The prize will be awarded to the 'Basta Ya ' association in the course of the December part-session.
DutchDe vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en vergadering worden in Laos sterk beperkt.
Freedom of expression, the right of association and assembly are greatly restricted in Laos.
DutchDe openbaar aanklager heeft in augustus het kantoor van de Vereniging van Tunesische Magistraten gesloten.
The Public Prosecutor closed the Tunisian Magistrates’ Association’ s office in August.
DutchDe vrijheid van vereniging moet te allen tijde worden geëerbiedigd.
Freedom of association must therefore always be respected.
DutchDe politieke partijen hebben geen enkele vrijheid van vereniging.
There is no freedom of association for political parties.
DutchDe grondwet van Tunesië voorziet in vrijheid van vereniging, maar binnen bepaalde vastgestelde grenzen.
Tunisia’ s Constitution provides for freedom of association, but within certain defined limits.
DutchMaar waar het vooral om gaat, is dat zij bij een vereniging of op school met sport zijn begonnen.
Secondly, and most importantly, they all began their sporting careers in an amateur club or at a school.