NL

verder {voorzetsel}

volume_up
Maar het kan verder gaan dan gegevens, en het kan verder gaan dan getallen.
But it can go beyond data, and it can go beyond numbers.
In werkelijkheid reikt de werkgelegenheidsdoelstelling veel verder dan deze kwesties.
The truth is that the objective of employment goes far beyond these issues.
Maar de gevolgen van deze epidemie reiken veel verder dan de gezondheidssector.
But the implications of this epidemic go far beyond the health sector.

Voorbeeldzinnen voor "verder" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDie goede procedures gaan verder dan het informeren en raadplegen van werknemers.
Those good practices go well beyond the information and consultation of workers.
DutchDie wapenstromen zijn olie op het vuur dat de geweldspiraal verder zal aanstuwen.
They are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
DutchHet doet mij deugt te zien dat een en ander verder tot ontwikkeling is gekomen.
I am happy to see that has carried on and followed the evolution of these issues.
DutchDit veranderingsproces loopt van Amsterdam via Lissabon verder naar Stockholm.
This has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
DutchDan is er verder nog de solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie.
Then there is also the solidarity among Member States within the European Union.
DutchDeze belangrijke coalities zijn nodig om het Europees project verder te helpen.
These important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
DutchSindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
Since then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
DutchIk wil graag wat verder ingaan op hetgeen collega Lannoye zei over equivalentie.
I would very much like to elaborate on what Mr Lannoye said about equivalence.
DutchOok hierin wil de Economische en Monetaire commissie verder gaan dan de Commissie.
In this regard, too, the committee is prepared to go further than the Commission.
DutchIk ben verder bijzonder te spreken over het gedeelte over de rechten van kinderen.
But I would particularly like to welcome her section on the rights of children.
DutchVerder is het heel belangrijk dat wij de onderwijsinstellingen stimulansen bieden.
Furthermore, I believe it is very important to create institutional incentives.
DutchAls tak van de begrotingsautoriteit zullen wij daar verder streng op toezien.
Being one arm of the budgetary authority, we will continue to keep tabs on this.
DutchDe Commissie verheugt zich erop om verder met de enquêtecommissie samen te werken.
The Commission looks forward to continuing working with the Committee of Inquiry.
DutchOp dit moment is een aantal nationale markten verder geliberaliseerd dan andere.
As things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Dutchterwijl ik verder ging, bereikte ik een zeer redelijke kopie van de Maltezer valk.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
DutchVolgens mij gaat het goed zolang ik blijf rouwen en huilen en dan weer verder ga.
And I think as long as I keep grieving, and weeping, and then moving on, I'm fine.
DutchDe 1e fase, veiligheidsstudies, is klaar, en het gaat prima, we gaan nu verder.
The Phase 1 safety studies are over, and we're doing fine, we're now moved on.
DutchVerder is ook de samenwerking tussen Raad en Parlement zeer doeltreffend geweest.
There has also been very effective cooperation between Parliament and the Council.
DutchIk wil verder iedereen bedanken, en met name het Luxemburgse voorzitterschap.
Thank you very much to everybody and in particular to the Luxembourg Presidency.
DutchIk wil verder nog alle collega's bedanken die aan dit debat hebben deelgenomen.
I would like to thank all the colleagues who have participated in this debate.