NL

verdediger {de}

volume_up
1. algemeen
Hij is een ware verdediger van de Europese film.
He is a true advocate for European film.
Ter afsluiting zou ik nog slechts een vraag willen stellen aan de heer Schlyter, verdediger van de rechten van etnische minderheden.
I would merely like to conclude with a question for Mr Schlyter, an advocate of ethnic rights.
Degenen die zich steeds als verdedigers van de medebeslissingsprocedure opwerpen kunnen hieruit lering trekken.
This is a good lesson for those who are such vocal advocates of codecision.
verdediger
volume_up
defender {znw.} (soccer etc.)
Toch spreek ik hier op de eerste plaats als verdediger van de belangen van mijn land, Frankrijk.
But I am speaking here as a defender of the interests of my own country, France.
Ik dacht dat u de verdediger en stuwende kracht achter de culturele ontwikkeling van de Europese Unie was.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
Ook de ombudsman, de andere verdediger van de rechten van de burger, mag niet worden vergeten.
We must also remember that the Ombudsman is the other great defender of citizens ' rights.
2. sport en spel
verdediger (ook: achterhoedespeler)
verdediger
3. juridisch
Elders wordt voorgesteld om ook aan de getuige of de deskundige - en niet alleen aan de verdachte, de arrestant - een verdediger toe te wijzen voor de ondervraging op afstand.
Or when it is maintained that the witness or expert witness - and not simply the defendant - should have a counsel at their side during examination via a video or telephone link.

Voorbeeldzinnen voor "verdediger" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchToch spreek ik hier op de eerste plaats als verdediger van de belangen van mijn land, Frankrijk.
But I am speaking here as a defender of the interests of my own country, France.
DutchOok de ombudsman, de andere verdediger van de rechten van de burger, mag niet worden vergeten.
We must also remember that the Ombudsman is the other great defender of citizens ' rights.
DutchIk dacht dat u de verdediger en stuwende kracht achter de culturele ontwikkeling van de Europese Unie was.
I thought you were the defender and the promoter of cultural development in the European Union.
DutchDe Europese delegatie bij de WTO-onderhandelingen stelt zich op als verdediger van de belangen van Europa.
The European delegation to the WTO negotiations claims to be the defender of the interests of Europe.
DutchAntipersoneelmijnen zijn het wapen van de verdediger.
DutchTer afsluiting zou ik nog slechts een vraag willen stellen aan de heer Schlyter, verdediger van de rechten van etnische minderheden.
I would merely like to conclude with a question for Mr Schlyter, an advocate of ethnic rights.
DutchHij was een onvermoeibare verdediger van Europa en trok politieke lering uit de rampen van de Tweede Wereldoorlog.
He was indefatigable in its defence, drawing political lessons from the catastrophic events of the Second World War.
DutchHij is een ware verdediger van de Europese film.
DutchDit verslag is een stap vooruit en het bewijst dat het Parlement op zijn best is als verdediger van het algemeen belang.
This report takes us a positive step forward and shows Parliament at its best as a defender of the public interest.
DutchJosé Javier Múgica Astibia is altijd een verdediger van de vrijheid en de democratie geweest die weigerde te zwijgen voor de terreur.
José Javier Múgica Astibia always stood up for freedom and democracy and he refused to bow down to terror.
Dutch" Het gaat er niet om de bevolking haar rechten te weigeren ", oordeelt een Tunesische verdediger van de burgerlijke vrijheden.
" It is not a case of the population being denied its rights ", according to a Tunisian defender of civil liberties.
DutchHelaas heeft Voorzitter Borrell, die bij de betreffende uitspraken aanwezig was, zich toen niet als verdediger van de nieuwe lidstaten opgeworpen.
It is unfortunate that President Borrell, who was present at the time, did not defend the new Member States.
DutchIk geloof dat we bij wijze van uitzondering ook de heer Bangemann kunnen prijzen als verdediger van de rechten van de consument.
I think that, exceptionally, Mr Bangemann can also be singled out on this issue for having supported the campaign for consumer protection.
DutchEens te meer werpt het Europees Parlement zich bij de constructie van een verenigd Europa op als de verdediger van de vooruitgang en de democratie.
Once again the European Parliament is acting as the guarantor of progress and democracy in the construction of a united Europe.
DutchKortom, ik vrees dat de Groene fractie zich hier toch een beetje te veel laat kennen als een té kritiekloze verdediger van een monsterlijke regime.
In a word, I fear that the Green Group is proving somewhat late in the day that is an uncritical defender of a monstrous regime.
DutchEn weer werpt de Commissie zich op als verdediger van de economische belangen die niet de belangen van de lidstaten van de Unie zijn.
And all over again, the Commission is setting itself up as the defender of economic interests which are not those of the Member States of the Union.
DutchIk ben zelf een verdediger van dat beginsel en een tegenstander van elke verdere uitbreiding van de bevoegdheden op Europees niveau.
There is no doubt that I myself am one of the advocates of this principle and one of those who oppose any further extension of competences at European level.
DutchAls overtuigd verdediger van de Europese gedachte sedert vele jaren vind ik het goed dat dit verslag aan de vele ja-maar-Europeanen duidelijk neen zegt.
As one who has long been committed to the idea of Europe, I welcome the fact that this report represents a clear rejection of the many " yes, but ' Europeans.
DutchHij heeft zich opnieuw een goede vriend van de koning van Marokko betoond en helaas ook een verdediger van de illegale bezetting van de Westelijke Sahara door Marokko.
He has again shown he is a good friend of the King of Morocco and, unfortunately, an apologist for the illegal occupation of the Western Sahara by Morocco.
DutchDe Commissie betreurt het buitengewoon dat Akin Birdal, een pleitbezorger van vreedzame conflictoplossing en verdediger van de mensenrechten, opnieuw in de gevangenis is gegooid.
The Commission seriously regrets that Akin Birdal, an advocate of the peaceful solution of conflict and human rights, has been thrown into jail once again.