NL

ver {bijwoord}

volume_up
U ziet dat we nog ver, erg ver verwijderd zijn van uitvoerende bevoegdheden.
You can see that we are still far, very far from executive responsibility.
Voor sommige collega's ging dat te ver, voor anderen juist niet ver genoeg.
For some Members, that went too far; for others, not far enough.
Je kan niet erg ver reizen of je te ver buiten een bepaalde kring bewegen.
You can't travel very far or venture too far outside a certain circle.
Dat gebeurt niet alleen in de ontwikkelingslanden, ver weg, maar overal.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.
Het gaat niet alleen maar om landen ver van ons bed of om voorbije perioden, het gaat om de realiteit van ons buitenlands beleid.
This is not just about far-away third countries or past periods of history; it is about the reality of our foreign policy.
Maar wie maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de moeilijkheden die de handelaren tegenkomen in de plattelandsgebieden die ver van de informatiecentra in de steden zijn verwijderd?
For example, who is dealing with the difficulties experienced by businesses in rural areas, which are faraway from the centres of learning that are based in towns?
Per slot van rekening, collega's, zijn de Europese verkiezingen niet ver weg meer!
After all, colleagues, the European elections are not far away.
Daarna moeten we ons weer ver, ver van alles terugtrekken en achterlaten.
And we feel like we have to get far, far away to a secluded retreat, leaving it all behind.
Dat gebeurt niet alleen in de ontwikkelingslanden, ver weg, maar overal.
And that's not just in the far-away developing world; that's everywhere.

Voorbeeldzinnen voor "ver" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEuropa is ver gegaan, zelfs zeer ver gegaan in het multilaterale handelsoverleg.
Europe has gone the extra mile, even two, in the multilateral trade negotiations.
DutchEuropa loopt ver achter als het gaat om het aanbieden van investeringskredieten.
Europe is a long way behind when it comes to the provision of investment loans.
DutchAmendement 12 gaat ver in zijn streven racisme en vreemdelingenhaat te bestrijden.
Amendment No 12 goes a long way in its efforts to combat racism and xenophobia.
Dutch. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.
We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
DutchDe standpunten inzake de mogelijke nieuwe eigen middelen lopen nog ver uiteen.
With regard to specific new own resources, positions still differ considerably.
DutchDaarentegen kan ik amendement 2 niet steunen, omdat ik dat onnodig ver vind gaan.
I cannot, however, support Amendment No 2, which I find unnecessarily far-reaching.
DutchUit uw amendementen blijkt dat dit voorstel wat u betreft nog niet ver genoeg gaat.
Your amendments show that this proposal does not go far enough for your liking.
DutchZijn mededeling van 3 juli gaat niet zo ver als die van Zwitserland of Turkije!
Its communiqué of 3 July does not go as far as that of Switzerland or Turkey!
DutchZou de commissaris ons kunnen vertellen welke vier lidstaten nog niet zo ver zijn?
Could the Commissioner tell us which four Member States are not in that situation?
DutchVerlaging van de garantieprijzen tot het niveau van de wereldmarkt gaat ons te ver.
Lowering guaranteed prices to world market level is going too far, in our view.
DutchTen tweede wordt gezegd dat wij te ver zijn gegaan met onze Reglementswijzigingen.
The second point was whether we have gone too far with these changes to the Rules.
DutchMaar van een coherent civiel buitenlands beleid in de EU zijn we nog ver verwijderd.
However, the EU is still a long way from having a coherent civil foreign policy.
DutchIk zal het echter toch doen, aangezien wat er is gezegd soms veel te ver ging.
I shall reply, however, because the comments have occasionally been very excessive.
DutchSommigen vinden onze voorstellen schuchter, anderen vinden dat ze te ver gaan.
While our proposals are too tame for some people, for others they go too far.
DutchIn werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van de uitvoering van het Kyoto-protocol.
In truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
DutchEn je kan zien dat hij zijn rechterarm uitstrekt onder zijn hoofd en ver naar voor.
And you can see that he's extending his right arm below his head and far in front.
DutchEen staat in Noord-India is zo ver gegaan toiletten te koppelen aan hofmakerij.
One state in Northern India has gone so far as to link toilets to courtship.
DutchEn zo was ik in staat om te berekenen hoe ver een enkele boom in één jaar bewoog.
And so I was able to calculate how far a single tree moved in a single year.
DutchNu ik hier vanavond deelneem aan dit debat, lijkt deze doelstelling nog erg ver weg.
Standing here responding to this debate tonight, that end looks a long way off.
DutchDit soort bedrijven rangschikken onder het MKB gaat mijns inziens toch wat ver.
To include these businesses under the heading of SMEs is, to my mind, going too far.