NL vegen
volume_up
[veegde|geveegd] {werkwoord}

Dat is niet zomaar een interne aangelegenheid van Rusland die men gewoonweg van tafel kan vegen!
This is not just an internal matter for Russia that can simply be brushed aside.
Wij kunnen dit niet zomaar onder het vloerkleed vegen.
They cannot just be brushed under the carpet.
In elk geval, onze fractie vond het onaanvaardbaar dat dit document zomaar van tafel wordt geveegd.
In any case, our group considered it unacceptable that this document should just be brushed aside.
Dat werd bereikt door de Commissie en het Parlement als vaatdoeken te gebruiken om de tafel schoon te vegen.
This was achieved by using the Commission and Parliament as dishcloths to wipe the table clean.
Nieuwe bezems vegen schoon, zo heet het.
They say that new brooms sweep clean.
Is het niet zaak voor ons in de EU, om nu " ons eigen straatje schoon te vegen ", nu wij contact hebben met de Oost-Europese landen?
Should not we in the EU be 'cleaning up our own backyard ' now that we are in contact with Eastern European countries?
Je kunt dat niet onder het vloerkleed vegen en het volkomen negeren.
You cannot sweep that under the carpet and ignore it totally.
En dat wilde u allemaal onder de tafel vegen?
Yet you want to sweep everything under the table!
Nieuwe bezems vegen schoon, zo heet het.
They say that new brooms sweep clean.
Dat zou alle reeds verrichte saneringsinspanningen in één klap van tafel vegen.
This would wipe out in one fell swoop the organizational achievements which have already been made.
Kunnen zelfs hun gat niet vegen zonder begeleiding.
Can't wipe their own ass without instruction.
Dat werd bereikt door de Commissie en het Parlement als vaatdoeken te gebruiken om de tafel schoon te vegen.
This was achieved by using the Commission and Parliament as dishcloths to wipe the table clean.
. ~~~ Dan openen we het boek en vegen we door de hoofdstukken om door het boek te bladeren.
As the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book.
Toen ik klaar was, bood hij me zijn shirt aan om mijn voeten af te vegen en begeleidde me naar buiten.
And when I was done, he actually offered me his shirt to wipe off my feet and kindly walked me out.

Voorbeeldzinnen voor "vegen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMet de mantel der liefde bedekken of zelfs onder het tapijt vegen is geen oplossing.
Cover-ups or even sweeping issues under the carpet are not the answer.
DutchKunnen we alleen maar Europeaan zijn als we elk verschil van inzicht onder het tapijt vegen?
Should it be necessary to stifle all differences of opinion to be a true European?
DutchIemand moet de scherven bij elkaar vegen en de zaak weer op de rails zetten.
Someone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
DutchWillen wij geloofwaardig blijven, dan moeten wij eerst voor eigen deur vegen.
If we are to be credible, we must put our own house in order first.
DutchDat is niet zomaar een interne aangelegenheid van Rusland die men gewoonweg van tafel kan vegen!
This is not just an internal matter for Russia that can simply be brushed aside.
DutchHet is zeker niet waar dat wij proberen de kwestie onder het tapijt te vegen.
It is certainly not true that we are trying to ignore the matter.
DutchEén peuk die uit het raampje van een auto wordt gegooid kan een heel bos van de kaart vegen.
A single cigarette thrown out of a car window can lead to the destruction of an entire forest.
DutchIk weet zeker dat ook elders in de wereld de neiging bestaat ziektegevallen onder het tapijt te vegen.
There is a temptation, I am sure, for concealment to happen elsewhere in the world also.
DutchMijnheer de Voorzitter, daarom is het des te belangrijker dat wij voor onze eigen deur vegen.
That is why it is all the more important for us to examine what kind of order our own house is in.
DutchZe hebben ` nee ' gezegd tegen een Europese superstaat, die de Europese landen van de kaart wil vegen.
They rejected the European Super-State, which is aimed at destroying the nations of Europe.
DutchMet de onderhavige ontwerpverordening wil men de problemen onder het tapijt vegen.
The conclusion which we draw from this draft regulation is that it is probably an attempt to cover up the situation.
DutchDat wil ik niet onder tafel vegen, maar ook niet op de spits drijven.
I want neither to play that up nor to ignore it.
DutchAls u ten volle de vruchten wilt plukken van deze richtlijn, gebruik dan uw stem om deze amendementen van tafel te vegen.
If you want the full benefits of this directive use your vote to throw out these amendments.
DutchEr wordt gevist met steeds grotere boten en met een steeds meer geperfectioneerde techniek om de zee leeg te vegen.
It is being fished with ever larger vessels and with ever more refined technology to clear out the sea.
DutchWij kunnen dit niet zomaar onder het vloerkleed vegen.
They cannot just be brushed under the carpet.
Dutch(Gelach) Ik denk dat jullie ze hier zien vegen.
(Laughter) I think you see, you see them sweeping.
DutchHoe kunnen wij enerzijds lessen geven aan anderen en geloofwaardig blijven wanneer we niet voor eigen deur vegen?
On the one hand, how can we give lessons to others and be credible without first washing our own dirty linen in public?
DutchNatuurlijk verzwakt dit onze internationale onderhandelingspositie, omdat we niet in staat zijn voor onze eigen deur te vegen.
Clearly, our international negotiating position is weakened if we are unable to put our own house in order.
DutchIk nodig de Raad uit deze amendementen zorgvuldig te bestuderen alvorens ze met enig dédain van tafel te vegen.
Consequently, before the Council waves them away with a flick of its somewhat disdainful hand, I invite it to take a closer look at them.
DutchIs het niet zaak voor ons in de EU, om nu " ons eigen straatje schoon te vegen ", nu wij contact hebben met de Oost-Europese landen?
Should not we in the EU be 'cleaning up our own backyard ' now that we are in contact with Eastern European countries?