"veertien dagen" vertalen - Engels

NL

"veertien dagen" in het Engels

NL veertien dagen
volume_up
{de}

veertien dagen (ook: twee weken)
Dat is een enorme aanmoediging op veertien dagen van het begin van deze 4de ministeriële conferentie.
This is a tremendous boost a fortnight prior to the start of this Fourth Ministerial Conference.
Ik meen te weten dat de president van de Federal Reserve om de veertien dagen voor het Amerikaanse Congres verschijnt.
I understand the President of the Federal Reserve appears before the American Congress every fortnight.
Mevrouw de Voorzitter, nog geen veertien dagen geleden maakte u melding van een moord die even daarvoor in Spaans Baskenland plaatsvond.
Madam President, less than a fortnight ago you spoke about a previous killing in the Basque country.

Vergelijkbare vertalingen voor "veertien dagen" in Engels

veertien telwoord
English
dagen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "veertien dagen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIn Oostenrijk mogen buitenlandse ski-instructeurs niet langer dan veertien dagen diensten verlenen.
In Austria, foreign ski instructors cannot provide services for more than 14 days.
DutchOp dat tijdstip was ik nauwelijks veertien dagen aan het werk als commissaris.
At that time I was just short of two weeks in office.
DutchIk ben ook wel op de hoogte van die beroemde veertien dagen, mijnheer Purvis.
I know there are the famous fourteen days, Mr Purvis.
DutchDe periode van veertien dagen die, zoals ik gezien heb, de EVP-fractie voorstelt, lijkt mij zeer evenwichtig.
The period of 14 days which I see the PPE Group is suggesting seems to me to get the balance right.
DutchZijn er echt nieuwe dingen voor de Grondwet te verwachten, veertien dagen na de bijeenkomst in Rome?
Fourteen days after the gathering in Rome, what really new developments can one expect on the constitutional front?
DutchDoor de invoering van de euro krijgt de vakantieganger op elke veertien dagen vakantie een dag cadeau van Europa.
With the introduction of the euro, the holiday-maker in Europe will gain one free day in every 14 holidays.
DutchVolgens mij is veertien dagen na volledige kennisname van de contractuele bepalingen voldoende.
I think that 14 days as from the time when the customer has full knowledge of the contractual terms and conditions is adequate.
DutchIk kan u meedelen dat wij veertien dagen voor de Top in Luxemburg een groene werkgelegenheidstop zullen houden.
I can also tell the House that we are to hold a Green employment summit in Luxembourg 14 days before the Council meeting.
DutchDe Raad heeft ons veertien dagen geleden laten weten dat hij voor de volgende twee jaar slechts 25 miljoen extra wil toestaan.
The Council informed us two weeks ago that it would grant only ECU 25 million more for the next two years.
DutchEr is nochtans een vraagstuk waarop ik vandaag wil terugkomen en dat veertien dagen geleden druk is besproken.
There is, however, one issue which I would now like to come back to, and which was the subject of much discussion two weeks ago.
DutchHet definitieve voorstel werd bij ons ingediend op 18 oktober van dit jaar, veertien dagen na de deadline voor de eerste betaling.
We had the final proposal submitted to us on 18 October this year, 14 days after the deadline for first payment.
DutchEen geformaliseerde bedenktijd zet naar ons gevoel de consument nodeloos onder druk om binnen de veertien dagen te beslissen.
We feel that a formal cooling-off period puts unnecessary pressure on the consumer to make a decision within 14 days.
DutchOnze amendementen bij het gemeenschappelijk standpunt betekenen zelfs dat een bestuursorgaan op de snelle manier, binnen veertien dagen, goedkeuring kan krijgen.
Indeed, our amendments to the common position mean that a board can get fast-track approval in 14 days.
DutchDe termijn van veertien dagen is een compromis tussen de zeven dagen van de Commissie en de dertig dagen van het Parlement.
The 14-day period represents a compromise between the seven days initially proposed by the Commission and the 30 days for which Parliament lobbied.
DutchDeskundigen hebben uitgerekend dat het minstens veertien dagen zou moeten regenen voordat onze stuwmeren en rivieren weer een normaal niveau bereiken.
Experts have calculated that it will take at least fourteen days of rain to restore our rivers and reservoirs to their normal levels.
DutchDat wij nog geen veertien dagen na de inwerkingtreding van de interim-overeenkomst deze gezamenlijke Raad hebben geïnstalleerd, was een zeer uitzonderlijke gebeurtenis.
It was quite exceptional that we should have created this Joint Council before this interim agreement had even been in force for two weeks.
DutchHet veertien dagen vasthouden van de prijs door de leverancier brengt te hoge financiële risico's met zich mee die zeker ook niet in het belang zijn van de consument.
If the provider has to hold a price for 14 days, that means unacceptably high financial risks which are certainly not in the consumer's interest either.
DutchZou u dat kunnen garanderen en misschien ook aan het Parlement het plan kunnen voorleggen waarmee een en ander in die veertien dagen zonder enige rimpel zou kunnen gaan functioneren?
Can you guarantee that and also perhaps let Parliament have a plan so that it can all be done in those fourteen days without any hitches?