NL

vatten [vatte|gevat] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Ons vermogen om de werktuigen van de schepping te vatten wordt beter en beter.
You know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
We moeten dat spook vatten voor zijn faam groeit.
Capture this ghost before word of his exploits spread.
En leed, zeker persoonlijk leed valt niet in kille cijfers te vatten of louter rationeel af te wegen.
And suffering, certainly personal suffering, cannot be captured in cold statistics or weighed up on a merely rational level.

Voorbeeldzinnen voor "vatten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchBegrijpen we echt wat het is, of proberen we te vatten wat we denken dat het is?
So do we really understand what it is, or are we trying to get what we think it is?
DutchHet is wellicht zinvol om op dit punt de belangrijkste maatregelen samen te vatten.
At this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
DutchSta mij nu toe om onze conclusies en aanbevelingen in vier punten samen te vatten:
Allow me now to summarise our conclusions and recommendations in four points:
DutchDie verfoeilijke overheidshouding vatten Algerijnen in één woord samen: " hogra ".
The Algerians sum up this abhorrent government attitude in a single word: 'hogra '.
DutchOns vermogen om de werktuigen van de schepping te vatten wordt beter en beter.
You know, our ability to capture the tools of creation is getting closer and closer.
DutchHoe denkt het Duits voorzitterschap deze problemen bij de horens te vatten?
How does the German Presidency's programme propose to deal with these problems?
DutchMijn verslag valt samen te vatten in drie C's: conditionaliteit, coherentie en controle.
My report can be summarised in three Cs: conditionality, coherence and control.
DutchAls we de koe nu niet bij de horens vatten, wanneer zou dat dan wel moeten gebeuren?
If we do not get to grips with this issue now, then when is it going to be dealt with?
DutchOm het belang van dit fossiel samen te vatten, kunnen we het volgende zeggen.
To summarize the significance of this fossil, we can say the following.
DutchAls ze zeggen dat ze het niet vatten, dan is dat ook niet waar, want het hangt in de lucht.
And if they say they don't get it, that's also not true, because it's in the air.
DutchWe hebben dat vermogen om dingen te maken, om dingen te vatten met onze handen.
We have this ability to make things, to grasp things with our hands.
DutchJammer genoeg is het zelfs dan helaas niet mogelijk om elke TEDTalk apart samen te vatten.
Even then, unfortunately, it's not possible to summarize each TEDTalk individually.
DutchWe gebruiken woorden als "vatten" metaforisch, ook als het om het begrijpen van dingen gaat.
We use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.
DutchMijn welgemeende dank aan de rapporteur voor haar vermogen om te luisteren en samen te vatten.
I sincerely thank the rapporteur for her fine ability to listen and synthesise.
DutchOmdat dit gewoonweg niet mogelijk is, hebben we besloten ze enigszins samen te vatten.
However, as this is simply not possible we have decided to summarise them to some extent.
DutchWij moeten het ware probleem bij de horens vatten en dat probleem is de ruimtelijke ordening.
We must deal directly with the problem and that is town and country planning.
DutchIk zal dus proberen samen te vatten wat er gezegd is en daarop reageren.
So, I shall try to summarize what has been said and my response to it.
DutchZodra het advies klaar is, zullen wij het probleem bij de horens vatten.
As soon as the opinion has been received the matter will be addressed.
DutchIk ben ook van mening dat u eindelijk moed dient te vatten en iets op gang dient te brengen.
But I also believe that you must finally take courage and throw a stone into the water.
DutchHet wordt hoog tijd dat men in de Europese milieuwetgeving de koe eens bij de horens gaat vatten.
Now is the time for European environmental legislation to get really serious.