"variant" vertalen - Engels

NL

"variant" in het Engels

EN

"variant" in het Nederlands

NL

NL variant
volume_up
{de}

variant
Juist met de kortvezelige variant streken landbouwers ten onrechte premies op.
It is precisely with the short-fibre variant that farmers fiddled the system.
In de normale populatie is er ook een variant van dit gen.
And there is a variant of this gene that is in the normal population.
Dat is een variant die niet alleen door de EU-critici moet worden verworpen, maar door ons allen.
It is a variant which the EU's critics should not be alone in criticising.
variant (ook: afwisseling, schommeling)
Heeft iemand varianten op een thema gedaan?
Did anybody to a variation on a theme?
Er zijn varianten en tussenvarianten op waar nog geen besluit over genomen is.
There are all sorts of variations, on which no decision has been taken.
Daarom moet de communautaire methode met haar varianten worden versterkt.
In this sense, the Community method and its variations must be reinforced.
variant (ook: uitvoering, versie)
Wij delen het oordeel van de meerderheid van onze fractie dat zo'n zwakke variant beter is dan niets.
Like others, though, we take the view that a weak version is better than nothing.
Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het EMAS-systeem de Europese variant is van de internationale norm ISO14001.
We must remember that the EMAS scheme is the European version of the International Standard known as ISO14001.
Mijnheer Medina, enkele punten die u heeft genoemd, betreffen varianten in de vertaling.
Mr Medina, some of your points concern the language versions.
variant

Voorbeeldzinnen voor "variant" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk heb hetzelfde, in een andere variant, in de Commissie begrotingscontrole meegemaakt.
I have experienced something similar in the Committee on Budgetary Control.
DutchIk denk dat weinigen van ons de dag doorkomen zonder een variant van brood te eten.
And I think few of us spend the day without eating bread in some form.
DutchOp Dublin werd duidelijk de tweede variant toegepast.
Quite clearly, the second alternative has been selected in the case of Dublin.
DutchEn ging hij nu de populairste variant spaghettisaus zoeken?
Now, did he look for the most popular brand variety of spaghetti sauce?
DutchMijnheer de Voorzitter, het IJzeren Gordijn mag niet vervangen worden door een moderne, elektronische, variant!
The Iron Curtain must not be replaced by a more modern electronic variety.
DutchOLAF is dan ook geen variant op Orwells Big Brother, maar een instantie waarvan de opdracht door de rechtstaat wordt ingeperkt.
OLAF is no Big Brother à la Orson Welles, but is limited in its remit by the rule of law.
DutchIk zei: "Wij zijn nog niet zo goed als de natuurlijke variant.
And we started asking them all questions.
DutchHet lijkt erop alsof we hier...... een gemiddeld, tuin-variant, $22-model biervat hebben...... maar het is veel te licht.
Well, what we have here appears to be...... your average, garden-variety, $22- deposit beer keg...... but it's way too light.
DutchEr zijn vooruitstrevende krachten die een minder wrede variant van een islamitische maatschappij nastreven, en deze groeperingen worden steeds talrijker.
Forces of progress who want to see a less cruel form of Islamic society exist and they are growing in numbers.
DutchGelukkig is het nog niet in een menselijke variant gemuteerd, maar het gedraagt zich telkens anders bij verschillende vogels in verschillende gebieden.
Thankfully it has not mutated into a human strain yet, but it behaves in a different way in different birds in different regions.
DutchEn we kunnen dat opdrijven tot ongeveer 1,2 miljard dosissen, als we op één enkele variant, zoals de varkensgriep, mikken.
Well, with the new technologies emerging now, I hope we can say definitively, "Yes." ~~~ Imagine we could produce enough flu vaccine for everyone in the entire world ~~~
DutchDe afgelopen dagen hebben wij de tweede variant kunnen waarnemen, namelijk de angst voor Rusland als grote partner en groot land in het oosten.
In recent days, the second of these has become particularly apparent, that is, the fear of Russia as a major partner and a major country to the East.
DutchIn Groot-Brittannië is een risicoanalyse in gang gezet om de kans op overdracht van de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob via bloedtransfusies vast te stellen.
In the United Kingdom a risk assessment has been initiated to ascertain the possible transmission of nvCJD through blood transfusion.
DutchAan de andere kant is het resultaat minder dan de slechtst mogelijke variant die werd gevreesd op de voorafgaande conferentie van november 2000 in Den Haag.
On the other hand, the result is worse than the worst-case scenario that was feared at the previous conference in The Hague in November 2000.
DutchHet lijdt geen twijfel dat de dertig personen, die getroffen zijn door de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, dit artikel 129 lichtelijk ironisch zullen vinden.
Doubtless the thirty individuals who suffer from atypical Creutzfeldt-Jakob disease would think Article 129 somewhat ironic.
DutchDit betekent en afgezwakte variant van " Reach ", waarbij de registratie is uitgehold en alleen ten aanzien van de vergunningen een positief resultaat werd bereikt.
This has resulted in a weakened REACH, in which registration has been eroded and a positive result was secured only with regard to licences.
DutchWij zullen dan een regionale variant op de VN hebben gecreëerd en de politieke unie links hebben laten liggen, terwijl dat toch het werkelijke plan is dat wij al vijftig jaar koesteren.
We will have built a regional UN and abandoned the political union, this genuine project that we have nurtured for fifty years.
DutchWat betreft het verplicht screenen van bloed op de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob, de achtbare afgevaardigde weet ongetwijfeld dat daarvoor nog geen test bestaat.
With regard to the compulsory testing of blood for nvCJD, I am sure that the honourable Member is aware that at present no screening test exists.
DutchHet is dus belangrijk dat de Commissie voldoende geld uittrekt om de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin tegen de Europese variant van het ISA-virus te ondersteunen.
It is therefore crucial for the Commission to earmark sufficient funding to support the development of an effective vaccine against the European strain of ISA.
DutchIn hoeverre zijn de lidstaten, de Commissie en het Parlement zelf bereid verantwoordelijkheid te dragen voor de schade van degenen die getroffen zijn door de menselijke variant van BSE?
What responsibilities will the Member States, the Commission and Parliament itself adopt with regard to the people affected by the human form of BSE?