"Vanwege" vertalen - Engels

NL

"Vanwege" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "Vanwege" in de context.

Nederlands-Engels woordenboek

Voorbeeldzinnen voor "Vanwege" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVanwege tijdgebrek verwijs ik slechts naar enkele aspecten, mijnheer de voorzitter.
I will only comment on certain aspects, Mr President, given the time available.
DutchZoals de heer Cunha net zei, zijn we alleen al van belang vanwege ons handelsvolume.
As Mr Cunha has just said, the volume of trade alone would make us significant.
DutchWellicht heeft u mijn vraag vanwege de vele vragen toen niet kunnen beantwoorden.
Perhaps he had too many questions to deal with to be able to answer me then.
DutchIk zeg dit vanwege de houding die de Commissie hiertegenover altijd heeft aangenomen.
I say that because of what the Council’ s attitude has always been towards this.
DutchIk heb tegen gestemd vanwege de toelichting op het punt van groei en Turkije.
I voted against because of the explanatory statement concerning growth and Turkey.
DutchMensenrechten kunnen in de doofpot worden gestopt vanwege economische belangen.
Human rights cannot be swept under the carpet because of economic interests.
DutchIk ben erg gevoelig voor dit soort opmerkingen, met name vanwege mijn afkomst.
I am very sensitive to these issues, not least because of where I come from.
DutchMensen raken in het defensief vanwege het mogelijke wegslijten van hun talen.
People are becoming defensive about the potential erosion of their languages.
DutchEn vanwege de beperkte tijd zal ik jullie hier slechts twee voorbeelden van geven.
And I'll just give you two examples of this because of the time constraints.
DutchVanwege deze vertraging nam de Raad de verordening vervolgens aan zonder ons advies.
Because of that delay the Council then adopted the regulation without our opinion.
DutchHet verslag-Mann is goed, met name vanwege de brede aanpak van de problematiek.
The Mann report is good, in particular because of its broad approach to the problems.
DutchHet Parlement heeft vanwege het gewijzigde voorstel een nieuwe raadpleging geëist.
Parliament demanded a new round of consultations as a result of the revised proposal.
DutchDe hervorming van de economie gebeurt niet vanwege de EU, dat moet worden onderstreept.
The economic changeover is not for the EU's sake, a point which needs stressing.
DutchDie varieert van land tot land, ook vanwege al die richtlijnen die we hebben.
Given the great many directives in force, this diverges widely in the Member States.
DutchNaast dit gedeelde gevoelen ben ik echter ook vanwege andere redenen blij.
However, apart from this shared sentiment, I am also pleased for other reasons.
DutchHet project is terecht bekritiseerd vanwege het gebrek aan concrete inhoud.
The project has, with reason, been criticised for having nothing concrete to offer.
DutchWij konden niet toestaan dat de bijeenkomst vanwege de oorlog geannuleerd zou worden.
It would have been wrong to allow the summit to become a casualty of the war.
DutchDe werkloosheid is er krachtig gestegen, voor een deel vanwege het rigide arbeidsrecht.
Unemployment has increased very considerably, partly because of rigid labour law.
DutchHet is vanwege dit beginsel dat ik alleen maar meer instem met Bazel II.
It is this principle that reinforces my positive stance in relation to Basel II.
DutchWij staan volledig achter het Kwartet en de routekaart - het Kwartet vanwege Rusland.
We fully support the Quartet and the roadmap – the Quartet because of Russia.