NL

van {bijwoord}

volume_up
Dat betekent dat het om het inwinnen van adviezen gaat en niet om besluitvorming.
In other words, this is not about deciding, but about being heard.
Ten aanzien van de manier van financiering verschillen wij van mening met het verslag.
Our point of disagreement on the report is how this financing should come about.
De efficiëntie van een dergelijk basisstation is slechts ongeveer vijf procent.
Then the efficiency of such a base station is only at about five percent.
EN

van {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. automobilisme
This is of interest to that most notorious of British drivers - white van man!
Dit is van belang voor die zo beruchte bestuurder van het Verenigd Koninkrijk: de man met de witte bestelwagen!
White van man, as we know in the UK, is a person who despite being in a Ford Transit van thinks he is Michael Schumacher.
Zoals wij in het VK weten is de man met de witte bestelwagen iemand die meent Michael Schumacher te zijn, ofschoon hij in een Ford Transit rijdt.
A Euro VI proposal is expected for cars and vans.
Er komt ook nog een Euro VI-voorstel voor auto's en bestelwagens.
Vans and lorries produce more noise than ordinary cars.
Bestelauto's en vrachtauto's maken meer lawaai dan gewone auto's.

Voorbeeldzinnen voor "van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
DutchOok op andere gebieden was de marktsituatie beter dan van tevoren was ingeschat.
Other market areas were in a better position than prior estimates had suggested.
DutchDeze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
This request has been incorporated into the report of the committee responsible.
DutchDaarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
As such, we require strict separation of the material from the three categories.
DutchMaar sta me toe toch even dieper in te gaan op de mededeling van de Commissaris.
Allow me to examine the Commissioner’ s communication in greater depth, however.
DutchIk ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
I'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
DutchWe werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
We're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
DutchMomenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
At present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
DutchNog kort iets over de concentratie van de steun op de minst begunstigde regio's.
Let me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
DutchLeden van mijn fractie zullen op verschillende onderdelen van het beleid ingaan.
The members of my group would like to look at the various aspects of the policy.
DutchDe streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.
The 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.
DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchDaarom moeten wij instemming betuigen met de ontwerpresolutie van de heer Poos.
Which is precisely why we should welcome Jacques Poos ' motion for a resolution.
DutchHet zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
It should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchDe Commissie bevestigt dat zij op de hoogte is van het verschijnsel kinderhandel.
The Commission confirms that it is aware of the phenomenon of child trafficking.
DutchDe stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
DutchDe wijziging krijgt ook veel steun van de producenten van sigaren en cigarillo's.
It has also received substantial support from the cigars and cigarillo industry.
DutchBetreft: Evaluatie van de radioactieve emissies van Sellafield en Cap de la Hague
Subject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
DutchIn een industriegebouw heb ik zelf resten van 500 mensen op een rij zien liggen.
I myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.

Synoniemen (Engels) voor "van":

van
delivery van
luggage van