NL

uitvoering {de}

volume_up
1. algemeen
De Europese Commissie zorgt voor de financiële uitvoering van deze projecten.
The financial execution of these projects is carried out by the European Commission.
De eerste heeft te maken met de verbeterde kwaliteit van de uitvoering van de begroting.
The first refers to the improvement of the quality of budget execution.
Het is alleen de uitvoering van de uitgeschreven muziek, zonder interpretatie."
It's only the execution of the written music, no interpretation."
Het is nu een zaak van uitvoering, uitvoering en nog eens uitvoering.
Now it is a matter of implementation, implementation, implementation.
De uitvoering van de Europese Ontwikkelingsfondsen verloopt eveneens traag.
The rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
Er is sprake van tekortschietende uitvoering, niet van falende regelgeving.
There is a failure of implementation, not a failure of regulation.
De voorstelling van dit verslag over de uitvoering van de structuurfondsen is voor onze fractie een gelegenheid om ons over de toekomst van de structuurfondsen zelf te bezinnen.
The presentation of this report on the implementation of the Structural Funds presents our group with the opportunity to make a brief point on the very future of the Structural Funds.
uitvoering (ook: versie, variant)
Onze fractie steunt amendement 3 en hoopt op een snelle uitvoering van de richtlijn.
Our group supports Amendment No 3 and hopes the new version of the directive will come into force promptly.
de uitvoering van de verplichtingen der lidstaten voortvloeiende uit het statuut van de Europese Investeringsbank.
the fulfilment by Member States of obligations under the Statute of the European Investment Bank.
Kunt u mij verzekeren dat uw gehele voorzitterschap in het teken zal staan van de uitvoering van deze agenda?
Can I have your reassurance that the fulfilment of the Lisbon agenda will indeed colour your entire presidency, as I am confident it will?
Wat de tweede vraag betreft, houdt de Commissie continu toezicht op de uitvoering van projecten en programma's om te kunnen controleren of de gestelde doelstellingen ook worden behaald.
On question 2, the Commission continually monitors the implementation of projects and programmes to ensure fulfilment of the said objectives.
c. uitvoering en uitoefening van controle van schepen,
c. nature and performance of ship inspection,
You know, what's his metaphor for performance?
Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.8.
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.8.
2. theater
uitvoering
c. uitvoering en uitoefening van controle van schepen,
c. nature and performance of ship inspection,
You know, what's his metaphor for performance?
Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.8.
They shall refrain from any action incompatible with their duties or the performance of their tasks.8.

Voorbeeldzinnen voor "uitvoering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe steun van de EU voor dit immense project is cruciaal voor de uitvoering ervan.
The EU's support for this immense project will be crucial for its implementation.
DutchMijn tweede punt: een scheiding van politieke zaken en technische uitvoering.
My second point: a separation of political affairs and technical implementation.
DutchHet zal met name bijdragen tot de uitvoering van het zesde milieuactieprogramma.
It will notably support the implementation of the 6th Environment Action Programme.
DutchUitvoering van de doelstellingen zal hier zeker een bijdrage toe moeten leveren.
The implementation of the goals will certainly need to make a contribution to this.
DutchThans stellen wij vast dat wij achterlopen bij de uitvoering van de strategie.
At present, we note a lack of progress with the implementation of the strategy.
DutchDe praktische uitvoering van de richtlijn 91/339 zet me echter aan het denken.
But I do have some doubts about the practical implementation of Directive 91/ 339.
DutchDit maakt het Commissievoorstel duidelijker en waarborgt een efficiënte uitvoering.
It makes the Commission proposal clearer and ensures that it will be effective.
DutchIk heb het over de termijn voor de uitvoering van deze belangrijke richtlijn.
I am talking about the period for the implementation of this essential directive.
Dutchde participatie van de regio's in de uitvoering van programma's en projecten
the involvement of the regions in the implementation of programmes and projects
DutchDe uitvoering van ARGO kan niet alleen iets voor de nationale overheidsdiensten zijn.
The implementation of ARGO cannot only be a task of national government offices.
DutchHet derde punt dat ik wilde bespreken, gaat over de uitvoering van deze hulp.
The third point I should like to make concerns the implementation of this aid.
DutchZijn er via het 3e CB kredieten opgevoerd voor de uitvoering van het project?
Have appropriations been set aside under the 3rd CSF to carry out the project?
DutchIn werkelijkheid zijn we nog ver verwijderd van de uitvoering van het Kyoto-protocol.
In truth, we are a long way off meeting the standards set in the Kyoto Protocol.
DutchIs het niet tijd eerst te zorgen voor een echte uitvoering van wat we al hebben.
Should we not first make sure that what we already have is in fact put into practice?
DutchDaarnaast heb ik uitgebreide rapporten over de uitvoering van de richtlijn opgevraagd.
I have also ordered wide-ranging reports on the implementation of the directive.
DutchDit mag een snelle uitvoering van de richtlijn echter niet in de weg staan.
This should not, however, slow down the prompt implementation of the directive.
DutchDe uitvoering van de Europese Ontwikkelingsfondsen verloopt eveneens traag.
The rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
DutchDe uitvoering van het in juli in Rabat overeengekomen actieplan heeft hoge prioriteit.
The implementation of the action plan agreed in Rabat in July is a key priority.
DutchDaarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen politiek bestuur en uitvoering.
In this, a distinction must be made between political management and implementation.
DutchWe hebben geen probleem met het pact, maar het schort aan de uitvoering ervan.
We have no problem with the Pact; what we have is an implementation deficit.