NL uitspraak
volume_up
{de}

1. algemeen

uitspraak (ook: arrest, besluit, beslissing, wijzing)
De uitspraak kan voor ons plaatselijk bedrijfsleven zware gevolgen hebben.
The decision could have huge implications for our local economy.
Op dit moment wachten wij op een uitspraak van het Hof van Justitie van Luxemburg.
A decision by the Court of Justice in Luxembourg is now awaited.
Deze beslissing hier is gebaseerd op de uitspraak van het wetenschappelijke comité.
The decision is based, as I say, on the opinion of the SSC.
Ik vind die uitspraak van de Commissie onverantwoord.
I do not believe this statement, in the Commission's summary, to be justified.
Een veelbetekenende uitspraak over het individu en de gemeenschap.
A profound statement about the individual and the community.
Dit is geen uitspraak in het kader van de wereldkampioenschappen ijshockey.
This is not a statement in view of the Ice Hockey World Championship.
uitspraak (ook: accent, nadruk, klemtoon, klem)
volume_up
accent {znw.}
Ik weet niet goed of een dergelijke uitspraak bindend is, maar ik hoop dat dat het geval is, zodat de zaak zich niet langer dan deze zes jaar zal voortslepen.
I am not sure whether such a declaration would be binding, but I hope so, so that we do not drag our heels for these six years.
uitspraak
Voor ons blijft deze uitspraak, deze opmerking van Romano Prodi iets wat we niet tot de hoogtepunten rekenen.
This utterance, this comment, by Romano Prodi is something that we still do not regard as his finest hour.

2. "van woorden"

uitspraak
Ik moet mij verontschuldigen voor mijn uitspraak.
Apologies for my pronunciation.
Mijn excuses aan de geachte afgevaardigde voor mijn gebrekkige uitspraak van haar achternaam, maar u herkende zich er tenminste in.
I apologise for my inaccurate pronunciation of your surname but at last we know who you are!
Inclusief het deel van uw betoog dat u in het Spaans hebt gehouden, met een uitspraak die mij wel aanstond en die uitermate correct was.
Including the part of your speech in Spanish, with a pronunciation that I appreciated and that was very correct.

3. taalkunde

uitspraak (ook: frase)
volume_up
phrase {znw.}
Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".
I repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Mijnheer de commissaris, in verband hiermee bevat de mededeling een uitspraak die ons zorgen baart.
And in this respect, Commissioner, there is a phrase in the communication which worries us.
Ik houd van zijn uitspraak " zuinig en schoon ".
I like his phrase 'lean and clean '.
uitspraak

4. juridisch

uitspraak
volume_up
sentence {znw.} (conviction)
De rechtbank moet haar uitspraak binnen één maand schriftelijk toelichten en dit document zal door de Commissie met belangstelling worden gelezen.
The court is obliged to give its reasons within one month of sentencing, and these will be read with interest.
Het geval van Amina Lawal is schrijnend en duldt geen uitstel, want na diverse keren te zijn opgeschort volgt op 25 maart de definitieve uitspraak.
The case of Amina Lawal is dramatic and urgent because, following several postponements, the sentence is imminent: 25 March.
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, Georg, jouw uitspraak over de kleine zeehavens was muziek in mijn oren.
Mr President, Commissioner, allow me to begin with a word to my honourable friend: Georg, I was delighted to hear your sentence about the small sea ports.
uitspraak (ook: vonnis, sententie)
Echter, in de uitspraak van het EP dient dan wel duidelijk de kwaliteit van de kandidaten bepalend te zijn.
However, the quality of the candidates should be paramount in the EP's verdict.
Het militair hof heeft een uitspraak gedaan op 1 juni.
The military tribunal reached its verdict on 1 June.
De onaanvaardbare uitspraak van de militaire rechtbank bevestigt nogmaals de noodzaak van deze herziening.
The unacceptable verdict delivered by the court-martial shows once again just how necessary this review is.
uitspraak (ook: veroordeling)
volume_up
judgment of conviction {znw.} [Am. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "uitspraak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet Europees Hof van Justitie moet eerst een positie innemen en een uitspraak doen.
The European Court of Justice must first adopt a position and give a judgment.
DutchWat het Balog-arrest betreft moet men zich neerleggen bij de uitspraak van het Hof.
With regard to the Balog ruling, we have to respect the judgment of the Court.
DutchIk vind deze uitspraak net zo bevreemdend als de term Europees burgerschap.
I find this pronouncement just as surprising as the term 'European citizenship '.
DutchGelukkig vind ik deze uitspraak terug in het verslag van de milieucommissie.
I am pleased to see that view expressed in the Environment Committee's report.
Dutch    Het Hof van Justitie van de Europese Unie doet uitspraak overeenkomstig deel III:
The Court of Justice of the European Union shall in accordance with Part III:
DutchU heeft mij bovendien verzocht een uitspraak te doen over de ontvankelijkheid.
You have in addition requested that I should rule as regards admissibility.
DutchMet die uitspraak borduurt het comité voort op een eerder gedane uitspraak.
It is a further opinion expressed by that committee, following an earlier one.
DutchDe uitspraak dat hernieuwbare energie duurder zou kunnen worden, is onjuist.
The assertion that renewable energy could become more expensive is wrong.
DutchKan de commissaris bevestigen dat hij de uitspraak van de vervoerscommissie onderschrijft?
Can the Commissioner confirm that he backs the view of the Transport Committee?
DutchIn die zin is de zaak in lijn gebracht met de uitspraak van het Hof.
In that sense things have been brought into line with the judgment of the Court.
DutchDe uitspraak van de minister dat de EU geen macht ontleent aan de Verdragen is onjuist.
To say, as the Minister did, that the Treaties do not give the EU any powers is untrue.
DutchIk wil u graag om een uitspraak verzoeken over het gedrag van de Commissie in deze zaak.
I would ask for your view of the conduct of the Commission in this regard.
DutchMet uw uitspraak dat politieke wil het sleutelwoord is slaat u echter de spijker op de kop.
However, your line that the key to it all is political will is exactly right.
DutchIn dit verband verwijs ik naar de uitspraak van 17 december 1981 inzake biologische producten.
Here I refer to the judgment of 17 December 1981, concerning biological products.
DutchDaar is ook al in een uitspraak van 1978 door het Hof van Justitie op gewezen.
This was also referred to by the European Court of Justice in a judgment dating back to 1978.
DutchDat is volstrekt duidelijk na de uitspraak van het Hof van 28 maart 1996.
This is completely clear following the Court of Justice's pronouncement of 28 March 1996.
DutchDeze uitspraak tast het interne subsidiesysteem van de Gemeenschap niet aan.
The final ruling does not affect our intra-Community support system.
DutchDe Raad heeft zich nog niet over de eventuele consequenties van de bewuste uitspraak gebogen.
The Council has not yet considered the possible consequences of that ruling.
DutchDe uitspraak van het hooggerechtshof is een misdaad tegen mensenrechten en democratische rechten.
The judgment by the Supreme Court is a crime against human and democratic rights.
DutchEén vrouw vatte het drama samen met de uitspraak: ' Ze hebben ons onze dromen afgenomen?.
One lady summed it up when she said 'they have taken away our dreams '.