"uitslag" vertalen - Engels

NL

"uitslag" in het Engels

NL

uitslag {de}

volume_up
1. algemeen
Mijnheer de Voorzitter, er was gezegd dat een mislukking beter was dan een teleurstellende uitslag.
Mr President, we had said that a failure would be preferable to a disappointing conclusion.
Mijnheer de Voorzitter, dit is een erg langdurige en gecompliceerde stemming geweest, maar de uitslag is uiterst bevredigend.
Mr President, this has been a very long and complicated vote but it is a very satisfactory conclusion.
Ik vind het spijtig dat de Top besloot om de uitslag van het Ierse referendum naast zich neer te leggen en over te gaan tot de orde van de dag.
I regret that the summit came to the conclusion that it should set aside the Irish referendum result and proceed with business as usual.
Wat zou het gevolg zijn van een negatieve uitslag van een referendum, respectievelijk in een lidstaat en in een of meer kandidaat-lidstaten?
What would be the effect of a negative outcome of a referendum in a Member State or in one or more candidate countries, respectively?
Dat gevoel wordt door menig ander volk gedeeld, hetgeen waarschijnlijk het domino-effect van de eerste twee negatieve uitslagen verklaart.
This sentiment is shared by many other peoples, which doubtless explains the domino effect of the first two ‘ no’ votes.
Gelukkig zag ik na een paar minuten, de kenmerkende honingraatvormige uitslag, op mijn benen, die een bijwerking is van de medicatie, en ik wist dat ik het zou redden.
Thankfully, in a few minutes, I saw the signature hive-like rash appear on my legs, which is a side effect of the medication, and I knew I'd be okay.
2. "resultaat"
Het Parlement heeft dat punt vandaag behandeld, en de uitslag van de stemming was dat deze monopolistische regeling wordt gehandhaafd.
Parliament today has debated this issue and the vote continues this monopolistic arrangement.
Het gaat hier om twee verschillende dingen: de notulen is één ding, en de uitslag van de stemming van gisteren is een ander ding.
We have two separate issues here: the Minutes are one issue and the result of yesterday's vote is another.
Nu wachten wij de uitslag van het Constitutionele Hof af en blijven de kwestie nauwlettend in de gaten houden.
We are now waiting for the decision of the constitutional court and we are continuing to monitor the issue carefully.
uitslag (ook: eindresultaat)
De uitslag van de stemming over de verkiezing van de Europese ombudsman is als volgt:
The outcome of the vote on the election of the European Ombudsman is as follows:
Ook het parlement van Oekraïne heeft de uitslag van de verkiezingen verworpen.
The outcome of the elections was also rejected by the Ukrainian parliament.
Hier staat ook dat de uitslag van de stemming niet bekend wordt gemaakt.
They also specify that the outcome of the vote shall not be made known.
De uitslag van de bemiddeling vertegenwoordigt een niet onaanzienlijk compromis.
The conciliation result represents a substantial compromise.
De agenda van vandaag beantwoordt dus aan de uitslag van de stemming van maandag.
It is therefore as a result of this vote that we have this agenda for today.
Zij kunnen controleren dat de aangekondigde uitslag van de verkiezing de juiste is.
They can check that the announced result of the election is the correct one.
Soms ontspoort het proces nadien, wanneer een staatshoofd weigert zich neer te leggen bij de uitslag, zoals in Togo.
Sometimes, the process disintegrates after the event, when a Head of State refuses to accept the outcome, as was the case in Togo.
We moeten niet kijken naar de uitslag van de verkiezingen, maar naar het democratische karakter ervan; ze vormen een vuurproef voor de Oekraïnse democratie.
What we have to take into consideration is not the outcome of the election, but the democratic nature of that event, which will be a test for Ukrainian democracy.
3. "schimmel"

Voorbeeldzinnen voor "uitslag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe uitslag van de stemming steunt de opening van de onderhandelingen met Turkije.
What Parliament has done is to vote in favour of opening negotiations with Turkey.
DutchUw equipe weerspiegelt de uitslag van de Europese verkiezingen volstrekt niet.
The result of the European election is not reflected at any point in your team.
DutchDe uitslag van de stemming over de verkiezing van de Europese ombudsman is als volgt:
The outcome of the vote on the election of the European Ombudsman is as follows:
DutchDe agenda van vandaag beantwoordt dus aan de uitslag van de stemming van maandag.
It is therefore as a result of this vote that we have this agenda for today.
DutchZij kunnen controleren dat de aangekondigde uitslag van de verkiezing de juiste is.
They can check that the announced result of the election is the correct one.
DutchOok het parlement van Oekraïne heeft de uitslag van de verkiezingen verworpen.
The outcome of the elections was also rejected by the Ukrainian parliament.
DutchAls Nederlander denk ik uiteraard nog steeds na over de uitslag van het referendum.
As a Dutchman, I do, of course, still have the outcome of the referendum on my mind.
DutchDan heb ik hier de uitslag van de tweede stemronde voor de verkiezing van quaestoren:
We now come to the results of the second ballot for the election of Quaestors:
DutchHoewel ik zelf afwezig was, stond ik uiteraard met mijn stem achter deze uitslag.
Although I was not present, my vote, of course, supported the Committee.
DutchIk lees u de uitslag voor van de derde stemronde voor de verkiezing van de quaestoren:
I can announce the results of the third ballot for the election of Quaestors:
DutchDe stemming ligt vast, de uitslag is bekendgemaakt, en dat is het enige wat telt.
The vote was taken, the result was announced, and that is what is valid.
DutchOver de Ierse uitslag wil ik een of twee gedetailleerde opmerkingen maken.
With regard to the Irish result, I should like to make one or two detailed comments.
DutchEr staat namelijk in artikel 118: " de uitslag van de stemming wordt geregistreerd ".
Rule 118 says: ' The result of the vote shall be recorded ', but it does not say how.
DutchMevrouw de Voorzitter, u heeft de uitslag van de stemming bekendgemaakt.
Madam President, the Presidency has already declared the result of the vote.
Dutch- Zoals u zult begrijpen, ben ik niet blij met de uitslag van de stemming.
. – It is scarcely to be expected that I should be happy with the outcome of the vote.
DutchZoals afgesproken lees ik nu de uitslag voor van de stemming over de ombudsman.
I shall now announce the result of the ballot for the election of the Ombudsman, as agreed.
DutchHet was onmogelijk te horen, welke stemming u aankondigde en wat de uitslag daarvan was.
It was impossible to hear which vote you called and what the result of the vote was.
DutchDe uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland komt niet onverwacht.
The results of the presidential elections in Belarus were anticipated.
DutchDeze uitslag onderbouwt het werk van de heer Grosch en het voorstel van de Commissie.
It underpins the work of Mr Grosch and the proposal from the Commission.
DutchWe hebben de deelnemende bedrijven van de uitslag op de hoogte gesteld.
The companies involved in the competition have also been informed directly.