NL

uitrusting {de}

volume_up
Met deze militaire uitrusting moeten zogenaamd de cocaplantages vernietigd worden.
This military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
Installaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
Het is noodzakelijk eisen te stellen aan de uitrusting van vrachtwagens.
It is necessary to set requirements for functioning equipment in lorries.

Voorbeeldzinnen voor "uitrusting" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMet deze militaire uitrusting moeten zogenaamd de cocaplantages vernietigd worden.
This military equipment is apparently going to be used to destroy cocaine plantations.
DutchDe astronauten hadden elk ongeveer tien zijden vlaggen in hun persoonlijke uitrusting.
The astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
DutchWij zitten al in de tweede en derde generatie uitrusting voor de digitale televisie.
We are now seeing the second and third generation of equipment for digital television.
DutchDe uitrusting ging deels mee naar boven op de boomtoppen, om het te redden.
And some of equipment went with them, on the top of the canopy, to save it.
DutchOnze troepen zijn hopeloos overbelast en ontberen belangrijke onderdelen van hun uitrusting.
Our armed forces are desperately over-stretched and lack key items of equipment.
Dutch(Muziek) Ik heb een enorme high tech-uitrusting van handschoenen, scharen en een emmer.
(Music) I have very high-tech equipment of gloves, scissors and a bucket.
DutchDe meeste nongouvernementele organisaties zijn al hun uitrusting en voertuigen kwijt.
Most of the non-governmental organizations have already lost their equipment and vehicles.
DutchIk denk dat dit onze minimale uitrusting is, een bereidheid om al deze dingen te leren.
I think this is what we come with, at least a preparedness to learn all of these things.
DutchWe hebben aanzienlijk lagere kapitaalkosten voor de uitrusting van onze fabriek.
We have significantly lower capital costs in our plant equipment.
DutchHet is noodzakelijk eisen te stellen aan de uitrusting van vrachtwagens.
It is necessary to set requirements for functioning equipment in lorries.
DutchHet gaat hier om meer dan alleen hier en daar wat uitrusting en apparatuur uitdelen.
It is not just a question of supplying some hardware here and there.
DutchNou, jullie kerels zien er bescheten uit, maar jullie uitrusting is onberispelijk.
Well, you guys look like shit, but your equipment is immaculate.
DutchJe hebt geen Photoshop of hightech uitrusting nodig, zelfs geen computers.
You don't even need Photoshop; you don't need high-tech equipment; you don't need computers.
DutchInstallaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
DutchHet is nutteloos om een winkel te hebben met een ultramoderne uitrusting als je geen klanten hebt.
It is useless to have a shop with state-of-the-art equipment if you have no customers.
DutchWat betreft de bewapening gaat het zoals ik al eerder zei om dezelfde mensen met dezelfde uitrusting.
As regards armaments, as I said before it is the same people with the same equipment.
DutchHet vergt een goede uitrusting en goed getrainde, toegewijde soldaten.
It takes good equipment and well-trained, dedicated soldiers.
DutchDe havens moeten over de nodige uitrusting beschikken waar schepen met hun afvalolie terechtkunnen.
Equipment for easily removing waste oil must be set up in our ports.
DutchIk probeerde onze uitrusting te beschermen en onze staf, en de dorpen met zo'n 1,:,500 mensen.
Tried to protect our equipment, tried to protect our staff and the villages of about 1,500 people.
DutchHet gaat daarbij voornamelijk om de uitrusting van dit gebouw.
This refers mainly to the fixtures and fittings in this building.