"uitbreiden" vertalen - Engels

NL

"uitbreiden" in het Engels

NL uitbreiden
volume_up
[breidde uit|uitgebreid] {werkwoord}

Daarom moeten wij dit verslag uitbreiden en onszelf meer tijd geven.
That is why we need to extend this report and to extend the time we have.
Ten eerste wil men het toepassingsgebied uitbreiden tot het intermodaal vervoer.
The first is a proposal to extend the scope to include intermodal transport.
We willen de bestaande sancties uitbreiden om ze sterker en effectiever te maken.
We want to extend the existing sanctions to make them stronger and more effective.
Kunnen we uitbreiden en tegelijkertijd ons solidariteitsmodel handhaven?
Shall we be able to enlarge while maintaining our model of solidarity?
De Unie kan zich naar mijn mening niet uitbreiden als er niet meer gelijkheid komt.
In my view, the Union should not enlarge unless equality improves.
Uitbreiden en voortdoen zoals wij bezig zijn, gaat niet.
To enlarge the Union and carry on as before is not an option.
Wij moeten de gezondheids- en ziekenzorg uitbreiden, vooral voor de hoogbejaarden.
We need to expand health care and medical services, particularly for older people.
We zouden de lijst op zijn minst moeten uitbreiden met de stoffen uit de amendementen.
We should at the very least expand it by the amendments to this effect.
Daarnaast blijft het onaanvaardbaar dat de nederzettingen zich nog steeds mogen uitbreiden.
In addition, it remains unacceptable that settlements are still allowed to expand.
Wij willen het aantal belastingniveaus voor de burgers niet uitbreiden.
We do not want to increase the number of tax levels in society for our citizens.
De Commissie wil haar macht uitbreiden ten koste van politieke beleidsmakers.
The Commission wants to increase its power at the expense of political decision-makers.
De rapporteur zegt ook heel duidelijk dat we de ontwikkelingshulp moeten uitbreiden.
The rapporteur also points out very clearly that it is necessary to increase development aid.
Maar goed, gelet op de tijd kan ik niet uitgebreid ingaan op het derde aspect, dat van de structurele beleidsvormen.
Time will not allow me to elaborate on my third key point, which relates to structural policies.
In dit document gaan we ook uitgebreid in op de mogelijkheden en de beperkingen van de communautaire begroting op dit terrein.
In this document we also elaborate on the possibilities, but also the limitations, of the Community budget in this area.
De rapporteur is daar uitgebreid op ingegaan, dus ik ga dat niet herhalen.
As the rapporteur has elaborated on these extensively, I shall not repeat them here.

Voorbeeldzinnen voor "uitbreiden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHoe lossen we dat op wanneer wij praten over het uitbreiden van de vredeskrachten?
How do we deal with that problem when we talk about extending peacekeeping forces?
DutchWat daar gebeurt, is dat het hele domein van creativiteit aan het uitbreiden is.
What's happening there is that the whole domain of creativity is expanding.
DutchWe zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we ons beleid kunnen uitbreiden.
We are currently discussing how that policy may now be taken further forward.
DutchDie hervorming is echter nog veel meer nodig om de Unie te kunnen uitbreiden.
We need a reduction in the population limit, we need a reform, just for our own sakes.
DutchIk vind dat wij onze handels- en investeringsbetrekkingen met India moeten uitbreiden.
I believe we should intensify our trade and investment relations with India.
DutchDeze weg zouden we kunnen bewandelen zonder de rechtsgrondslag te moeten uitbreiden.
This way ahead would be possible even without extending the legal basis.
DutchDe consument krijgt meer keus en de kwaliteitsproducent kan uitbreiden.
It gives the consumer a wider choice and offers expansion for the quality producer.
DutchEen van de aanbevelingen behelst het uitbreiden van de baten uit overheidssteun aan de film.
One of the recommendations proposes extending the benefits of State aid to film.
DutchLaat ons dus alstublieft het toepassingsgebied van deze richtlijn tot onszelf uitbreiden.
So for goodness'sake let us include ourselves in the scope of this directive.
DutchHet belangrijkste is het uitbreiden van het gebied waar vrede en stabiliteit heerst.
What is important is the expansion of a region of peace and stability.
DutchEr is zojuist een akkoord bereikt in Nice aan de hand waarvan wij kunnen gaan uitbreiden.
An agreement has just been concluded in Nice to make enlargement possible.
DutchDe Commissie kan het toepassingsgebied van haar voorstel dus niet uitbreiden.
The Commission, then, is in no position to broaden the scope of application of its proposal.
DutchHet kan zijn dat Nice de EU wiskundig gezien tot uitbreiden in staat stelt.
It may well be that Nice prepares the EU for enlargement numerically.
DutchDe Unie gaat zich uitbreiden en heeft behoefte aan versterking door afslanking en inperking.
As it enlarges, the Union needs to be strengthened through streamlining and demarcation.
DutchEr moet nog het één en ander gebeuren om de Unie te kunnen uitbreiden.
Much more needs to be done for the Union to be capable of enlargement.
DutchEn als men de reglementering blijft uitbreiden, gaat zij tenslotte averechts werken.
As control further increases it then becomes counterproductive.
DutchERASMUS, dat topprogramma van onze Unie, gaan we nu dus uitbreiden, en wel op wereldschaal.
Today, therefore, we are extending Erasmus, this flagship programme of the European Union.
DutchVoor wat betreft het toezicht moeten we ons instrumentarium uitbreiden.
As for monitoring, we must also develop our supervision instruments.
DutchWe moeten onze mogelijkheden om die markt te reguleren nu in ieder geval uitbreiden.
This must at least be accompanied by better regulatory powers.
DutchOverheden in post-conflict-situaties reageren vaak met het uitbreiden van het ambtenarenapparaat.
Governments in post-conflict situation often respond by puffing up the civil service.