"twee" vertalen - Engels

NL

"twee" in het Engels

EN
EN
volume_up
twee-eiig {bn.}
EN
NL

twee {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "op dobbelsteen"
twee
volume_up
deuce {znw.} [Am. Eng.]

Voorbeeldzinnen voor "twee" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
DutchTijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen:
During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges.
DutchDe rechten uit het handvest zullen minstens twee categorieën personen betreffen.
The rights conferred by this Charter will have at least two types of beneficiary.
DutchIk hoop derhalve dat wij met dit debat op zijn minst twee dingen zullen bereiken.
I hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.
DutchDie twee rollen vielen samen in een boek dat ik schreef met de titel: 'Origins'.
And those two roles came together for me in a book that I wrote called "Origins."
DutchWij willen proberen om de twee partijen op verschillende punten samen te brengen.
What we want to do is to bring the two parties together on the different points.
DutchZij zullen slechts twee tolken ter beschikking hebben in één zaal voor 15 talen.
They will have at their disposal two interpreters in one room for 15 languages.
DutchTwee amendementen zijn onaanvaardbaar wegens budgettaire beperkingen: 14 en 19.
Two amendments are unacceptable because of budgetary limitations: Nos 14 and 19.
DutchEr zijn er naamloos veel, maar die eerste twee, Nazar en Kautsar moeten blijven.
There are untold numbers of them, but the first two, Nazar and Kautsar, must stay.
DutchSta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb eigenlijk maar twee opmerkingen.
Mr President, ladies and gentlemen, I really have only two brief things to say.
DutchTen derde: de totale rijtijd mag in twee weken de negentig uur niet te boven gaan.
Thirdly, total driving time over a period of two weeks must not exceed 90 hours.
DutchDaarom vinden wij het belangrijk deze twee wegen tegelijkertijd te bewandelen.
That is why we think it is important to follow these two paths at the same time.
DutchU ontvangt twee nota's over de begroting 2007 en over het voorstel voor 2007-2013.
You will receive two notes on the 2007 budget and on the proposal for 2007-2013.
DutchOok in Afrika mag geen politiek van twee maten en twee gewichten worden gevoerd.
Africa is another place where policy must not be carried on with double standards.
DutchDe eerste twee technische wijzigingen van mevrouw Maes zijn in de tekst opgenomen.
So the first two technical amendments tabled by Mrs Maes have been incorporated.
DutchGeluk is het meest populaire woord dat we hoorden gedurende de laatste twee jaar.
So happiness is the most popular word we have heard through the past two years.
DutchMaar dit illustreert in feite dat er twee soorten dimensies zijn: klein en grote.
But this illustrates the fact that dimensions can be of two sorts: big and small.
DutchDus Browniaans beweging, die toevallig een ruwheid van twee heeft, draait rond.
So Brownian motion, which happens to have a roughness number of two, goes around.
DutchDaarin zegt hij dat culturen heen en weer balanceren tussen twee perspectieven.
And in there he said that cultures tend to swing between one of two perspectives.