NL

treffend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De Commissie toont zelf met een treffend voorbeeld aan dat dit nadrukkelijk niet het geval is.
The Commission has used an apt example to illustrate that this is clearly not the case.
De dossiers van deze morgen zijn hiervan een treffende illustratie.
This morning's dossiers are an apt illustration of that.
Dit is een treffend voorbeeld van wat wij op dit gebied bereikt hebben.
This is a very striking example of what we have achieved in this area.
Treffend is dat prettiger winkelen genoemd wordt als één van de instrumenten ter vergroting van de omzet.
It is striking that nicer shops are mentioned and are one of the instruments for increasing turnover.
Een treffende illustratie van de Russische officiële opstelling in urgente kwesties van nucleaire veiligheid.
This is a striking example of Russia's official stance in urgent matters of nuclear safety.
treffend (ook: voegzaam)

Voorbeeldzinnen voor "treffend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn enkele amendementen wordt de controle eveneens zeer treffend beschreven.
One or two amendments likewise very aptly stress the importance of inspections.
DutchDe recente geschiedenis van Oost-Toerkestan is hier helaas een treffend voorbeeld van.
The recent history of Eastern Turkestan is sadly a very typical example of this.
DutchEen van mijn voorgangers drukte dit beginsel al treffend uit met level playing field.
The key phrase 'level playing field ' was mentioned by an earlier speaker.
DutchZoals de heer Crowley vanavond zo treffend zei: we hebben het over mensen.
As Mr Crowley said so eloquently this evening, this is all about people.
DutchMijnheer de voorzitter, de overeenkomst tussen deze verslagen is treffend.
Mr President, I am struck by the similarities between these reports.
DutchDit is een treffend voorbeeld van wat wij op dit gebied bereikt hebben.
This is a very striking example of what we have achieved in this area.
DutchDat wordt treffend getoond door de website en het project Worldmapper.
This is very graphically shown by the Worldmapper website and project.
DutchDat heeft uiteraard te maken met de problematiek die wij zo treffend " papieren vis " noemen.
This is of course bound up with the problem of what we so appositely call 'paper fish '.
DutchDe Commissie toont zelf met een treffend voorbeeld aan dat dit nadrukkelijk niet het geval is.
The Commission has used an apt example to illustrate that this is clearly not the case.
DutchEn dit artikel was erg treffend. ~~~ Dit kwam uit in juli.
And this one, which is really telling, this was from July, this cover article:
DutchPoetins paradox laat zich, schrijnend genoeg, treffend illustreren aan de Tsjetsjeense tragedie.
Putin's paradox can, harrowingly enough, be tellingly illustrated by the Chechen tragedy.
DutchEen treffend, buitengewoon bewijsstuk voor de kracht van evolutie.
Not just in modern humans, but in one of our distant unrelated ancestors, the Neanderthals.
DutchMijnheer Giscard d'Estaing, u hebt het zo treffend geformuleerd: verlies nooit de burgers uit het oog!
As you very rightly stated, never forget the citizens, Mr Giscard d'Estaing.
DutchEdmund Stoiber heeft het vandaag treffend beschreven: het Reglement geldt voor iedereen.
Edmund Stoiber was quite right when he said today that it is a matter of following the house rules.
DutchZoals mevrouw Wallström zo treffend formuleerde, gaat het erom een Europa op te bouwen voor iedereen.
As the Vice-President Wallström so aptly said, ‘ what we want is a Europe for everyone’.
DutchCollega Bart Staes heeft het al treffend beschreven: het vlees is zwak.
Mr Staes has already described it aptly: the flesh is weak.
DutchZoals de voorzitter zo treffend zei tijdens de stemming in de commissie gaat het verslag niet over feiten.
As the Chair said so revealingly during the committee vote, we are not dealing with reality.
DutchZoals gewoonlijk heeft hij dit hele idee goed gekristalliseerd en het zeer treffend naar voren gebracht.
As usual he has crystallized this whole idea and put it very well.
DutchTreffend is dat prettiger winkelen genoemd wordt als één van de instrumenten ter vergroting van de omzet.
It is striking that nicer shops are mentioned and are one of the instruments for increasing turnover.
DutchDeze koers valt wellicht treffend samen te vatten met het streven naar een burgermaatschappij.
The name 'Bahar ' clearly refers to a political programme and undeniably supports President Khatami's reform policy.