"totaalbedrag" vertalen - Engels

NL

"totaalbedrag" in het Engels

NL

totaalbedrag {het}

volume_up
Van een beschikbaar totaalbedrag van 76, 89 miljard ecu is er slechts 66, 91 miljard ecu uitgegeven.
Of an available amount of ECU 76.89 billion, only ECU 66.91 billion has been spent.
Daarom is het van wezenlijk belang dat de Raad het totaalbedrag van deze rubriek in overweging neemt.
This also implies a consideration by the Council of the total amount for this heading.
Voor de periode tussen 1991 en 1995 bedraagt het totaalbedrag hiervan 185, 4 miljoen ecu.
During the period 1991 to 1995, the total value of this aid amounted to ECU 185.4 m.
Het zal toegestaan blijven het totaalbedrag ineens uit te keren.
The lump sum payment will continue to be permitted.
Dit is de tweede keer dat deze vraag om welk totaalbedrag het hier gaat, niet wordt beantwoord.
This is the second time that the question as to the total sum concerned has gone unanswered.
Sedert 1993 worden jaarlijks ongeveer 1000 verzoeken tot invordering van een schuldvordering voor een totaalbedrag van 50 miljoen ecu geformuleerd.
Nevertheless, since 1993, the annual number of recovery requests has averaged about 1 000, the total sum claimed amounting to ECU 50 million.
totaalbedrag

Voorbeeldzinnen voor "totaalbedrag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVoor de periode tussen 1991 en 1995 bedraagt het totaalbedrag hiervan 185, 4 miljoen ecu.
During the period 1991 to 1995, the total value of this aid amounted to ECU 185.4 m.
DutchDe Europese Unie heeft voor het jaar 2003 een totaalbedrag van 250 miljoen euro uitgetrokken.
There are plans on the part of the European Union for a grant of EUR 250 million for 2003.
DutchVan een beschikbaar totaalbedrag van 76, 89 miljard ecu is er slechts 66, 91 miljard ecu uitgegeven.
Of an available amount of ECU 76.89 billion, only ECU 66.91 billion has been spent.
DutchOm welk totaalbedrag gaat het bij de ten minste 377 onbekende rekeningen?
How much money do the at least 377 unknown accounts contain?
DutchDit is de tweede keer dat deze vraag om welk totaalbedrag het hier gaat, niet wordt beantwoord.
This is the second time that the question as to the total sum concerned has gone unanswered.
DutchDaarom is het van wezenlijk belang dat de Raad het totaalbedrag van deze rubriek in overweging neemt.
This also implies a consideration by the Council of the total amount for this heading.
DutchHet totaalbedrag van de toekomstige uitgaven is van cruciaal belang.
The grand total for future expenditure is crucial.
DutchHet zal toegestaan blijven het totaalbedrag ineens uit te keren.
The lump sum payment will continue to be permitted.
DutchDe middelen die voor dit onderwijs zijn vrijgemaakt, vormen 80% van het totaalbedrag dat voor educatie is bestemd.
The funds allocated to this heading represent 80 % of the total amount devoted to education.
DutchTotaal zou er 513 miljoen euro aan het oorspronkelijk totaalbedrag voor rubriek 1 van de begroting moeten worden toegevoegd.
A total of EUR 513 million have had to be added to the original total for Category 1.
DutchDe Commissie heeft daarop twee noodbesluiten genomen, via ECHO, voor een totaalbedrag van 6,3 miljoen euro.
The Commission thus took two urgent decisions, through ECHO, to release a total amount of EUR 6.3 million.
DutchHet in de periode 1997-2003 uitbetaalde totaalbedrag ligt in geen geval hoger dan 3 387 070 000 PLN.
But, in any case, the aid paid out in the period of 1997-2003 in its total amount shall not exceed PLN 3 387 070 000.
DutchIn 1996 bijvoorbeeld, vond men gesmokkelde sigaretten voor een totaalbedrag van 800 miljoen ecu, vooral in het transitverkeer.
In 1996, for instance, cigarette smuggling, mainly in the transit regime, totalled ECU 800 m.
DutchVorig jaar stond Angola in de top tien van ontvangers van ECHO-middelen en ontving het een totaalbedrag van 14 miljoen euro.
Last year Angola was among the top ten recipients of ECHO funding, receiving a total of EUR 14 million.
DutchWe hebben in elk geval 16 begrotingslijnen zonder rechtsgrondslag voor een totaalbedrag van ongeveer 124 miljoen ecu geschrapt.
After all, we have cancelled 16 budget lines without a legal base amounting to some ECU 124 million.
DutchOp de ontwerpbegroting 2004 van de Raad staan vastleggingskredieten voor een totaalbedrag van 100.066 miljard euro.
The Council established a draft budget for 2004 that includes commitment appropriations for a total of EUR 100.066 billion.
DutchEr zal tijdens de periode van zeven jaar een totaalbedrag van 18 miljard euro beschikbaar zijn voor de vier cohesielanden.
There will be an overall amount of EUR 18 billion available to the four cohesion countries for the seven year period.
DutchDit is trouwens de reden waarom de Raad ze niet heeft aangenomen, onder het voorwendsel dat het totaalbedrag op de begroting beperkt is.
It was, by the way, for this reason that the Council rejected them despite the pretext of limited funds.
DutchMet een totaalbedrag van 4, 2446 miljard ecu vormt de ontwerp-begroting min of meer een status quo in reële cijfers.
In providing for an overall amount of ECU 4244.6 million, the draft budget represents more or less the status quo in real terms.
DutchHet door de Commissie vastgestelde totaalbedrag voor categorie 1 in haar voorontwerp van begroting mag niet gaan functioneren als een plafond.
The total figure set by the Commission for Category 1 in its draft budget, should not be taken as a ceiling.