NL

totaal {het}

volume_up
totaal (ook: som)
Ik wil in totaal vier kanttekeningen bij de verschillende verklaringen plaatsen.
I should like to make a total of four marginal comments on the various declarations.
In totaal wordt 98,3% van de begroting voor 2001 gedekt door eigen ontvangsten.
In total, own resources constitute 98.3 % of revenue for the 2001 EU budget.
Ik kan u vertellen dat de Commissie in totaal 68 amendementen kan aanvaarden.
I can tell you that the Commission is able to accept a total of 68 amendments.
Verder werd in 1990 in totaal 380 kg amfetamine in beslag genomen tegen 184 kg in 1989.
As regards amphetamines, the total amount in 1990 was 380 kg seized as against 184 in 1989.
In 1999 werd in de Europese Unie in totaal 63,5 miljoen ton verpakkingsafval geproduceerd.
In 1999 a total amount of 63.5 million tonnes of packaging waste was generated in the European Union.
Het ging in totaal om 6.500 ton tomaten in blik.
The overall amount was 6 500 tonnes of canned tomatoes.
Want op dat punt hebben wij het gevoel dat hetgeen u ons presenteert geen totaal is maar een saldo.
For here we have the feeling that what you are giving us is not a sum, but a balance.
Een ander vraagstuk dat ons zorgen baart betreft het totaal van de nog betaalbaar te stellen bedragen.
We are also concerned about the sum which remains for clearance.
Zowaar ik hier vandaag tegen jullie praat ik loop in totaal al 5 jaar.
As I stand here today talking to you guys, I've been running for the grand sum of five years.

Voorbeeldzinnen voor "totaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMaar ik was totaal niet voorbereid op hoe veel er was en hoe spectaculair het was.
But I was totally unprepared for how much there was and how spectacular it was.
DutchWe hebben het over een bevolking van in totaal meer dan zevenhonderd miljoen mensen.
We are talking about a combined population of more than 700 million inhabitants.
DutchIk wil in totaal vier kanttekeningen bij de verschillende verklaringen plaatsen.
I should like to make a total of four marginal comments on the various declarations.
DutchNu is dit totaal verschillend dan de andere van 's werelds meest bevolkte landen.
Now, this is completely different from the world's [other] most populous countries.
DutchEn stel dat ze, zeg, totaal verschillende zintuigelijke capaciteiten hebben enzo.
And suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
DutchSlechts enkele jaren geleden was de economische situatie in Europa totaal anders.
Just a few years ago, the economic situation in Europe was totally different.
DutchIn totaal wordt 98,3% van de begroting voor 2001 gedekt door eigen ontvangsten.
In total, own resources constitute 98.3 % of revenue for the 2001 EU budget.
DutchNies doen op het werk is verwant met masturberen op het werk, totaal ontoelaatbaar.
Doing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
DutchIk kan u vertellen dat de Commissie in totaal 68 amendementen kan aanvaarden.
I can tell you that the Commission is able to accept a total of 68 amendments.
DutchIn totaal beslaat onze correspondentie bijna 10.000 en nog eens 10.000 dossiers.
Our correspondence total runs to nearly 10 000 and another 10 000 dossiers.
DutchEn als zij dat weet, dan is het raadplegen van het publiek totaal overbodig.
And if this is already known, then hearing the public is a pointless exercise.
DutchMijn collega uit Polen lijkt daar zojuist totaal niet bij te hebben stilgestaan.
My colleague from Poland seems to have ignored that entirely in what he said just now.
DutchVorig jaar heeft de EU 57 wetten van de in totaal 3 124 op deze manier aangenomen.
Last year, out of a total of 3 124 laws, the EU adopted 57 laws in this way.
DutchIk wil zeggen dat ik totaal niet tevreden ben met het antwoord van de Commissie.
I wish to express total dissatisfaction with the reply of the Commission.
DutchIk vind dat een strategie inzake drugsbestrijding er totaal anders moet uitzien.
This is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
DutchDat is natuurlijk totaal onaanvaardbaar en moet door iedereen worden veroordeeld.
His doing so is, of course, completely unacceptable and must be condemned by everyone.
DutchHet is totaal onaanvaardbaar op de huidige basis nog wijzigingen door te voeren.
To continue with amendments on the present basis is totally unacceptable.
DutchDit hele reorganisatieplan zou in totaal wel 12.000 banen kunnen gaan kosten.
This global restructuring plan could lead to the loss of up to 12 000 jobs.
DutchAls je het naast hedendaagse architectuur neerzet, voelt het totaal natuurlijk voor mij.
If you put it next to contemporary architecture, it feels totally natural to me.
DutchIeder jaar vinden er in totaal zo'n vijf miljoen arbeidsongevallen plaats in de EU.
There are a total of around five million occupational accidents every year in the EU.