NL

tot {voorzetsel}

volume_up
tot (ook: op, te, met, voor, om, aan, naar, bij, tegen, ieder)
Dat kan leiden tot eindeloze chaos en verwarring en dat moeten we tot elke prijs vermijden.
This may well give rise to endless chaos and confusion which should be avoided at all costs.
Momenteel worden ongevallen verschillend gedefinieerd, wat soms tot verwarring leidt.
At the moment they define accidents differently, which sometimes causes confusion.
Ook de donorconferentie biedt, naar het schijnt, mogelijkheden tot financiering.
I think that the donor conference makes this possible, or seems to at least.
tot (ook: te, op, met, door, om, aan, bij, naar, tegen, per)
Het Europese project kan niet beperkt blijven tot de vrije markt, tot vrijhandel.
Europe ’ s ambitions cannot be bounded by the great market or by free trade alone.
Tot besluit zou ik nog enkele woorden willen richten tot commissaris Patten.
I would like to conclude by addressing a few words to Commissioner Patten.
Tot slot wil ik nog benadrukken dat vrouwen de sleutel zijn tot ontwikkeling.
Let me conclude by emphasizing that women are the vital ingredient for future development.
tot (ook: op, in, van, te, met, over, aan, om, bij, door)
We verliezen structurele integriteit op dek 12 tot 17, secties vier tot tien.
We are losing structural integrity on decks 12 through 17, sections four through ten.
Ik breng nu het voorstel tot uitstel van de stemming tot februari in stemming.
We shall now vote on the proposal to postpone the vote until February.
Tot slot blijft de vraag wat de Verenigde Staten gaan doen met betrekking tot deze zaak.
In conclusion, the question remains of what the United States is going to do on this matter.
tot (ook: te, met, voor, om, aan, naar, bij, tegen, per, om te)
Ongelijke behandeling leidt tot handelsverstoring en dus tot concurrentievervalsing.
Unequal treatment leads to trade distortion and thus to unfair competition.
Ideeën leiden langzaam tot ideologie, en tot beleid, wat tot daden leidt.
Slowly ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions.
Tot slot, dit kwijtingrapport richt zich natuurlijk tot de Commissie.
Finally, this discharge report is naturally addressed to the Commission.
Dit draagt niet bij tot veiliger voedsel of tot het consumentenvertrouwen.
This does not contribute towards safer food or consumer confidence.
De heer Belder roept op tot een consistent en coherent beleid met betrekking tot China.
Mr Belder calls for a consistent and coherent policy towards China.
Binnen de eurozone heerst een onrustwekkende neiging tot volledige centralisatie.
There is an alarming tendency towards complete centralisation within the Euroland countries.
Tot die tijd, tot die uitkomst, zou ik me willen onthouden van elk oordeel.
Until such time, until the outcome of the investigation, I will refrain from passing judgement.
Wenst u dat de stemming wordt verdaagd tot de stemmingen van morgen of van overmorgen?
Should we adjourn it until noon tomorrow or until noon on Thursday?
De bestaande beperkingen met betrekking tot Ierland blijven tot 19 april van kracht.
The existing restrictions in relation to Ireland remain in place until 19 April.
Een daarvan is opgewonden tot een worstje, de andere streng tot een ander worstje.
One is bundled up into one sausage. ~~~ The other strand is bundled up into the other sausage.
In de Middellandse Zee, in de zwaardvis-netvisserij, zijn ze tot 90% van de bijvangst.
And in the Mediterranean, in the swordfish net fisheries, they make up up to 90 percent.
De hartslag ging alsmaar omhoog, helemaal tot 150 slagen.
And the heart rate just kept going up and up, all the way up to 150 beats.
tot (ook: tot aan, t/m)
Ze vieren hun Sabbat vanaf zonsondergang op Vrijdag tot de zondsondergang op Zaterdag.
They celebrate their Sabbath from sunset on Friday till sunset on Saturday.
Dus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.
And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
Tot op dit moment heeft Oostenrijk deze principes niet geschonden, noch ernstig noch aanhoudend.
However, up till now, Austria has committed no serious or persistent violation.
Eigenaardig genoeg vond ik dat er ook een neiging tot meer specialisatie was.
And so, remarkably, I discovered that there's also a drift toward specialization.
Het is niet bedoeld als een poging om te komen tot een soort Europees minimumloon.
It is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
Die hervorming zal bovendien bijdragen tot het verdwijnen van de scheidslijnen die Europa zo lang verdeeld hebben gehouden.
This will also make a significant contribution toward the elimination of demarcation lines that have continued to divide Europe.
Daar ligt een mogelijkheid tot wederzijdse aanvullendheid waarover we moeten nadenken.
These are complementary developments that we should reflect upon.
Daar is in 1995 besloten tot een derogatieperiode van vijf jaar en die loopt nu af.
In 1995, a five-year derogation period was decided upon, which is now lapsing.
Maar mij brengt dat tot de vraag hoe deze voorbeelden gerealiseerd kunnen worden?
But that brings me to the question of how these examples can be acted upon?
EN

Tater Tots {eigennaam}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "tot" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat neemt echter niet weg dat de liberalisering in wezen tot norm wordt verheven.
Despite this, it is essentially the approach of liberalisation that is favoured.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchWij zullen ons experiment dus tot de volgende vergaderperiode moeten uitstellen.
We will therefore have to defer this experiment until the next plenary sitting.
DutchWe weten dat dit heeft geleid tot wijd uiteenlopende bedragen voor machtigingen.
We know that it has led to a wide divergence in the sums paid for the licences.
DutchTot slot noemde u de wijzingen van de FIFA-regels en­voorschriften, commissaris.
Finally, Commissioner, you mentioned the changes to FIFA rules and regulations.
DutchNu willen ze ter rechterzijde scoren en daarom zijn ze tot deze actie overgegaan.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchDe adequate voorstellen tot wijziging van artikel 90 worden momenteel bestudeerd.
The relevant proposals for amending Article 90, in particular, are on the table.
DutchIk kom nu tot het onderwerp van dit debat, en dus kunt u de klok nu laten lopen.
Now you can start the clock, because I am going to talk about the matter in hand.
DutchHoe komt men tot meer doeltreffendheid, betere resultaten en minder bureaucratie?
How can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
DutchTot slot is er de ontegenzeggelijke crisis in het buitenlands beleid van de Unie.
Finally, there is well and truly a crisis in terms of the EU’ s external action.
DutchHet object zelf nodigt uit tot verkenning, interactie, beschouwing en aanraking.
And the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
DutchDat leidt in een aantal gevallen tot onduidelijkheid en tot slepende procedures.
In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
DutchDie financiering wordt geschat op zo'n twaalf tot vijftien miljoen euro per jaar.
It is estimated that this funding amounts to some EUR 12 to 15 million per year.
DutchIk vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
I do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
DutchWat dat betreft vind ik dat de Commissie tot de verkeerde conclusies is gekomen.
In that respect, I believe that the Commission has come to the wrong conclusions.
DutchMet betrekking tot amendement 1, zegt u dat het er niet duidelijker door wordt.
With regard to Amendment No 1, you say that it does not add any greater clarity.
DutchDit is het in Peking naar voren gebrachte punt met betrekking tot het platform.
That is the point which was made in Beijing so far as the platform is concerned.
DutchWaar halen wij de kracht vandaan om deze stap tot de Europese noemer te zetten?
From where can we draw the strength we need for this step on the road to Europe?
DutchDat leidt alleen maar tot conflicten en niet tot een constructieve samenwerking.
The result would then be conflict and strife instead of constructive cooperation.