"toewijzen" vertalen - Engels

NL

"toewijzen" in het Engels

NL toewijzen
volume_up
{werkwoord}

toewijzen (ook: toekennen, ordenen)
Eén voordeel hiervan is dat je geld coherent kunt toewijzen.
One advantage of that is that you can allocate money coherently.
De essentie is hoe we de middelen toewijzen.
The key issue is how we allocate resources.
We zullen dan ook financiële en personele middelen moeten toewijzen op een manier die overeenstemt met onze doelen.
We will, therefore, need to allocate financial and human resources in a manner corresponding to our goals.
toewijzen (ook: gunnen, toekennen, toeslaan)
toewijzen (ook: toekennen, belonen)
Daarnaast zijn er bepalingen voor het direct toewijzen van contracten bij afwezigheid van aanbestedingen of in noodgevallen.
In addition, there are provisions for direct award of contracts in the absence of tenders or in emergencies.
toewijzen (ook: in porties delen)

Voorbeeldzinnen voor "toewijzen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten meer geld toewijzen aan het uitroeien van fraude in de Europese Unie.
We must commit more resources to stamping out fraud in the European Union.
DutchHetzelfde geldt overigens ook voor het opnieuw toewijzen van de gelden, waarvan in het jaarlijkse verslag melding zal worden gemaakt.
The same goes for recommitting the money, which will take place in the annual reviews.
DutchEen belangrijk aspect hiervan is het toewijzen van steun aan bijvoorbeeld duurzaam hernieuwbare energiebronnen.
An important aspect of this is the channelling of aid, for example, to sustainably renewable energy sources.
DutchHet gaat hier niet om het straffen van criminelen maar om het toewijzen van verantwoordelijkheid voor milieuschade.
It is not about punishing wrongdoers but apportioning and allocating responsibility for environmental damage.
DutchZe begrijpen wat ze waaraan moeten toewijzen.
They understand where to make these assignments.
DutchDe Commissie moet de daad bij het woord voegen en geld toewijzen aan een paar zinnige gehandicaptenprogramma's.
The Commission must put its money where its mouth is and actually fund some sensible programmes for disabled people.
DutchHet toewijzen van fondsen is het enige wat wij - - ik bedoel wijzelf en niet de Commissie - - daadwerkelijk voor cultuur kunnen doen.
Earmarking is the only thing that we – by which I mean we rather than the Commission – can really do for culture.
DutchIndien mogelijk zal de Commissie zelfs via bestaande mechanismen of door het opnieuw toewijzen van slapende fondsen een bijdrage leveren.
Where possible, the Commission will participate even through existing mechanisms or by recommitting dormant funds.
DutchHet voorzitterschap heeft evenwel een aantal wijzigingen voorgesteld in de mechanismen voor het toewijzen van middelen voor het cohesiebeleid.
The Presidency has, however, proposed a number of changes to the mechanisms for allocating cohesion policy funds.
DutchOok de Verenigde Staten moesten hun producenten een steun van 8 miljard Amerikaanse dollar toewijzen, zodat de boeren niet failliet zouden gaan.
The USA also had to grant aid to its producers to the tune of USD 8 billion, so that farmers would not go bankrupt.
DutchKrachtens artikel 274 van het EG-Verdrag is het overschrijven en opnieuw toewijzen van middelen tussen een rubriek en een subrubriek mogelijk.
Transfers and reallocation of resources between heading and subheading are possible under Article 274 of the EC Treaty.
DutchIk kan niet anders zeggen dan dat efficiency en kwaliteit van de uitvoering doorslaggevend moeten zijn bij het toewijzen van hulpprojecten.
I can only say that the efficiency and quality of the implementation must be the deciding factor when aid projects are allocated.
DutchAmendement 43 is erg belangrijk, omdat de lidstaten hierdoor de beste beschikbare technieken mogen benchmarken voor het toewijzen van rechten.
Amendment No 43 is very important as it allows Member States to benchmark the best available technology for allowance allocation.
DutchMaar als het eindresultaat niet verbetert, moet er weliswaar gesproken worden van " opnieuw toewijzen ", maar dan, helaas, aan een ander programma.
If the end result does not improve, however, it will unfortunately have talk about reallocating those funds to another programme.
DutchHij heeft er terecht op gewezen dat het hier gaat om het opnieuw toewijzen van een bestaand budget en niet om het verhogen van het totale bedrag.
He was quite right to point out that this proposal is a reallocation of an existing budget and is not about raising the total budget.
DutchDe huidige personeelsstructuur moet flexibeler en duidelijker worden, zodat onder andere het opnieuw toewijzen van de middelen makkelijker wordt.
The current staffing structure has to be clarified and made more flexible, so as to facilitate the reallocation of funds, for example.
DutchHierdoor kan aan de hand van de regeling een gekwantificeerd streefdoel worden gedefinieerd en kan het risico worden vermeden dat sommige landen te veel rechten toewijzen.
A quantified objective to be obtained by the system is thus guaranteed, and the risk of over-allocation avoided.
DutchDit zal zo doorgaan als de overheden van de lidstaten de volgende reeks mobiele telefonievergunningen toewijzen, de zogenaamde UMTS-vergunningen.
This is going to continue with the next set of mobile-phone licences known as UMTS licences when the respective EU governments give them out.
DutchWe moeten programma's van de Europese Unie zoals FALCONE, GROTIUS of VOISIN nuttiger en doeltreffender maken en meer middelen toewijzen.
We must make the European Union programmes such as FALQONE, GROTIUS or OISIN more productive, organise them more efficiently and make more funds available.
DutchDat kan door amendement 10 aan te nemen waarin onze oude eisen worden herhaald voor het toewijzen van een speciale vertegenwoordiger voor Tibet door de Europese Unie.
It can do this by approving Amendment No 10 which repeats our old demand that the EU appoint a special representative for Tibet.