NL

toevoeging {de}

volume_up
1. algemeen
De toevoeging van eiken houtsnippers kwam in die wijzigingen echter niet voor.
These amendments did not include the addition of oak shavings, however.
Mijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
De toevoeging van kinderschoenen en -kleding is ook onaanvaardbaar.
The addition to children's shoes and clothes is also unacceptable.
toevoeging (ook: ruiter, motorrijder, berijder)
2. taalkunde
toevoeging

Voorbeeldzinnen voor "toevoeging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijn steun voor het opwekken van schone energie geldt niet voor deze toevoeging.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
DutchWij kunnen met dat amendement akkoord gaan als er een toevoeging komt die luidt:
We are able to endorse this amendment subject to the following phrase being added:
DutchHet betrekken van het chauffeursattest in de controles is een nuttige toevoeging.
The inclusion of the driver's licence in the controls is a useful addition.
DutchVoor het punt " Mensenrechten " zijn er drie verzoeken om toevoeging ingediend.
I have received three requests for additions to the " human rights " item.
DutchHet gaat mij om de toevoeging van het woord " sportevenementen " in amendement 20.
I am simply proposing the addition of the word'sports ' to Amendment No 20.
DutchZeker na toevoeging van artikel 133 gaan wij ervan uit dat de rechtsgrondslag deugt.
We will certainly assume the legal basis to be valid once Article 133 has been added.
DutchIk sta er dus op dat ons amendement als toevoeging in stemming wordt gebracht.
I therefore insist that our amendment be put to the vote as an addition.
DutchDe toevoeging van eiken houtsnippers kwam in die wijzigingen echter niet voor.
These amendments did not include the addition of oak shavings, however.
DutchIk heb de Engelse tekst voor mij en lees de toevoeging in het Engels.
As I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
DutchMijn fractie is verheugd dat de rapporteur dit als toevoeging accepteert.
My group is delighted that the rapporteur has accepted this as a supplement.
DutchDeze redactionele toevoeging zou probleemloos uitgevoerd moeten kunnen worden.
It should not prove difficult to make the necessary editorial changes.
DutchHet gaat hierbij om de toevoeging van dierlijke vetten en dat is een heel andere zaak.
The fact is that we are dealing here with added animal fat - a quite different matter.
DutchEn de fundamentele theorie omvat deze kansen niet; ze zijn een toevoeging.
And the fundamental theory doesn't include those chance outcomes; they are in addition.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik doe een verzoek om verduidelijking, een toevoeging.
Mr President, I should like to request a clarification, an addition.
DutchDe Raad is het eens met de inhoud, inclusief de toevoeging van de opleiding van docenten.
The Council agrees with the content, including with the addition of teacher training.
DutchStemmen de groenen in met dit mondeling amendement als toevoeging?
If those who tabled the amendment agree, I can accept the addition to the text.
DutchDe commissie heeft een toevoeging over onder meer Estland opgenomen.
The Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
DutchDe PSE-Fractie stelt voor om amendement 6 als toevoeging aan paragraaf 5 te beschouwen.
The PSE Group wants to take Amendment 6 as an addition to paragraph 5.
DutchAmendement 5 kan ik alleen steunen als toevoeging aan paragraaf 30.
I am only able to support Amendment No 5 as a supplement to Paragraph 30.
DutchToevoeging van die stof dient geen enkel doel, behalve dan om de smaak te wijzigen.
It does not strictly do anything apart from altering the taste.