NL

toestand {de}

volume_up
-- De toestand in de schoenensector is zorgwekkend, zeker in Portugal.
   – The situation in the footwear sector is alarming, not least in Portugal.
Misschien zijn vrouwen in zekere mate medeverantwoordelijk voor deze toestand.
Perhaps women themselves are partly responsible for the situation being analysed here.
Sommigen van deze gevangenen verkeren in zeer slechte kritieke toestand.
The health situation of some of these prisoners is extremely alarming.
De buurlanden maken zich ernstig zorgen over de toestand van het milieu.
Neighbouring countries are seriously concerned about the condition of the environment.
Veel lidstaten hadden nog geen informatie verstrekt over de toestand in de kwetsbare gebieden.
Many Member States had still not submitted information on the condition of sensitive areas.
Intelligente materialen worden ontworpen om informatie te verschaffen over de toestand van levensmiddelen.
Intelligent materials are being designed to provide information on the condition of food.
En het is die toestand die maakt dat deze twee wezens het mogelijke kunnen verkennen.
And it's that state that allows these two creatures to explore the possible.
En dit is de toestand waarvan algemeen gedacht wordt dat er fundamentele harmonie heerste.
And this is the state that's commonly thought to be one of primordial harmony.
De gemeenschappelijke graanmarkt bevindt zich in een kritieke toestand.
The Community cereals market is in a critical state.
In een dergelijke toestand kan Albanië niet vooruit gaan, en wij moeten het land van scherpe kritiek voorzien.
Under such circumstances, Albania cannot move forward and should be sharply criticised on our part.
Ik begrijp dat mijn verzoek om toevoeging hiervan te laat kwam gezien de nogal chaotische toestand vandaag.
I appreciate that the request I put in for that to be added arrived too late in the rather chaotic circumstances of this Monday.
Burgers zijn dan machteloos om op te treden tegen een toestand die ernstige gevolgen kan hebben -- bijvoorbeeld voor hun werk.
In such circumstances, they will have nowhere to turn to in such a serious situation which may threaten their job, for example.
Wij geloven overigens dat er voor de landbouw een fonds moet worden gecreëerd om iets te kunnen doen aan de zorgwekkende toestand in de primaire sector.
Indeed, as regards agriculture, we believe that it is vital to set up a fund to tackle the enormous problems in the primary sector.

Voorbeeldzinnen voor "toestand" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWat doen wij als de toestand uit de hand loopt en er toch geweld wordt gebruikt?
If the situation were to culminate in the use of force, what would we do then?
DutchIn het Europees Parlement zijn we niet meer bereid om deze toestand te aanvaarden.
We in the European Parliament are no longer prepared to accept such a situation.
DutchDe toestand in Mitrovica is natuurlijk zeer gevaarlijk en wij weten allen waarom.
Needless to say, the situation in Mitrovica is very dangerous and we all know why.
DutchMevrouw de Voorzitter, wij zijn natuurlijk erg bezorgd over de toestand in Kosovo.
Madam President, naturally we are very concerned about the situation in Kosovo.
DutchDat is goed, want de huidige rustige toestand kan aldus worden geconsolideerd.
Which is a good thing, because it can consolidate the present peaceful situation.
DutchNa het Spaans voorzitterschap is de toestand nog erger dan zes maanden geleden.
Under the Spanish Presidency, all our problems are worse than six months ago.
DutchIk ben zelf in Nicaragua geweest en heb de toestand daar met eigen ogen gezien.
I myself have been to Nicaragua and have seen the situation there for myself.
DutchDe Commissie stelt in haar mededeling voor deze toestand radicaal te wijzigen.
In its communication, the Commission proposes to completely overhaul this situation.
DutchDe Commissie heeft begrip voor de toestand die de heer Berenguer Fuster aanhaalt.
The Commission empathises with the situation Mr Berenguer Fuster has cited.
DutchAls ik nu zeg dat dit een onhoudbare toestand is dan is dat nog zacht uitgedrukt.
It would not be an understatement to say today that this is an intolerable situation.
DutchWij hebben het daarbij ook heel uitdrukkelijk gehad over de toestand in Tsjetsjenië.
In doing so, we have also very specifically spoken about the situation in Chechnya.
DutchIk kan u verzekeren dat we de toestand in het zuidoosten zullen blijven volgen.
I can assure Members that we will continue to monitor the situation in the south east.
DutchDe Commissie deelt uw zorgen over de verontrustende toestand in het land.
The Commission shares your concerns about the worrying situation in the country.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, beste collega's, de toestand in Azambuja is zorgwekkend.
   – Mr President, ladies and gentlemen, the Azambuja situation is alarming.
DutchWij geloven dat dit alles is ontstaan uit een oerknal - een hete, dichte toestand.
We believe that all of this emerged from a Big Bang -- a hot, dense state.
DutchZoals ik al stelde, is de toestand in Algerije uiterst complex en moeilijk.
But as I have said, the situation in Algeria is highly complex and difficult.
DutchMisschien zijn vrouwen in zekere mate medeverantwoordelijk voor deze toestand.
Perhaps women themselves are partly responsible for the situation being analysed here.
DutchDe mededeling van de Commissie biedt een uitstekend overzicht van de huidige toestand.
The Commission communication is an excellent resumé of the current situation.
DutchMijnheer de Voorzitter, de toestand in Tsjetsjenië is nog steeds zorgwekkend.
Mr President, the situation in Chechnya is still very worrying for the European Union.
DutchMijnheer de Voorzitter, in wezen is er niets vreemds aan deze toestand.
Mr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.