NL

toepassing {de}

volume_up
Deze internationale overeenkomst verbiedt de arbitraire toepassing van de doodstraf.
That international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
De toepassing van het voorzorgsbeginsel wordt soms niet helemaal begrepen.
The application of the precautionary principle is sometimes not fully understood.
Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
toepassing (ook: gebruik, nut, functie, aanwending, genot)
De richtlijn bevat een procedure om de toepassing van een norm verplicht te stellen.
The directive contains a procedure for making use of a standard compulsory.
De toepassing van de risicoanalysetechniek moet verder worden verbeterd.
Use of risk analysis techniques is to be even further improved.
De Raad is er uiteraard voorstander van dat deze bepalingen overal toepassing vinden.
The Council is obviously willing to make full use of these provisions.
Betreft: Toepassing van de richtsnoeren voor werkgelegenheidssteun
Subject: Implementation of the guidelines on aid to employment
Door de toepassing van schonere technologie af te remmen wordt de werkgelegenheid niet bevorderd.
Slowing down the adoption of cleaner technology will not serve to aid employment.
Wij verzoeken de lidstaten de nodige aandacht te besteden aan de toepassing van de richtlijnen voor de werkgelegenheid.
We are asking Member States to pay due attention to the application of the guidelines for the employment sector.

Voorbeeldzinnen voor "toepassing" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAan de toepassing en de naleving van die regels schort er echter het een en ander!
The real problem, however, is the application and observance of these standards!
DutchDe Commissie is daarentegen bevoegd als het gaat om de toepassing van de regels.
However, the Commission is competent in the field of the application of rules.
DutchWe willen ons concentreren op de praktische toepassing van de huidige richtlijn.
We want to concentrate on the practical application of the current directive.
DutchDe toepassing op de verschillende soorten gezondheidkwesties blijft een probleem.
The problem of scope as regards the various types of health problem still remains.
DutchDe toepassing van het beginsel ' de vervuiler betaalt? is van fundamenteel belang.
The implementation of the polluter pays principle is of fundamental importance.
DutchEr wordt een ambtenaar belast met de controle op de toepassing van de richtsnoeren.
An official will be appointed to follow up the implementation of the guidelines.
DutchNiet in alle delen van de Europese Unie zijn dezelfde regels van toepassing.
There are different rules in operation in different parts of the European Union.
DutchDoor het akkoord zijn de amendementen 1 tot en met 7 niet meer van toepassing.
In the light of the agreement, Amendments Nos 1 to 7 are no longer applicable.
DutchDe criteria voor die selectie moeten goed zijn en de toepassing ervan inzichtelijk.
The criteria for this selection should be sound and their application insightful.
DutchMaar deze theorie kan amper van toepassing zijn op de huidige situatie in Europa.
But surely this theory can scarcely apply to the present situation in Europe.
DutchMijn derde opmerking gaat over de toepassing van de wetgeving in de lidstaten.
A third issue raised was the application of legislation in the Member States.
DutchIk hoop dat deze wens ook van toepassing is op het debat over de Europese Grondwet.
I hope that this wish also applies to the debate on the European Constitution.
DutchDe toepassing van de mededingingsregels kan inderdaad een complexe materie zijn.
The implementation of the competition rules can indeed be a complex matter.
DutchDe Overeenkomst van Dublin is trouwens alleen van toepassing op eerste asiellanden.
And the Dublin Convention in fact relates only to the first country of refuge.
DutchDat moet voor een betere toepassing van het Gemeenschapsrecht in de lidstaten zorgen.
This should make for improved application of Community law in the Member States.
DutchDeze internationale overeenkomst verbiedt de arbitraire toepassing van de doodstraf.
That international pact forbids the arbitrary application of the death penalty.
DutchEen flexibeler toepassing van verordening 2078/92 is daarvan het logische gevolg.
To this extent, increasing the flexibility of Order 20/ 78 is a logical consequence.
DutchDe toepassing van het voorzorgsprincipe houdt dus niet noodzakelijk een verbod in.
Applying the precautionary principle does not, therefore, automatically imply a ban.
DutchDit vereist de algemene toepassing van het principe " eenheid in verscheidenheid ".
Only respect for such freedoms can be the foundation of European coexistence.
DutchWe moeten iets doen aan de zorgen over de toepassing van het oorsprongslandbeginsel.
We should address concerns about the operation of the country of origin principle.