"toenemen" vertalen - Engels

NL

"toenemen" in het Engels

NL toenemen
volume_up
[nam toe|toegenomen] {werkwoord}

Waarschijnlijk zal alleen de vraag naar hooggekwalificeerde banen erdoor toenemen.
It will probably only increase the demand for jobs requiring high qualifications.
Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
De vraag naar diensten aan regio's en personen zal nochtans toenemen.
Demand for services provided by regions and individuals will certainly increase.
Het gaat dan om een breed scala aan voorzieningen, dat nog zal toenemen naarmate de diensten worden uitgebreid.
Those are broad-ranging provisions that will develop as services expand.
De afstand tussen kiezers en gekozenen zal met de uitbreiding van de EU nog verder toenemen.
The gulf between elector and elected will increase further as the EU expands.
Daar is het besef dat de woestijn zal groeien en orkanen zullen toenemen nog niet sterk in de publieke opinie aanwezig.
As yet, American public opinion has not given a great deal of credence to the notion that the deserts will expand and there will be an increase in hurricanes.
De bijdragen van de huidige nettobetalers zullen aanzienlijk toenemen.
The contributions by the current net contributors would grow substantially.
Deze trends zullen blijven toenemen en er is geen reden om hier niets mee te doen.
These trends will continue to grow and there is no reason why they cannot be accommodated.
Europa kan het zich niet permitteren nationalisme en vreemdelingenhaat te laten toenemen.
Europe cannot afford to let nationalism and xenophobia grow.
De toegenomen veiligheid die Europa daardoor zou ondervinden mogen wij niet lichtzinnig op het spel zetten.
The security dividend that could thereby accrue to Europe is not something we can risk without serious thought.
toenemen (ook: stijgen, groter worden)
Met de ontwerpbegroting van de Raad zal zich de volgende situatie voordoen: de achterstallige betalingen, de achterstallige betalingen van aangegane verplichtingen zullen verder in omvang toenemen.
The Council's draft budget would cause the following to happen: the payment of arrears, i. e. the arrears of commitments entered into which have not yet been paid, would continue to mount up.

Voorbeeldzinnen voor "toenemen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchAls die niet toenemen, nemen de kansen voor effectievere hulp aanzienlijk af.
If they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
DutchWanneer dat laatste niet gebeurt kunnen de risico's zeer aanzienlijk toenemen.
If they are not kept in check the risks could be very substantially increased.
DutchHet doet het vastzetten van CO2 toenemen, filtert wat van de luchtvervuiling.
It's also increasing fixing CO2s, sequestering some of the airborne pollutants.
DutchWij weten dat de CO2 -uitstoot door het vervoer tegen 2010 met 38 % zal toenemen.
We know that CO2 emissions by vehicles are set to rise by 38 % between now and 2010.
DutchEr wordt niets gezegd over werkloosheid, terwijl de werkloosheid blijft toenemen.
The programme says nothing about unemployment, even though it has worsened.
DutchAls de bevolking afneemt, moet de kwaliteit van elke afzonderlijke burger toenemen.
If we are becoming fewer, then every individual must be of a higher quality.
DutchMet de wanhoop van de Koerden zal ook de stabiliteit in onze landen zeker niet toenemen.
The despair of the Kurds will not do much for stability in our countries either.
DutchHet uitbreidingsproces heeft het belang van Oekraïne voor de EU doen toenemen.
The enlargement process has increased the importance of Ukraine to the EU.
DutchMijnheer de Voorzitter, het energieverbruik zal hoe dan ook wereldwijd blijven toenemen.
Mr President, there is an ever- continuing growth in energy consumption worldwide.
DutchWij zijn bang dat deze problemen sterk zullen toenemen als de EMU doorgaat.
We are afraid that these problems will become considerably worse if EMU is implemented.
DutchDoor de uitbreiding zullen de verschillen op twee manieren toenemen.
Following on enlargement, discrepancies will become more pronounced in two ways.
DutchMaar dan aan deze kant, met dezelfde behandeling, zien we hun aantal toenemen - interessant.
But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.
DutchZonder een dergelijke strategie zal het aantal landen met kernwapens alleen maar toenemen.
Without such a strategy, the nuclear club will inevitably continue to proliferate.
DutchMet de jaren zal zo de slagkracht van het fonds in geval van natuurrampen toenemen.
There would consequently be a greater year-on-year ability to respond.
DutchIk hoop vurig dat de deelname van onze burgers zal toenemen en haar vruchten zal afwerpen.
The increased participation of our citizens is something I hope and pray for.
DutchAls gevolg hiervan zullen de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen drastisch toenemen.
As a consequence, expenditure on health care and pensions will soar dramatically.
DutchMet de uitbreiding zal dat cijfer naar verwachting toenemen tot 25 procent van de bevolking.
It is estimated that women account for 51 % of the overall disabled population.
DutchHun aantal blijft uiteraard toenemen, ook al zijn hierover geen gegevens beschikbaar.
This number is, of course, continuing to rise, even though no precise data are available.
DutchKijk naar de transparantie, de duidelijkheid die zal toenemen bij dit verdrag.
Consider transparency, clarity, which will improve with this Treaty.
DutchIn de komende vijftien jaar zal het luchtverkeer naar schatting nog met 100% toenemen.
It is estimated that air traffic will double in the next fifteen years.