NL

toelating {de}

volume_up
De Commissie is voornemens een ontwerpovereenkomst over toelating voor te leggen.
The Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.
Eerder hebben wij de discussie gehad over de toelating van de Russische Federatie tot de Raad van Europa.
Previously we debated the admission of the Russian Federation to the Council of Europe.
We kunnen ons zoveel niet permitteren voor toelating.
We cannot afford to pay so much for admission.
De toelating van migranten vereist organisatie en voorbereiding.
The acceptance of immigrants needs to be organised and prepared.
Ik juich nadrukkelijk toe wat mevrouw Dybkjær heeft gezegd over uitbreiding van de ACSlanden en toelating van nieuwe leden.
It would be schizophrenic to restrict the acceptance of new members to Cuba of all countries.
De Europese Unie moet dan in politiek opzicht buigen voor de voorwaarden van Polen dat als laatste aan zijn toelating zal vasthouden.
The EU will then have to yield to the terms imposed by Poland, the last country to resist acceptance.
Zij zorgen voor meer transparantie van de tekst en geven op bepaalde punten een betere garantie, zoals met betrekking tot de overbrenging van informatie en de toelating tot vrije gebieden.
They make the wording more transparent and offer better guarantees in certain areas such as the transmission of information and access to free zones.
Toelating op de markt van de lidstaten blijft echter een bevoegdheid van de lidstaten zelf.
Admittance to Member State markets, however, remains at the discretion of the individual Member States.
Wij zullen tegen de toelating van een ACS-ambassadeur stemmen als dat betekent dat bijvoorbeeld een democratisch gekozen Afrikaanse afgevaardigde niet kan komen.
We will vote against the admittance of any ACP ambassador if, for example, he displaces freely elected African delegates.
De Commissie zou daarom bij haar onderhandelingen met Zwitserland moeten streven naar deze tariefgelijkschakeling en de toelating van vrachtwagens van meer dan 40 ton.
For this reason, in its negotiations with the Swiss, the Commission should work towards balancing these charges and securing the admittance of 40 tonne lorries.

Voorbeeldzinnen voor "toelating" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie is voornemens een ontwerpovereenkomst over toelating voor te leggen.
The Commission intends to submit a proposal for a convention on admission.
DutchDit voorstel verruimt de toelating van mensen die we in Europa denken nodig te hebben.
This proposal extends the permits of those people we, in Europe, consider necessary.
DutchDe toelating van een bepaalde herverzekeraar geldt dan voor de hele EU.
A reinsurer’ s authorisation will then apply for the whole of the European Union.
DutchSteeds meer nieuwe landen zullen zich bij de Europese Unie melden en op toelating wachten.
There will always be several countries queueing up to get into the European Union.
DutchOok doel ik op het Verdrag inzake de toelating van onderdanen van derde landen.
I am also referring to the convention on rules for the admission of third-country nationals.
DutchSommige van deze GGO's wachten nu echter al geruime tijd op toelating.
However, some of these GMOs have been awaiting final approval for some time.
DutchIk ben bang dat wij ons in deze verslagen te sterk op de toelating concentreren.
I am afraid that these reports concentrate too much on approval.
DutchWe hebben een centrale toelating, die op een breed scala van indicaties van toepassing is.
We have a centralised authorisation procedure which covers a wide range of indications.
DutchZoals bekend, protesteert tegenwoordig niemand tegen de toelating van jonge informatici.
Today, as we know, nobody objects to admitting young IT professionals.
DutchDaardoor zou eindelijk ook concurrentie bij de toelating van biociden mogelijk worden.
It would also at last make it possible to compete for authorization.
DutchHet huidige verslag heeft betrekking op de periode vóór de toelating van de tien nieuwe leden.
The current report relates to the period before the accession of the ten new members.
DutchCoëxistentie moet de toelating van nieuwe genetische gemodificeerde organismen niet verder vertragen.
Coexistence cannot be a reason to further delay the authorisation of new GMOs.
DutchHet verslag legt de verantwoordelijkheid voor de toelating van GMO's bij de Europese Voedselautoriteit.
The report gives responsibility for authorising GMOs to the European Food Authority.
DutchDe toelating van GGO's zal verder leiden tot conflicten tussen landbouwers.
Authorising GMOs will result in disputes amongst farmers.
DutchDus zou ik de toelating willen om naar een bureau te gaan met een sofa.
So I'd like permission to move her to an office with a sofa.
DutchDie biedt namelijk al een basis voor de toelating van genetisch gemodificeerde organismen.
This already gives us a basis for the authorisation of GMOs.
DutchToelating van het additief is in deze omstandigheden dan ook gerechtvaardigd.
Therefore, in those circumstances, it is justifiable.
DutchEerder hebben wij de discussie gehad over de toelating van de Russische Federatie tot de Raad van Europa.
Previously we debated the admission of the Russian Federation to the Council of Europe.
DutchDe toelating van migranten vereist organisatie en voorbereiding.
The acceptance of immigrants needs to be organised and prepared.
DutchDe toelating van generieke geneesmiddelen is inderdaad een belangrijk geschilpunt geweest.
It is true that the major cause of friction related to the authorisation of generic medicinal products.