NL

toegevoegd {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Er hoeft op dit punt echter geen extra tekst aan de verordening te worden toegevoegd.
Specific wording does not need to be added to the regulation on this point.
Mijn fractie is helemaal niet van mening dat zoiets moet worden toegevoegd.
My group certainly was not of the opinion that this should be added here.
Dit Parlement heeft een sociale dimensie toegevoegd aan de economische wetgeving.
This Parliament has added a social dimension to economic legislation.
2. taalkunde
toegevoegd

Voorbeeldzinnen voor "toegevoegd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok communicatie is belangrijk, dat is iets wat ik aan mijn verslag heb toegevoegd.
Communication is also important; that is something I have added to my report.
DutchDe Verenigde Staten heeft al een investeringsstop toegevoegd aan die sancties.
The United States has already added an investment freeze to these sanctions.
DutchZe moet nader gedefinieerd worden of er moet een schadetoets aan worden toegevoegd.
It should be defined more precisely or a harm test should be attached to it.
DutchEn de vraag was: Hoe kan technologie, nieuwe technologie, daaraan worden toegevoegd?
And the question was: How could technology, new technology, be added to that?
DutchIk hoop dat turf ooit aan de lijst hernieuwbare energiebronnen kan worden toegevoegd.
I hope that it can be added to the list of renewable energy sources at some point.
DutchDeze passage is toegevoegd nadat wij in 1996 de richtlijn hadden afgekeurd.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
DutchIk heb de kamers geboord en de trekker aangepast... en wat compensatoren toegevoegd.
I bore the chambers and customized the triggers and added some compensators.
DutchDe Raad heeft de woorden " indien dit mogelijk is " toegevoegd en daar wringt de schoen.
The insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
DutchDat was nooit de bedoeling; er kunnen te allen tijde nieuwe groepen worden toegevoegd.
It was never intended to be and leaves plenty of scope for the inclusion of others.
DutchMen heeft mij al verzekerd dat deze passage in het Spaans zal worden toegevoegd.
I have already been assured from my right that this will be added in the Spanish version.
DutchHet verwijderings- en terugkeerbeleid is daar nu als prioriteit aan toegevoegd.
The removal and return policy has now been added to this as a priority.
DutchEr worden water en vreemde eiwitten toegevoegd, alsof vlees zelf al geen eiwit zou zijn.
Water and artificial proteins are injected, as if meat were not protein in itself.
DutchEr hoeft op dit punt echter geen extra tekst aan de verordening te worden toegevoegd.
Specific wording does not need to be added to the regulation on this point.
DutchAan deze " zwarte lijst " kunnen ook wedstrijden in andere landen worden toegevoegd.
This 'blacklist ' can also include events taking place in another country.
DutchDe heer Lund suggereerde dat de kleurstoffen worden toegevoegd aan onbewerkt voedsel.
Mr Lund suggested that the colouring agents are added to unprocessed food.
DutchMijn fractie is helemaal niet van mening dat zoiets moet worden toegevoegd.
My group certainly was not of the opinion that this should be added here.
DutchIk heb daaraan het bunkeren op zee toegevoegd, dat ook een risicovolle operatie is.
I have added a provision concerning fuelling at sea, which is also a difficult operation.
DutchDit Parlement heeft een sociale dimensie toegevoegd aan de economische wetgeving.
This Parliament has added a social dimension to economic legislation.
DutchDat is een compleet tweede volwassen leven dat aan ons leven is toegevoegd.
That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan.
DutchDaarom hebben we een tekst toegevoegd aan het voorstel inzake milieuaansprakelijkheid.
That is why we have added a text in the environmental liability proposal.