NL

toegang {de}

volume_up
De familie heeft geen toegang, advocaten hebben geen toegang, het Rode Kruis heeft geen toegang.
The family has no access, the lawyers have no access, the Red Cross has no access.
Let u er evenwel op dat toegang tot de wateren niet hetzelfde is als toegang tot de bestanden!
But do not forget that access to fishing grounds is not the same as access to fish!
Er bestaat immers een interinstitutioneel kaderakkoord inzake parlementaire toegang.
There is an interinstitutional framework agreement for parliamentary access.
Recentelijk werd een Deense journaliste de toegang tot Rusland ontzegd.
Recently, a Danish journalist was denied entry to Russia.
Andere nieuwe elementen in het voorstel betreffen het recht op toegang, verkeer en verblijf.
Other innovations concern the right of entry, movement and residence.
Direct bij aankomst op het vliegveld is haar de toegang tot het land ontzegd.
She was refused entry as soon as she arrived at the airport.
In dit voorstel is nu ook een bepaling opgenomen voor de regeling van de toegang van vrijwilligers, om te verhinderen dat deze groep in een juridisch vacuüm geraakt.
In addition, a provision regulating the admission of volunteers was added to the proposal, protecting such individuals from a potential legal loophole.
Zo wordt ook voor deze sector een echte interne markt gecreëerd en krijgen de vervoersondernemingen in heel de Unie onbeperkte toegang tot de markt.
This occupation, too, will thus be able to benefit fully from the terms of the internal market, and hauliers will enjoy unrestricted admission to the market throughout the Union.
Omdat deze cursusopzet afgestemd is op de nieuwe voorschriften voor de toegang tot het chauffeursberoep, zullen er op dit punt ook geen hete hangijzers meer zijn.
It can also be assumed that this was harmonised with the new provisions on admission to the occupation, which means that, in this respect too, there are no weak points left.
Als je erover nadenkt, is het hele systeem… van openbaar onderwijs in de wereld een langdurig proces… van toegang tot de universiteit.
If you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance.
In mijn verslag heb ik ook duidelijk gemaakt dat wij niet willen dat de toegang tot de Europese Unie ergens via een achterdeurtje geschiedt.
As I have said in my report, we do not want the entrance to the European Union to be through the back door to some building or other.
Er was geen direct veiligheidsprobleem, er was geen demonstrant te zien, maar de Franse politie weigerde ons desalniettemin de toegang tot het gebouw.
There was no immediate security problem, there were no demonstrators in sight, but the French police refused us admittance to the building.
toegang (ook: entree, poort, ingang)
Al deze apparaten zullen er toegang tot verlenen.
And all these devices will be portals into that.
toegang (ook: ingang)

Voorbeeldzinnen voor "toegang" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchThans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
At the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
DutchWe moeten ook garanderen dat vrouwen toegang krijgen tot opleiding en bijscholing.
It also involves securing access for women to education and vocational training.
DutchHet is helaas het zoveelste voorbeeld van de moeizame toegang tot Straatsburg.
Unfortunately it is another incident in the ongoing saga of accessing Strasbourg.
DutchHet SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
The GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
DutchEuropa moet boeren uit ontwikkelingslanden volledige toegang tot de markt gunnen.
Europe must grant farmers from developing countries full access to the market.
DutchDit geldt in het bijzonder voor de toegang tot documenten in inbreukprocedures.
This is the case in particular for access to documents in infringement procedures.
DutchDe toegang tot bijscholing is voor alle werknemers van doorslaggevend belang.
Access to further vocational training is of crucial importance to all employees.
DutchVooral maakt het een selectieve toegang tot informatie binnen het systeem mogelijk.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
DutchHet gemiddeld inkomensniveau weerspiegelt duidelijk de toegang tot het onderwijs.
Average incomes in a country mirror very clearly the levels of access to education.
DutchWel moeten mensen gemakkelijk en gratis toegang krijgen tot de productinformatie.
People should, however, be able to gain easy and free access to product information.
DutchHetzelfde moet gelden voor de toegang tot de markt van niet-landbouwproducten.
This should also apply to access to the market for non-agricultural products.
DutchToegang tot betaalbare medicijnen is een belangrijk element in ons actieprogramma.
Access to affordable medicines is an important element in our Programme for Action.
DutchWie kan beter instaan voor de vrije toegang tot informatie, recreatie en kennis?
What would ensure free access to information, entertainment and knowledge?
DutchOm toegang te krijgen tot een document, moet je eerst afweten van het bestaan ervan.
To obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
DutchOok voor vrouwen blijven dezelfde rechten voor toegang tot de arbeidsmarkt gelden.
For women too, the same rights remain valid for access to the labour market.
DutchVaak is het rechtssysteem ingestort en dus krijg je niet eens toegang tot land.
Often the legal system is broken down so you can't even get access to land.
DutchVrije toegang tot de markt is tenslotte een van de hoekstenen van het EU-beleid.
Surely, free access to the market is one of the cornerstones of EU policy.
DutchDeze dienst biedt gratis toegang tot het Publicatieblad gedurende 45 dagen.
This service offers free access and coverage of the Official Journal for 45 days.
DutchOp die manier krijgt de consument toegang tot nieuwe diensten en nieuwe producten.
In this way the consumers will gain access to new services and new products.
DutchZo heeft de Raad van Europa Kroatië onlangs de toegang tot zijn club ontzegd.
Indeed, the Council of Europe is refusing to allow Croatia to join the club.