NL

tijde {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. "ten …"
tijde
volume_up
time {znw.} (in the … of)
Ten tweede, verworven rechten dienen te allen tijde te worden behouden.
Secondly, acquired rights will be preserved for all time.
Het Parlement kan de Raad te allen tijde verzoeken aanwezig te zijn.
Parliament is free at any time to ask the Council to be present.
Ik ben bereid de excuses van de Voorzitter te allen tijde te aanvaarden.
I will willingly accept Madam President's apologies any time.

Voorbeeldzinnen voor "tijde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk kom te allen tijde graag naar het Parlement om deze discussie voort te zetten.
I should be pleased to come to Parliament at any time to continue this discussion.
DutchOns motto zal te allen tijde zijn: transparantie, verantwoordelijkheidszin, efficiency.
Our watchwords at all times will be transparency, accountability and efficiency.
DutchDat was nooit de bedoeling; er kunnen te allen tijde nieuwe groepen worden toegevoegd.
It was never intended to be and leaves plenty of scope for the inclusion of others.
DutchWanneer deze situatie zich voordoet, kan het debat te allen tijde worden gehouden.
The moment the question may arise, at any time, the debate will be held.
DutchDe Commissie heeft zich ten tijde van de aanname van de verordening hiertoe verplicht.
The Commission was obliged to do so at the time of adopting the regulation.
DutchZe kunnen hun mening geven op elk kanaal, te allen tijde, en dat doen ze ook.
They can express their opinion on any channel at any time, and they do.
DutchTen tijde van de koude oorlog waren vluchtelingen uit het Oosten in West-Europa zeer welkom.
During the Cold War, refugees from the East were very welcome in Western Europe.
DutchIk hoop dat hij die dialoog te allen tijde en op alle plaatsen zal bevorderen.
I hope that he will promote this dialogue at every given opportunity.
DutchTe allen tijde zullen we alert moeten zijn op de invloed die hiervan uitgaat op de valutakoersen.
But we must always remain very attentive to the impact of this on exchange rates.
DutchTen tijde van de Europese Gemeenschap vormde ontwikkeling een van de grote beleidsterreinen.
When we were the European Community, one of the great policies was that of development.
DutchWij hebben dit continent ten tijde van de kolonies twee eeuwen lang uitgebuit of vernield.
For two centuries, in the colonial era, we exploited or destroyed it.
DutchDaar werd immers ten tijde van de vorige regering zelfs het gemeentelijk waterbedrijf geprivatiseerd.
Under the previous government's policy even the city water supply was privatized.
DutchHet is ongeveer twee bij drie meter groot en jullie zijn allemaal te allen tijde welkom.
It's about two meters by three, and you are all welcome any time.
DutchHet gevolg was dat de EU ten tijde van internationale crises volstrekt machteloos stond.
The consequence has been that at times of international crisis the EU has been totally impotent.
DutchIn Sicilië lopen de treinen nog over één spoor, net als ten tijde van koning Vittorio Emanuele.
In Sicily, trains still run on single tracks, like in the time of King Vittorio Emmanuele.
DutchIk ben te allen tijde bereid om in elke commissie van dit Parlement over deze kwesties te discussiëren.
I am ready to come any time to any committee in Parliament to discuss those issues.
DutchDe Commissie heeft ten tijde van de onderhandelingen over het transitovervoer grootse dingen aangekondigd.
At the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
DutchIk ben bereid de excuses van de Voorzitter te allen tijde te aanvaarden.
I will willingly accept Madam President's apologies any time.
DutchDe Europese burgers willen dat niet en hebben daarvan blijk gegeven ten tijde van de oorlog in Irak.
The peoples of Europe do not want this and demonstrated as much during the war in Iraq.
DutchAls sociaal-democraten komen wij te allen tijde op voor de vrijheid, ook als het om Cuba gaat.
We Social Democrats have stood up for freedom throughout the world, and Cuba is no exception.