NL

tijd {de}

volume_up
1. algemeen
Dit is geen tijd voor overgangsvoorzitterschappen, dit is een tijd voor visie.
This is no time for transitional presidencies, it is a time for vision!
Maar de tijd van politieke verklaringen is voorbij, de tijd van actie is gekomen.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
Minder tijd voor stemmingen, minder tijd voor onomstreden zaken, meer tijd voor politieke debatten.
Less time for voting, less time for undisputed matters, more time for political debate.
In deze tijd van informatica en kennis is onderwijs inderdaad van fundamenteel belang.
Moreover, in the age of information technology and knowledge, it is absolutely basic.
Dit is de grote uitdaging van deze tijd en die uitdaging moeten we aangaan.
This is the challenge of our age and we have to meet this challenge.
Wij leven in een moderne tijd met moderne slogans en hopelijk met een moderne vrede.
We are living in a modern age with modern slogans and hopefully with a modern peace.
Het is ietwat ongewoon voor deze tijd van het jaar - ik hoop dat u zich zult gedragen!
It is slightly out of season – I hope you are going to behave yourselves!
It is planting season now in southern Sudan.
Mijnheer de Voorzitter, ik kan het Parlement meedelen dat het nog steeds ' aardbei-tijd?
Mr President, I am able to report that it is still the strawberry season in the northern Member States.
Er gebeurde iets revolutionairs op diezelfde plek, enige tijd geleden.
Something revolutionary happened a little while ago, at the same facility.
En dus kan het oog na een tijd deze twee zeer goed uit elkaar houden.
So the eye, after a while, can distinguish these two very well.
We kunnen dat na enige tijd verwijderen, en het als een lichtgewicht bouwsteen kunnen gebruiken.
So after a while, we could take that out, use it as a lightweight building block.
2. grammatica
Mijnheer de Voorzitter, vandaag wordt de geschiedenis in de tegenwoordige tijd geschreven.
Today, Mr President, History is being conjugated in the present tense.
En dat komt omdat we in de tegenwoordige tijd leven.
And the thing is, the present tense is where we live.
Future tense, past tense...

Voorbeeldzinnen voor "tijd" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchPas de laatste tijd groeit de markt en komen hoge dosistabletten in de winkels.
Only latterly has the market grown and do high-dose tablets appear in the shops.
DutchDe nationale ambities hebben lange tijd de samenwerking in het gebied gedicteerd.
Aspirations to power have dictated the conditions for cooperation in the region.
DutchInfrastructuur is vergelijkbaar -- lange tijd was infrastructuur geen prioriteit.
Similarly, infrastructure -- for a long time, infrastructure was not a priority.
DutchDe verwachtingen van de burgers zijn gestegen en wij hebben niet veel tijd meer.
Our citizens have higher expectations than that, and we do not have much time.
DutchDe quaestoren hebben de problemen in korte tijd zo goed als mogelijk verholpen.
The Quaestors acted quickly to resolve this situation in the best way possible.
DutchIk zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
I see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
DutchDe jongste tijd wordt in het Europees Parlement vaak over energie gedebatteerd.
Debates on energy have been fashionable in the European Parliament just recently.
DutchEen van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.
One of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.
DutchHet wordt hoog tijd dat de Raad recht gaat doen aan die Europese verwachtingen.
It is high time the Council was able to fulfil the hopes of the European peoples.
DutchEr heeft zich een ontwikkeling voorgedaan die enige tijd geleden ondenkbaar was.
There have been changes which would have been unimaginable a little while ago.
DutchMaar de tijd van politieke verklaringen is voorbij, de tijd van actie is gekomen.
The time for political statements is past, however, and it is now time for action.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn excuses dat ik de tijd ben vergeten.
Mr President, ladies and gentlemen, I apologise for having lost track of the time.
DutchVoor de komende tijd zijn er een aantal moeilijk oplosbare politieke dilemma's.
But there will be a number of difficult political issues to be resolved first.
DutchNet op tijd kwam er een groep economen zeggen: "Waarom probeer je geen veiling?
Just in time, a set of economists got there and said, "Why not try an auction?
DutchBeiden hebben zij zich echter strikt gehouden aan de tijd die hun was toebedeeld.
Both of them, however, held very closely to the time that they were allocated.
DutchIk wil mevrouw Riis-Jørgensen ook vragen haar geduld tot die tijd te bewaren.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
DutchEr bestaan machines die in een mum van tijd grote stukken areaal kunnen ontruimen.
There are machines which can clear large areas of mines in a short period of time.
DutchIk kan me de tijd nog heugen dat de prijs op twintig euro per megawattuur lag.
One megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
DutchWe hebben het hele land afgereisd: een week in Mauritanië is immers een lange tijd.
We travelled up and down the country - a week is a long time to be in Mauritania.
DutchDeze plannen dienen alleen om tijd te winnen en alles in de doofpot te stoppen.
They are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.