"terwijl" vertalen - Engels

NL

"terwijl" in het Engels

EN
NL

terwijl {voegwoord}

volume_up
Sommigen zijn dat namelijk wel degelijk, terwijl anderen echte zeeschurken zijn.
Some are, whereas others really are seagoing hooligans.
Terwijl, aan de rechterkant, de tegels er bijna hetzelfde uitzien.
Whereas on the right, the two tiles look nearly the same.
Haar aandeel in het BNP bedraagt slechts 1, 1 %, terwijl het plafond 1, 27 % is.
It represents only 1.1 % of gross national product, whereas the ceiling is 1.27 %.
Daardoor wordt de thee gedeeltelijk afgedekt, terwijl hij verder trekt.
And that means the tea is partially covered while it completes the brewing.
Terwijl andere bevolkingsgroepen extra inkomsten krijgen, verliezen de boeren inkomsten.
While other people are getting income increases, the farmers are losing money.
Terwijl wij aarzelen, uitstellen en discussiëren, sterft Afrika.
For, while we are hesitating, while we are shilly-shallying, while we are discussing, Africa is dying.
Deze tegemoetkoming wordt nu ongedaan gemaakt terwijl de andere voordelen worden behouden.
This concession is now cancelled whilst the other benefits are maintained.
Terwijl veel additieven onschuldig zijn, geldt dat niet voor andere.
Whilst many additives are harmless, this does not mean that they all are.
Sindsdien heeft Europa echter stil gestaan, terwijl Latijns-Amerika snel veranderde.
Meantime Europe stood still whilst Latin America was rapidly changing.

Voorbeeldzinnen voor "terwijl" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHaar aandeel in het BNP bedraagt slechts 1, 1 %, terwijl het plafond 1, 27 % is.
It represents only 1.1 % of gross national product, whereas the ceiling is 1.27 %.
Dutchterwijl ik verder ging, bereikte ik een zeer redelijke kopie van de Maltezer valk.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
DutchIk wil het hebben over dingen die we tóch kunnen doen, terwijl er niets gebeurt.
What I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
DutchIn Rusland zijn 50 mensen omgekomen, terwijl er 100 als vermist zijn opgegeven.
In Russia, 50 people have lost their lives and 100 have been reported missing.
DutchWat hier echt belangrijk aan is, is dat we terwijl we snijden, ook moeten groeien.
And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
DutchTerwijl ik naar het schilderij wandelde verwachtte ik de details die er niet waren.
And as I walked towards the picture, I was expecting detail that wasn't there.
DutchWij mochten van u Alcan niet terugkopen, terwijl het omgekeerde wel mogelijk was.
You did not allow us to buy back Alcan, even though you could have done so.
DutchEn dat terwijl de tekst van de Grondwet een stuk ambitieuzer had kunnen zijn.
In reality, moreover, the Constitutional text could have been more ambitious.
DutchTerwijl het zichzelf kopieert, wordt er eens per miljard sporten, een fout gemaakt.
As it copies itself, once in every billion rungs, there tends to be an error.
DutchEn dat alles terwijl het goed voorspel heeft en in z'n behoeften voorziet.
And it does that in the middle of having great foreplay and meeting their needs.
DutchWe doen het elke dag, terwijl we romans lezen, tv kijken, of naar de film gaan.
We do it every day, while reading novels, watching television or going to the movies.
DutchVerteller: Terwijl de jagers hun prooi laten zien, gebeurt er iets verrassends.
Narrator: As the hunters display their kills, something surprising happens.
DutchTerwijl ik bij Microsoft werkte, gebeurde er iets grappigs: ik werd vader.
Now, while I was at Microsoft, this funny thing happened. ~~~ I became a parent.
DutchEr wordt niets gezegd over werkloosheid, terwijl de werkloosheid blijft toenemen.
The programme says nothing about unemployment, even though it has worsened.
DutchWij dachten dat het over amendement 11 ging, terwijl het ook over amendement 14 ging.
We understood that it was Amendment No 11 when, in actual fact, it was also 14.
DutchWaarom komt het zo weifelachtig over, terwijl het zo sterk is en zoveel kansen biedt?
Why, with all its strengths and opportunities, does it display such hesitancy?
Dutch- Waarom heeft Europa geen stem terwijl de Verenigde Staten wel een stem hebben?
- Why does Europe have no voice when the United States does have a voice?
DutchDacht iemand terwijl ik aan het spelen was, "Waarom legt hij zoveel nadrukken?"
Did anybody think while I was playing, "Why is he using so many impulses?"
DutchTerwijl ik iets anders uitleg -- -- ik weet het, dat je kan gebruiken, klopt?
Thank you. ~~~ While I explain something else -- -- I know, that you can use, right?
DutchIk raak nu vreselijk opgewonden terwijl mijn geest en ogen over deze dingen strijken.
I'm getting terribly excited as my mind and my eyes flick across these things.