"terechtstelling" vertalen - Engels

NL

"terechtstelling" in het Engels

NL

terechtstelling {de}

volume_up
Als je in Iran woont, heb je te maken met censuur, intimidatie, arrestatie, foltering -- en soms terechtstelling.
If you're living in Iran, you're facing censorship, harassment, arrest, torture -- at times, execution.
Twee ervan hebben geleid tot terechtstelling van personen die misdaden hadden begaan in Hongkong, waar de doodstraf is afgeschaft.
Two of these resulted in the execution of individuals for crimes they had committed in Hong Kong, where capital punishment is banned.
Op dit moment is er onrust in Spanje ontstaan omdat het ernaar uitziet dat de terechtstelling naar aanstaande zaterdag is verzet.
There is currently a mobilisation in my country, because it appears that the execution has been brought forward to this Saturday.

Voorbeeldzinnen voor "terechtstelling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAls je in Iran woont, heb je te maken met censuur, intimidatie, arrestatie, foltering -- en soms terechtstelling.
If you're living in Iran, you're facing censorship, harassment, arrest, torture -- at times, execution.
DutchOp dit moment is er onrust in Spanje ontstaan omdat het ernaar uitziet dat de terechtstelling naar aanstaande zaterdag is verzet.
There is currently a mobilisation in my country, because it appears that the execution has been brought forward to this Saturday.
DutchTwee ervan hebben geleid tot terechtstelling van personen die misdaden hadden begaan in Hongkong, waar de doodstraf is afgeschaft.
Two of these resulted in the execution of individuals for crimes they had committed in Hong Kong, where capital punishment is banned.
DutchSteniging is niet zo maar een vorm van terechtstelling, maar een barbaarse en onaanvaardbare methode die geen enkel beschaafd land kan goedkeuren.
Stoning is not just a death sentence, but something more, a barbarous and unacceptable method for any civilian society.
DutchOok het strafrecht werd herzien en er kwam een verbod op terechtstelling door steniging, al wordt hieraan onvoldoende de hand gehouden.
Changes have also been made to its penal code, and execution by stoning prohibited, although this ban has been inadequately implemented.
DutchEr wordt in Turkije sterke druk uitgeoefend door diverse partijen en groepen op de Turkse samenleving om de terechtstelling van Öcalan te eisen.
In Turkey, a great deal of pressure is being exerted by various parties and groups on Turkish society to demand the execution of Öçalan.
DutchHet Parlement moet de terechtstelling van Anastasios Isaak en Solomos Solomos veroordelen, en eisen dat de verantwoordelijken voor het gerecht komen.
Parliament must condemn the killing of Anastasios Isaak and Solomos Solomos and demand that those responsible are brought to justice.
DutchDe Raad heeft op 30 september op grond van dit initiatief een verklaring over de doodstraf en bijzonder wrede vormen van terechtstelling aangenomen.
On the basis of this initiative, the Council adopted, on 30 September, a declaration on the death penalty and, in particular, cruel forms of execution.
DutchEen terechtstelling zou op dit moment de waarheidsvinding en gerechtigheid belemmeren en derhalve de belangen en de ideologie van de medeplichtigen dienen.
To execute him at this stage would be to frustrate the search for truth and justice and serve the interests and ideology of the very people implicated in the crime.
DutchIn deze verklaring benadrukt de Raad opnieuw, duidelijk en ondubbelzinnig dat de EU de doodstraf afwijst, en in het bijzonder de terechtstelling door middel van steniging.
In its declaration, the Council again emphasises, clearly and unambiguously, that the EU repudiates the death penalty and, in particular, execution by stoning.
DutchHij is vele maanden onder onmenselijke omstandigheden vastgehouden in afwachting van zijn terechtstelling, en zijn huidige slechte gezondheid is een direct gevolg van langdurige marteling.
He has been held in inhumane conditions for many months awaiting execution, and his current poor health is a direct result of prolonged torture.
DutchHelaas vond een paar dagen daarvoor in de Verenigde Staten de terechtstelling plaats van de duizendste ter dood veroordeelde sinds deze straf daar in 1976 opnieuw werd ingevoerd.
Regrettably, however, a few days beforehand, in the United States, the execution took place of the 1 000th person since the death sentence was restored in 1976.
DutchWij roepen China dan ook dringend op om deze terechtstelling uit te stellen en voor een eerlijk proces te zorgen dat aan de internationale rechtsnormen voldoet.
We therefore call on China, as a matter of urgency, to abandon its plans to carry out this execution, and to guarantee a fair trial in accordance with international legal standards.
DutchDe dreigende terechtstelling van de heer Son Jong Nam en zijn gevangenschap, waarover men ongebruikelijk veel informatie heeft kunnen bemachtigen, is een zeer ernstige aangelegenheid.
The impending execution of Mr Son Jong Nam and the unusually large volume of information that has come out about this and about his imprisonment is extremely significant.
DutchHiermee zijn de Verenigde Staten het enige democratische land dat nog op grote schaal de doodstraf toepast; in Amerikaanse gevangenissen zitten 3 400 veroordeelden te wachten op hun terechtstelling.
The United States is therefore the only democratic country that still applies the death penalty in a significant manner; 3 400 people are awaiting execution in its prisons.
DutchDat heeft ons echter niet helemaal kunnen overtuigen - er worden nog steeds doodvonnissen geveld met terechtstelling door steniging en we zien dat de doodstraf in algemene zin vaker wordt opgelegd.
Nevertheless, we are not entirely reassured while sentences of death by stoning continue to be passed and while the use of the death penalty more generally continues to grow.
DutchWe zijn onthutst over het feit dat fundamentalistische partijen als de Jamal-e-Islami in Bangladesh sinds 14 september dagelijks demonstreren tegen mevrouw Nasreen en haar terechtstelling eisen.
We are alarmed that fundamentalist parties such as Jamal-e-Islami in Bangladesh have been holding demonstrations against Mrs Nasreen since 14 September and demanding that she be executed.