"terecht" vertalen - Engels

NL

"terecht" in het Engels

NL terecht
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Een particulier bedrijf kan echter niet beoordelen of de uitgaven terecht waren.
A private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate.
Het verzet van de Verenigde Staten tegen deze plannen, is volkomen terecht.
The US’ s opposition to those plans is entirely appropriate.
De rapporteur stelt daarom terecht voor deze clausule af te schaffen.
It is therefore appropriate to remove this clause.
terecht (ook: zuiver, juist, goed, recht)
Hij vraagt volkomen terecht dat dit artikel wordt toegepast.
He is perfectly correct to insist on the application of that rule, if he should so wish.
Uw rapporteur vindt deze amendementen terecht.
The rapporteur thought that these amendments were correct.
Maar bij nadere beschouwing is zij toch terecht.
But on closer inspection it is nevertheless correct.
terecht
Dat wantrouwen is deels terecht en deels gebaseerd op misverstanden.
This distrust is partly justified and partly based on misunderstandings.
Die commotie is gezien de aard van het onderwerp terecht, maar de verwarring niet.
The commotion is justified, given the nature of the topic, but the confusion is not.
Raad en Commissie, zijn deze ernstige twijfels van Litouwse zijde terecht?
Council and Commission, are these serious doubts on the part of Lithuania justified?

Voorbeeldzinnen voor "terecht" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMijnheer Cohn-Bendit, de heer Martinez is u volkomen terecht in de rede gevallen.
Yes, Jean-Claude Martinez was indeed right to interrupt you, Daniel Cohn-Bendit.
DutchDat gif komt in het schaarse water terecht of verontreinigt verdroogde gronden.
Those toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
DutchIk zou zeggen, terecht eisen wij van de Albanezen rechten voor alle minderheden.
I should like to say that we are right to demand minority rights of the Albanians.
DutchCollega Kauppi merkt terecht op dat enige belastingconcurrentie wel zo gezond is.
Mrs Kauppi is right to note that any taxation competition is healthy as it is.
DutchWellicht dat sommige mensen in Groot-Brittannië die 1.000 pond terecht vinden.
There may be some people in the United Kingdom who consider GBP 1 000 acceptable.
DutchDe Raad maakt terecht een onderscheid tussen mobiele en niet-mobiele werknemers.
The Council is right in distinguishing between mobile and non-mobile workers.
DutchVan het opzetten van het netwerk Natura 2000 is nog niet veel terecht gekomen.
The success in establishing the Natura 2000 network has so far been very limited.
DutchOp dit moment komt slechts iets meer dan 40 procent van het geld daar terecht.
At present, only slightly more than 40 % of the money ends up in those countries.
DutchVrijwel alle sprekers hebben het gehad over de veiligheid op internet, en terecht.
Almost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
DutchMijnheer Papakyriazis, u zegt volkomen terecht dat dit een goede stap vooruit is.
Mr Papakyriazis, you are quite right to say that this is a good step forward.
DutchDe Europese burgers verwachten terecht substantiële vooruitgang op dit gebied.
The people of Europe have a right to expect substantial progress in this area.
DutchDaarom wordt er terecht opgeroepen tot vrede en waardigheid in het Midden-Oosten.
It is therefore quite right to call for peace and dignity in the Middle East.
DutchDe geachte afgevaardigde brengt dit zeer terecht onder de aandacht van de Raad.
The honourable Member is absolutely right to bring that to the Council's attention.
DutchIn het verslag wordt dit terecht bijvoorbeeld in punt 1 als een eis geformuleerd.
The report - in its item 1, for example - is quite right to frame this as a demand.
DutchTerecht heeft hij echter de uitzonderingsgronden tot het absolute minimum beperkt.
However, he is right to limit the grounds for exceptions to the bare minimum.
DutchHet partnerschapsidee is dan ook terecht een belangrijk element in het witboek.
Partnership is, therefore, also an important concept put forward in the White Paper.
DutchDaar is helemaal niets van terecht gekomen, en dat is buitengewoon teleurstellend.
We did not see any of that happen and we are all the more disappointed as a result.
DutchMijnheer de voorzitter van de Commissie, sommige zorgen zijn echter terecht.
However, Mr President of the Commission, there are also well-founded concerns.
DutchIn 1986 kwam er bij Wylfa 135 kubieke meter radioactief besmet water in zee terecht.
In 1986, 135 cubic metres of radioactive water was released into the sea at Wylfa.
DutchHet is zeer terecht onbuigzaam te zijn als het om bepaalde belangrijke principes gaat.
It is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.