"ter controle" vertalen - Engels

NL

"ter controle" in het Engels

NL ter controle
volume_up
{bijwoord}

ter controle

Vergelijkbare vertalingen voor "ter controle" in Engels

ter voorzetsel
English
controle zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "ter controle" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe hebben ook eigen certificaten ingevoerd ter verlichting van de controle.
In addition, we have introduced our own certificates to make monitoring easier.
DutchIk ben vooral ingenomen met het voorstel betreffende controle ter plaatse.
I am particularly pleased that on-site checks are being proposed.
DutchBovendien wordt door de richtlijn de bijzondere controle ter plaatse bij zeer kleine ondernemingen ingevoerd.
In addition, through the Directive, a special monitoring of small companies in industrial areas is to be introduced.
DutchDe ontwikkeling van technieken ter controle van het aanbod moet gepaard gaan met geschikte toepassingen van die technieken.
The development of technical control systems should be monitored in order to find appropriate solutions.
DutchDie besluiten zijn allemaal ter controle voorgelegd aan het Hof van Justitie, die de gegrondheid ervan volledig heeft bevestigd.
All these decisions were subject to the control of the Court of Justice, which confirmed that they were fully justified.
DutchU heeft in uw bijdrage vooral gewezen op het technische werk ter controle van het concurrentievermogen en op mogelijke verbeteringen.
Most of your speech, Commissioner, you devoted to the technical work of reviewing competitiveness and to improving it.
DutchIk ben nadrukkelijk voorstander van een internationale overeenkomst ter versterking van de controle op de handel in conventionele wapens.
I particularly support the idea of an international agreement to strengthen the control of conventional arms sales.
DutchIk ben ervan overtuigd dat de doeltreffendste controle op de vangsten of het gebruikte tuig nog steeds de controle ter plaatse is.
To my mind, on-the-spot inspections still remain the most effective way of monitoring catches and the type of gear being used.
DutchMijnheer de Voorzitter, voor morgen staat het verslag-De Giovanni over vertrouwelijke informatie ter controle van de Commissie op de agenda.
Mr President, tomorrow's agenda includes the De Giovanni report on scrutiny of the exercise of the Commission's powers.
DutchAmendement 7 verplicht de Commissie voor 1 oktober 2001 voorstellen ter controle van de doeltreffendheid van de brandstofverwarmingstoestellen uit te werken.
No 7 commits the Commission to drawing up proposals for testing the efficiency of combustion heaters by 1 October 2001.
DutchTenslotte kunnen we niet akkoord gaan met amendement 11 dat betrekking heeft op het aantal ad hoc inspecties dat ter controle wordt uitgevoerd.
Finally, we cannot accept Amendment No 11, which relates to the number of spot-check inspections to be carried out for control purposes.
DutchZij voorziet eveneens in de invoering van een mechanisme ter controle van technische uitvoeringsmaatregelen, zodat de rechtsgeldigheid gegarandeerd is.
It also provides for technical implementing measures to be adopted under the Spectrum Decision as a mechanism to ensure legal certainty.
DutchTen eerste algemeen over het Schengen-project, dat het meest uitgebreide systeem voor bewaking en politieke en sociale controle ter wereld is.
First, regarding the Schengen project in general, which of course constitutes the most extensive system in world history of supervision and political and social control.
DutchAls wij het hier hebben over maatregelen ter verbetering van de controle, dan mogen wij er niet omheen kijken dat het eigenlijk zaak is die exportrestituties af te schaffen.
When we talk here about measures for improving controls, that should not hide the fact that the real point is to do away with these export refunds.
DutchHet verwezenlijken van de kredieten is om verschillende redenen problematisch geweest en ook de controle ter bestrijding van fraude is gebrekkig gebleken.
For various reasons, there have been problems with the implementation of appropriations, and the monitoring arrangements to prevent misappropriation have proven inadequate.
DutchHet verificatiesysteem omvat ook bepalingen die controle ter plaatse mogelijk maken als er reden is aan te nemen dat het verdrag wordt geschonden.
The verification system also contains legal provisions that enables on-the-spot checks to be carried out when there is reason to suspect that there has been a breach of the treaty.
DutchMijn kritiek op dit actieplan, en ook op de andere actieplannen die zijn opgesteld, is dat het vooral gaat over maatregelen ter controle en bestrijding.
I do regret, however, the fact that this action plan, and also the other action plans which have been drawn up, are characterised above all by measures aimed at control and repression.
DutchIk ben het dan ook eens met de mogelijkheid voor de lidstaten om ter controle voorwaarden te stellen zoals kennis van de taal, beschikking over woonruimte et cetera.
I also appreciate the fact that the Member States will be enabled to introduce checks on other criteria such as language skills, housing accommodation and more along similar lines.
DutchDit scenario maakt het belang duidelijk van het verslag van vandaag over het geplande systeem van de Europese Unie ter controle en registratie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
This scenario illuminates the importance of today's report on the proposed European Union systems for observing and recording CO2 and other greenhouse gases.
DutchAan de orde is de verklaring van de Commissie over de uitvoering door de Commissie van het programma ter controle van de kerninstallaties in de landen van Midden- en Oost-Europa.
The next item is the Commission statement on the implementation by the Commission of the programme for checking nuclear installations in the Central and Eastern European countries.