"telkens" vertalen - Engels

NL

"telkens" in het Engels

EN
volume_up
telkens weer {bw.}
volume_up
telkens opnieuw [voorbeeld]
NL

telkens {bijwoord}

volume_up
telkens (ook: per keer)
Dit ging telkens weer ten koste van de Europese hulp aan de armste landen.
Each time, this was at the expense of European aid to the poorest countries.
Dankzij de politieke wil van de leden van het college konden telkens belangrijke stappen gezet worden.
Each time, the political will of the College has been there to see us through.
De meeste leden staan liever niet telkens opnieuw op.
Most of the Members prefer not to have to rise each time.
telkens (ook: per keer)
Telkens protesteer ik, en telkens luidt het antwoord dat dit een uitzondering is.
Every time I protest, I am told that this is exceptional.
Telkens als er knelpunten ontstaan, wordt het vragenuur ingekort.
In other words, every time there is a bottleneck, Question Time is cut short.
Telkens als een operatie mislukte, bleef ik achter met wat minder vlees en botten.
Every time there was a surgery that failed, I was left with a little less flesh and bone.
Europa wordt telkens weer getroffen door overstromingen en bosbranden.
Floods and forest fires occur repeatedly in Europe.
Over sommige van die landen nemen wij telkens opnieuw resoluties aan.
Some of them have repeatedly been the subject of resolutions.
Daarbij hebben wij terecht telkens opnieuw gewezen op wat de kandidaat-landen moeten doen.
And we have repeatedly and rightly referred to the homework the applicant countries must do.

Voorbeeldzinnen voor "telkens" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe hebben telkens weer gezegd: we willen dit partnerschap, en hebben het nodig.
We have said time and again that this partnership is desirable and necessary.
DutchDat is telkens 5 cent, en 3.000 auto's per dag, dat is 51.000 dollar per jaar.
That's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
DutchIn 2003 en 2004 zal voor deze programma's telkens 4 miljoen euro worden uitgetrokken.
EUR 4 million are to be provided for this programme next year and again in 2004.
DutchHet is een stapsgewijze benadering, waarbij de nadruk telkens weer anders ligt.
It is a piecemeal approach in which the emphasis varies according to the publication.
DutchMaar waarom moeten wij dat soort feiten eigenlijk telkens opnieuw oprakelen?
Why, though, do we always have to keep repeating and reiterating these things?
DutchTelkens als ik naar een school ga, zie ik een glans in de ogen van de kinderen.
And every time I go to a school, I see a gleam in the eyes of the children.
DutchHet is het mystieke moment waarop het leven zichzelf regenereert, telkens opnieuw.
It's the mystical moment where life regenerates itself, over and over again.
DutchDit gebeurt niet uitsluitend in Ethiopië, maar telkens weer, overal in Afrika.
And this is not just specific to Ethiopia, but happens over and over, all over Africa.
DutchIk werd telkens weer positief verrast, maar er waren ook telkens weer teleurstellingen.
I experienced surprise after surprise and also disappointment after disappointment.
DutchWij hebben overigens telkens weer meegemaakt dat verboden in de praktijk werden afgezwakt.
Incidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
DutchTelkens als wij bezoekersgroepen ontvangen, moeten wij het toch maar weer eens uitleggen.
Every time we receive groups of visitors, we have to explain it all over again.
DutchDit ging telkens weer ten koste van de Europese hulp aan de armste landen.
Each time, this was at the expense of European aid to the poorest countries.
DutchTelkens als er zich een probleem voordoet lost u het op negatieve wijze op.
In fact, your prevailing ideology is that of the Club of Rome of the 1960s.
DutchIk kan me niet aan de indruk onttrekken dat men telkens een stapje verder gaat.
I cannot help thinking that the boundaries are forever being extended.
DutchZij moest van gesprek naar gesprek, met telkens dezelfde argumenten opnieuw en opnieuw.
So, she had to go to meeting after meeting, same arguments made over and over again.
DutchTelkens als een operatie mislukte, bleef ik achter met wat minder vlees en botten.
Every time there was a surgery that failed, I was left with a little less flesh and bone.
DutchMijnheer de Voorzitter, telkens opnieuw hebben wij het hier over Afghanistan.
Mr President, here we are talking about Afghanistan again, and there is no end in sight!
DutchDe Raad heeft het telkens opnieuw moeilijk om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen.
It is the Council that always has great difficulty in reaching a common position.
DutchJe kunt hier zien wat het doet, het registreert mijn ogen telkens wanneer ik knipper.
And you can see here that what it's doing is it's recording my eyes every time I blink.
DutchHet kan en mag niet zijn dat dit telkens, telkens weer wordt uitgesteld!
It cannot and should not be possible to keep on and on postponing something!