NL

tekortkoming {de}

volume_up
Als je een probleem of een tekortkoming constateert, moet je dat probleem of die tekortkoming verhelpen.
I am saying this objectively and when a problem or shortcoming is noted, this must be remedied.
Een laatste ernstige tekortkoming van de EU-Gedragscode is dat zij niet wettelijk bindend is.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
Ook met deze tekortkoming moeten wij rekening houden in de toekomst.
We also have to bear this shortcoming in mind in the future.
We moeten derhalve onmiddellijk actie ondernemen om de tekortkoming van onze huidige handelwijze aan te pakken.
We must therefore take immediate action to address the inadequacy of our current practices.
tekortkoming (ook: gebrek, tekort, afwezigheid, gemis, euvel)
De eerste beslissende tekortkoming is het gebrek aan harmonisatie.
The first crucial weakness is the lack of harmonisation.
De tweede tekortkoming was dat het gebruik van CMR-stoffen in cosmetica ook niet verboden was.
The second deficiency led to our naturally wanting a ban on the use of CMR products in cosmetics.
Een tekortkoming van het verslag is dat het onvoldoende aandacht besteedt aan de mensenrechten.
One deficiency in the motion for the joint resolution is that it does not put strong enough emphasis on human rights.
Het Europees Instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen zal hierin een belangrijke rol moeten spelen en deze tekortkoming bij voorrang moeten aanpakken.
The European Institute for Gender Equality will have to play an important role and deal with this deficiency as a matter of priority.

Voorbeeldzinnen voor "tekortkoming" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit zou een zeer sterke prikkel moeten zijn om deze tekortkoming te verhelpen.
This should work as a very strong incentive to redress this shortcoming.
DutchDit heb ik altijd een fatale tekortkoming binnen het VN-systeem gevonden.
This has always struck me as one of the fatal flaws within the UN system.
DutchDe tweede tekortkoming betreft de lijst met producten in het aanhangsel.
The second flaw concerns the list of products included in the annex.
DutchMijns inziens doen we dit niet en dienen we ons bewust te zijn van deze tekortkoming.
I do not believe that we are doing so at the moment - it is a lacuna we should all be aware of.
DutchEen laatste ernstige tekortkoming van de EU-Gedragscode is dat zij niet wettelijk bindend is.
A final serious shortcoming of the EU Code of Conduct is that it is not legally binding.
DutchMijn collega Berthu heeft zojuist op deze zeer ernstige tekortkoming gewezen.
Mr Berthu has just highlighted this very serious irregularity.
DutchDie tekortkoming had slechts betrekking op één kwestie en dat was in wezen een procedurele kwestie.
That related to only one issue, and that was essentially a procedural issue.
DutchHet verslag vertoont echter een tekortkoming, die ons nogal zorgen baart.
However, the report remains tarnished with a worrying failing.
DutchWe weten allemaal hoe moeilijk het is om zwakte en tekortkoming toe te geven.
We all know how hard it is to admit weakness and failure.
DutchDat is een tekortkoming die niet alleen op EU-niveau bestaat, maar ook in onze nationale debatten.
That is a failing not just at EU level, but in our national debates too.
DutchEen van de sterke punten van de Europese film is tegelijkertijd zijn structurele tekortkoming.
One of the strengths of the European film industry also accounts for its structural weakness.
DutchHet is een oude tekortkoming waar het Parlement en ook de Commissie zelf hier de vinger op legt.
It is an age-old problem which Parliament deplores and which the Commission itself deplores.
DutchMet ERASMUS WORLD hebben wij wellicht de mogelijkheid om deze tekortkoming recht te zetten.
Erasmus World can be an opportunity to make up this deficit.
DutchDe tweede tekortkoming was dat het gebruik van CMR-stoffen in cosmetica ook niet verboden was.
The second deficiency led to our naturally wanting a ban on the use of CMR products in cosmetics.
DutchVolgens mij is dit een ernstige tekortkoming die in principe ook niet binnen ons wettelijk stelsel past.
This cannot be a good thing in a European Union where we are ever mindful of employment.
DutchOok met deze tekortkoming moeten wij rekening houden in de toekomst.
We also have to bear this shortcoming in mind in the future.
DutchWij hebben geen rechtsgrondslag daarvoor in de begroting en dat is mijns inziens een ernstige tekortkoming.
There is no such legal basis in the budget and I believe this to be a serious oversight.
DutchLast but not least worden we weer geconfronteerd met een ernstige tekortkoming op communautair niveau.
Last but not least, I would lament a further serious shortcoming at European Community level.
DutchDeze zeer ernstige tekortkoming dient door onze Unie te worden aangevuld.
This is a vital challenge that our Union must meet.
DutchDat wordt gezien door de hoedsters van de interne veiligheid van onze staat als een ernstige tekortkoming.
That is regarded by the guardians of our internal state security as a serious shortcoming.