"tekort" vertalen - Engels

NL

"tekort" in het Engels

volume_up
acuut tekort [voorbeeld]
volume_up
tekort aan informatie {het}
NL

tekort {het}

volume_up
tekort (ook: gat)
In plaats van het democratisch tekort aan te vullen, wordt dit juist vergroot.
Instead of making good the democratic deficit, it is increasing the democratic deficit.
Gaat u ervan uit dat het criterium van het tekort dit jaar niet wordt overschreden?
Are you assuming that the deficit criterion will not be exceeded this year?
Dat is een daadwerkelijke bijdrage aan het wegwerken van het democratisch tekort.
That is a genuine contribution to closing the democratic deficit.
Dit is geen tekort aan informatie maar een gebrek aan integratie.
This is not for lack of information; it's a lack of integration.
Wat dit punt betreft schiet de informatievoorziening in onze landen tekort.
Here it seems to me that there is a lack of information in our countries.
Het tekort aan personeel leidt tot een gebrek aan toezicht op de projecten.
The shortage of personnel leads to a lack of supervision in projects.
Dat tekort aan banen vertaalt zich ook in een tekort aan stageplaatsen, een tekort aan werkervaringsplaatsen.
This job shortage also translates into a shortage of work placement and work experience places.
Overal in de wereld is er een tekort aan gekwalificeerde en bekwame zeevarenden.
There is a worldwide shortage of qualified and able seafarers.
Er bestaat een tekort aan geneesmiddelen, er is niet genoeg energie, enz.
There is a shortage of medicines, there is not enough power, etc.
Dat is een ernstig tekort als dat ook in die volle omvang waar zou zijn.
This would be a serious shortcoming if it were true to this extent.
Hier schiet de mededeling zeer ernstig tekort.
This represents an enormous shortcoming in the communication.
Het verslag schiet echter tekort omdat er bijna geen aandacht wordt besteed aan de verbetering van de werkgelegenheid.
A shortcoming of the report is its almost complete failure to touch on the issue of boosting employment.
Het is veeleer een conflict dat voortvloeit uit een tekort aan sociale harmonisatie.
It is more a conflict arising from an absence of social harmonization.
Ik begrijp dat u zorgen koestert over de mogelijkheid dat er in de periode vóór besteding een tekort kan ontstaan door het wegvallen van een dergelijke controle vooraf.
I can understand the concern that in the absence of this ex ante control - before the money is spent - a deficit could appear.
tekort (ook: gebrek, schaarste)
Vaak leidt het delegeren van macht tot ongeïnteresseerdheid, en we hebben kunnen vaststellen dat de informatie over het Europees beleid tekort is geschoten.
Often, delegation of power is synonymous with lack of interest, and we know only too well the dearth of information available on European policy.
Het verslag bevat een goede analyse van het " democratisch tekort " in de EU.
The report contains a good analysis of the 'democratic deficiency ' in the EU.
De laagstbetaalden compenseren hun tekort en de hoogstbetaalden profiteren graag mee.
The lowest-paid make up for their deficiency, and the highest-paid willingly cash in too.
Het gaat dus om een structureel tekort dat via structurele maatregelen zou moeten worden aangepakt.
We are, therefore, dealing with a structural deficiency which must be dealt with through structural measures.
Importen vullen het tekort aan; het is een kinderlijk eenvoudig voorstel.
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
De EU moet eveneens een grote bijdrage leveren om dit tekort te helpen dekken.
The EU should also make a major contribution to this shortfall.
Is de Raad zich ervan bewust dat dit per belastingbetaler een tekort van 40 GBP betekent?
Is the Council aware that this represents a shortfall of about GBP 40 per taxpayer?

Voorbeeldzinnen voor "tekort" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDoor niet alle beschikbare middelen te gebruiken, doen wij onze regio's tekort.
By failing to utilize all the available resources, we are failing our regions.
DutchHet verslag bevat een goede analyse van het " democratisch tekort " in de EU.
The report contains a good analysis of the 'democratic deficiency ' in the EU.
DutchVoorzitter, een ernstig probleem is het democratisch tekort in de hele ICT-sector.
Mr President, a serious problem is the democratic hole within the entire ICT sector.
DutchIn dat opzicht vertoont Schengen op dit ogenblik een institutioneel tekort.
From this viewpoint, Schengen currently suffers from an institutional deficit.
DutchNu denk ik dat het potentieel er is, maar we hebben onszelf schromelijk tekort gedaan.
Now I think that the potential is there, but we've completely let ourselves down.
DutchGaat u ervan uit dat het criterium van het tekort dit jaar niet wordt overschreden?
Are you assuming that the deficit criterion will not be exceeded this year?
DutchWat dit betreft schiet zelfs de geloofwaardigheid van de huidige lidstaten tekort.
Unfortunately, even the credibility of the present Member States suffers on this issue.
DutchNog steeds wordt vrouwen bij het berekenen van de pensioenen tekort gedaan.
As ever, women get less than their fair share when it comes to calculating pensions.
DutchIn plaats van het democratisch tekort aan te vullen, wordt dit juist vergroot.
Instead of making good the democratic deficit, it is increasing the democratic deficit.
DutchIn heel Europa is er in het onderwijs namelijk een tekort aan tienduizenden docenten.
There are, in effect, tens of thousands of unfilled teaching posts throughout Europe.
DutchWat dit punt betreft schiet de informatievoorziening in onze landen tekort.
Here it seems to me that there is a lack of information in our countries.
DutchHandel drijven in wat het ene bedrijf teveel en het andere bedrijf tekort heeft.
Trading in what one business has too much of and another too little.
DutchAls gevolg daarvan is er een tekort aan artsen ontstaan in de nieuwe lidstaten.
As a result, there is a shortage of doctors in the new Member States.
DutchTaal schiet tekort bij het willen beschrijven van hoe het is in zo'n straal.
Language breaks down when trying to describe what it would be like in one of those jets.
DutchIs de Raad zich ervan bewust dat dit per belastingbetaler een tekort van 40 GBP betekent?
Is the Council aware that this represents a shortfall of about GBP 40 per taxpayer?
DutchEr dreigt een bijkomend tekort van 190 miljoen dollar op de betalingsbalans.
An additional balance of payments deficit amounting to USD 190 million is in the offing.
DutchWe zijn het jaar begonnen met een groot voorspeld tekort in de begroting van 2003.
We started the year with a large predicted deficit in the 2003 budget.
DutchImporten vullen het tekort aan; het is een kinderlijk eenvoudig voorstel.
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
DutchVoor een deel komt dat doordat er nog een tekort aan manschappen is.
Part of that problem is that there is still a shortage of troops on the ground.
DutchDoor de supranationale voorstellen van de Conventie wordt dit tekort alleen maar groter.
The supranational proposals of the Convention would simply increase it still further.